5 1 Yâ-sû khon-tó yit thai-khiùn ngìn, chhiu sông-sân, chhô hâ-lòi; kiâ ho̍k-sâng vì chhai kì ke phòng-piên. 2 Kì chhiu kau-hiun kì-têu, kóng: 3 "Sṳ̀n-ngin chhṳ-kâ lìn-sin khiùng-khú ke ngìn sṳ̍t-chhai yû fuk-hi; kì-têu he thiên-koet ke chṳ́-mìn! 4 "Vi-tó chhui lòi pî-sông ke ngìn sṳ̍t-chhai yû fuk-hi; Song-ti oi ôn-ví kì-têu! 5 "Khiâm-pî ke ngìn sṳ̍t-chhai yû fuk-hi; kì-têu voi tet-tó Song-ti yin-hí ke thú-thi! 6 "Kî-hot hiûn-mu Song-ti chṳ́-yi ke ngìn sṳ̍t-chhai yû fuk-hi; Song-ti oi pûn kì-têu tet-tó mân-chiuk! 7 "Yung chhṳ̀-pî khoán-thai ngìn ke sṳ̍t-chhai yû fuk-hi; Song-ti ya oi yung chhṳ̀-pî khoán-thai kì-têu! 8 "Nui-sîm sùn-kiet ke ngìn sṳ̍t-chhai yû fuk-hi; kì-têu voi khon-tó Song-ti! 9 "Vi-tó fò-phìn chhin-sîm chhin-li̍t ke ngìn sṳ̍t-chhai yû fuk-hi; Song-ti oi chhṳ̂n kì-têu cho chṳ́-'ng! 10 "Yîn-vi sṳ̍t-hàng Song-ti ke chṳ́-yi lòi su pet-hoi ke ngìn sṳ̍t-chhai yû fuk-hi; kì-têu chhiu-he thiên-koet ke chṳ́-mìn! 11 "Yîn-vi ngì-têu thèn ngài, phe̍t-ngìn chhiu vú-yu̍k ngì-têu, pet-hoi ngì-têu, kóng kok-yong fái-fa fí-pong ngì-têu, ngì-têu sṳ̍t-chhai yû fuk-hi ô! 12 Yin-tông oi fôn-hí khoai-lo̍k, yîn-vi chhai thiên-táng yû vi ngì-têu chún-phi fûng-fu ke chióng-sóng; thèu-pái ke siên-tî ya he án-ngiòng pûn-ngìn pet-hoi. 13 "Ngì-têu he ngìn-kiên ke yàm; chúng-he yàm na sṳt-thet hàm-mi, oi ngióng-pân sṳ́ kì chai hàm nè? Ki-yèn sàng-cho fi-vu̍t, chṳ́-yû fit-thet, yù-chhai ngìn chien-tha̍p. 14 "Ngì-têu he sṳ-kiên ke kông. Hí chhai sân-táng ke sàng he mò fap-thu châ hí-lòi ke. 15 Mò ngìn tiám-tên piong chhai téu tái-hâ, yit-thin he piong chhai tên-thòi-táng, chang voi cheu-kông chhiòn-kâ ke ngìn. 16 Khiung-yong, ngì-têu ke kông ya yin-kôi cheu chhai ngìn ke mien-chhièn, pûn kì-têu khon-tó ngì-têu ke hó hàng-vì, lòi siung-chan ngì-têu chhai thiên-táng ke Â-pâ. 17 "Mo̍k sióng ngài lòi he oi fi-chhù Mô-sî ke fap-li̍t lâu siên-tî ke kau-hiun. Ngài `m-he lòi fi-chhù, he lòi sṳ̀n-chhiòn kì-têu ke yi-ngi. 18 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, thiên-thi hàn-chhôi, fap-li̍t ke yit-pit yit-va̍k chhiu cho-`m-tet fi-thet, chhṳ̍t-to van-sṳ ke kiet-mî. 19 Só-yî, chhiu-son vì-fam chui-se ke yit-thiàu kie-min, yu kâu phe̍t-ngìn ya án-ngiòng cho ke, chhai thiên-koet oi sàng-cho chui-mî ke ngìn. Chûn-sú fap-li̍t, yu kâu phe̍t-ngìn ya khiung-yong chûn-sú