6 1 "Ngì-têu oi se-ngi, `m-hó chhai phe̍t-ngìn mien-chhièn tién chhṳ-kâ ke khièn-sṳ̀n, thiâu-thiâu cho pûn ngìn khon. Án-ngiòng cho, ngì-têu chhiu `m-sṳ́ sióng-oi tui Thiên-fu ke-vi tet-tó má-ke chióng-sóng. 2 "Só-yî, ngì kiu-chi ngìn ke sṳ̀, `m-hó phùn la̍p-pá siên-chhòn, chhiong ke-têu ká-hó ke ngìn chhai fi-thòng ya-he kiê-hong só-cho ke, oi tet-tó phe̍t-ngìn ke khoâ-chióng. Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, kì-têu án-ngiòng cho, yí-kîn tet-tó kì-têu ke po-tap lé. 3 Ngì kiu-chi ngìn ke sṳ̀, yu-sú só-cho ke, mo̍k pûn chó-sú tî, 4 oi chhai am-chûng hàng-san. Án-ngiòng, ngì ke Thiên-fu, chhiu-he khon-tet-tó ngì chhai am-chûng cho-sṳ ke, Kì tit-khok voi chióng-sóng ngì. 5 "Ngì-têu khì-tó ke sṳ̀-chiet, `m-hó chhiong ká-hó ke ngìn án-ngiòng, hau khî chhai fi-thòng ya-he sṳ̍p-sṳ-lu-héu khì-tó, thiâu-thiâu cho pûn ngìn khon. Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, kì-têu án-ngiòng cho, yí-kîn tet-tó kì-têu ke po-tap lé. 6 Ngì khì-tó ke sṳ̀, oi ngi̍p chhṳ-kâ ke kiên-tú, koân-tén mùn, hiong am-chûng ke Thiên-fu khì-tó. Án-ngiòng, ngì ke Thiên-fu, chhiu-he khon-tet-tó ngì chhai am-chûng cho-sṳ ke, Kì tit-khok voi chióng-sóng ngì. 7 "Ngì-têu khì-tó ke sṳ̀, `m-hó chhiong yi-kau-thù án-ngiòng yung chhin-tô chhùng-fu̍k mò yi-sṳ ke fa. Kì-têu láu-tó yung chhòng-phiên thai-lun, Song-ti chang voi thâng. 8 `M-hó chhiong kì-têu án-ngiòng; ngì-têu màng khiù, ngì-têu ke Thiên-fu yí-kîn tî ngì-têu só sî-yeu ke. 9 Só-yî, ngì-têu oi án-ngiòng khì-tó: Ngài-têu chhai thiên-táng ke Â-pâ: Ngien Ngì ke sṳn-miàng su chûn-chhung; 10 ngien Ngì chhai sṳ-kiên chóng-khièn; ngien Ngì ke chṳ́-yi sṳ̍t-hien chhai thi-song, chhiu-chhiong chhai thiên-táng yit-yong. 11 Su ngài-têu kîm-pû-ngit só sî-yeu ke yím-sṳ̍t. 12 Ngièu-sa ngài-têu ke khûi-khiam, chhiu-chhiong ngài-têu ngièu-sa khûi-khiam ngài-têu ke ngìn. 13 `M-hó pûn ngài-têu tù-tó thet-chhûng ke kháu-ngiam; kiu ngài-têu thot-lì ke sià-ok-chá ke sú. 14 "Ngì-têu sa-miên phe̍t-ngìn ke ko-fam, ngì-têu ke Thiên-fu ya voi sa-miên ngì-têu; 15 ngì-têu `m sa-miên phe̍t-ngìn ke ko-fam, ngì-têu ke Thiên-fu ya `m-voi sa-miên ngì-têu ke ko-fam. 16 "Ngì-têu kim-sṳ̍t ke sṳ̀-chiet, `m-hó chhiong ká-hó ke ngìn; kì-têu cha-yi yù-sèu, mien chông-to chhin ché, thiâu-thiâu pûn ngìn khon-chhut kì-têu tông chhai kim-sṳ̍t. Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, kì-têu án-ngiòng cho, yí-kîn tet-tó kì-têu ke po-tap lé. 17 Ngì kim-sṳ̍t ke sṳ̀, oi sṳ̂-thèu sé-mien, 18 mo̍k pûn phe̍t-ngìn khon-chhut ngì chhai kim-sṳ̍t; chhai am-chûng ke Thiên-fu khon-tó chhiu la lé! Án-ngiòng, ngì ke Thiên-fu, chhiu-he khon-tet-tó ngì chhai am-chûng cho-sṳ ke, Kì tit-khok voi chióng-sóng ngì. 19 "`M-hó vi chhṳ-kâ chit-chhùn chhòi-pó chhai thi-song; yîn-vi yû chhùng-è lòi chu, ya voi sâng-lû, yu yû chhe̍t-é tá-fái mùn ngi̍p-lòi thêu. 20 Oi vi chhṳ-kâ chit-chhùn chhòi-pó chhai thiên-táng; ke-vi mò chhùng-è lòi chu, `m-voi sâng-lû, ya mò chhe̍t-é tá-fái mùn ngi̍p-lòi thêu. 21 Yîn-vi ngì ke chhòi-pó chhai nai-vi, ngì ke sîm ya chhai ke-vi. 22 "Muk-chû khó-pí sṳ̂n-thí ke tên. Muk-chû na-he hó, ngì chhiòn-sṳ̂n chhiu voi yû kông-mìn; 23 muk-chû na fái-thet, ngì chhiòn-sṳ̂n chhiu voi vû-am. Khiung-yong, ngì tî-poi ke kông na-he pien-cho vû-am, ke-chúng ke vû-am he ngióng-pân tet-ngìn-kiâng â! 24 "Mò ngìn nèn fu̍k-sṳ lióng-ke chú-ngìn. `M-he nâu liá-ke, oi ke-ke, chhiu-he khon-chhung liá-ke, khon-khiâng ke-ke. Ngì-têu mò khó-nèn thùng-sṳ̀ cho Song-ti ke phu̍k-ngìn, yu cho kîm-chhièn ke nùng-chhòi. 25 "Só-yî, ngài lâu ngì-têu kóng, `m-hó vi-tó sên-fa̍t só sî-yeu ke yím-sṳ̍t, ya-he sṳ̂n-thí só-oi chok ke sâm-fu lòi chhâu-sîm. Sâng-miang kám mò pí yím-sṳ̍t kha chhung-yeu? Sṳ̂n-thí kám mò pí sâm-fu kha yeu-kín? 26 Ngì-têu khon thiên-táng ke tiâu-é: Kì-têu mò chung, mò sû, ya mò chiông liòng-sṳ̍t tún chhai kuk-chhông; ngì-têu chhai thiên-táng ke Â-pâ hàn-he hiuk kì-têu! Ngì-têu kám `m-he pí tiâu-é kha kui-chhung mâ? 27 Ngì-têu tông-chûng má-ngìn nèn yung yù-sèu sṳ̍t kâ kí-ngit nè? 28 "Ngióng-oi vi-tó sâm-fu lòi chhâu-sîm? Ngì-têu khon yâ-sâng ke pak-ha̍p-fâ ngióng-pân chiâng hí-lòi! Kì-têu mò cho-se, ya mò cho-sâm; 29 chúng-he ngài lâu ngì-têu kóng, chhiu-he Só-lò-mùn khi̍t yùng-fà fu-kui ke sṳ̀, kì ke tá-pan ya mò yit-lùi yâ-fâ án-chiâng. 30 Yâ-sâng ke fâ-chhó kîm-pû-ngit sâng chhut-lòi, thiên-kông-ngit chhiu châu-thet, pûn-ngìn fit-lo̍k fó-lù hi sêu, Song-ti hàn án-ngiòng vi kì-têu tá-pan, Kì kám `m-voi chiông sâm-fu su-pûn ngì-têu? Ngì-têu ke sin-sîm sṳ̍t-chhai thet-se! 31 Só-yî, `m-hó yù-sèu kóng: 'Ngài-têu oi sṳ̍t má-ke? Oi lîm má-ke? Oi chok má-ke?' 32 Liá-têu sṳ he `m-sin ke ngìn só chûi-khiù ke. Ngì-têu thiên-táng ke Â-pâ tî liá-têu chhiòn-phu he ngì-têu só sî-yeu ke. 33 Ngì-têu oi siên chûi-khiù Song-ti koet ke sṳ̍t-hien, pin chûn-hàng Kì ke chṳ́-yi, Kì chhiu voi chiông liá yit-chhiet chhiòn-phu su-pûn ngì-têu. 34 Chúng-kóng, ngì-têu `m-hó vi-tó thiên-kông-ngit lòi yù-sèu, yîn-vi thiên-kông-ngit yû thiên-kông-ngit ke yù-sèu; yit-ngit tâm-tông yit-ngit ke kân-khú chhiu la lé."
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52