ke, chhai thiên-koet oi sàng-cho chui-thai ke ngìn. 20 Só-yî, ngài lâu ngì-têu kóng, ngì-têu na-he mò pí kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lâu Fap-li-soi-ngìn hàn-kha chûng-sîm lòi sṳ̍t-hàng Song-ti ke chṳ́-yi, yit-thin `m-voi ngi̍p thiên-koet. 21 "Ngì-têu sṳt thâng-kóng, yû kim-chṳ́ kú-ngìn ke fa, kóng: 'Cho-`m-tet chhṳ̀-ngìn; chhṳ̀-ngìn ke oi su sṳ́m-phan.' 22 Chúng-he ngài lâu ngì-têu kóng, tui hiûng-thi ya-he chí-moi fat-khién ke, ya oi su sṳ́m-phan; ma hiûng-thi ya-he chí-moi 'Fi-ngìn' ke, chhiu-oi sông fap-yen; ma hiûng-thi ya-he chí-moi 'Thai-ngong-fân' ke, miên-put-liáu oi su thi-ngiu̍k ke fó-sêu. 23 Yîn-vi án-ngiòng, ngì chhai chi-thàn chhièn oi hien lî-vu̍t pûn Song-ti ke sṳ̀-chiet, na-he sióng-hí yû hiûng-thi ya-he chí-moi tui ngì put-mân, 24 ngì chhiu oi chiông lî-vu̍t liù chhai chi-thàn chhièn, ngiàm-sṳ̀ hi thùng kì kóng-fò, yèn-heu chang to-chón-lòi hien lî-vu̍t pûn Song-ti. 25 "Na-he yû-ngìn oi ko ngì, lâi ngì sông fap-yen, ngì chhiu oi pá-ak sṳ̀-kiên, chhai màng-to fap-yen yî-chhièn thùng kì fò-kié. Na-he mò, ngi̍p-hi fap-yen yî-heu, kì chhiu voi chiông ngì kâu-pûn fap-kôn, fap-kôn kâu-pûn fap-kín, koân ngì ngi̍p kâm-ngiu̍k. 26 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì kóng, ngì oi chhô-kâm, to ngì na̍p-chhîn fa̍t-kîm ke chui-heu yit-fûn chhièn. 27 "Ngì-têu thâng-ko kú-sṳ̀-thoi yû án-ngiòng ke kau-hiun kóng: 'Cho-`m-tet fam kiên-yìm.' 28 Chúng-he ngài lâu ngì-têu kóng, khon-tó fu-'ng chhiu sâng-chhut sià-ngiam ke, chhai kì ke sîm-chûng yí-kîn thùng kì fam kiên-yìm. 29 Na-he ngì ke yu-ngién hoi ngì fam-chhui, chiông kì yet chhut-lòi, fit-thet kì! Sún-sṳt sṳ̂n-thí ke yit-phu-fun pí kûi-sṳ̂n lo̍k thi-ngiu̍k hó kâ chhin-tô. 30 Na-he ngì ke yu-sú hoi ngì fam-chhui, chiông kì chám hâ-lòi, fit-thet kì! Sún-sṳt yit-ke kî-thí pí kûi-sṳ̂n lo̍k thi-ngiu̍k hó kâ chhin-tô. 31 "Yu yû án-ngiòng ke kau-hiun kóng: 'Fàm-he oi lì-thet pû-ngiòng ke, yit-thin oi siá lì-fûn sû pûn kì.' 32 Chúng-he ngài lâu ngì-têu kóng, chhù-liáu kì ke pû-ngiòng mò sú chṳ̂n-chiet, ló-kûng chhiu cho-`m-tet lì-thet kì. Yîn-vi, na-he kì ke pû-ngiòng chai ka-ngìn, kì chhiu-he hoi kì ke pû-ngiòng fam kiên-yìm; thó kì ke nàm-ngìn ya he son fam kiên-yìm. 33 "Ngì-têu me thâng-ko yû kau-hiun kú-ngìn ke fa, kóng: 'Cho-`m-tet vì-poi só-fat ke sṳ; chhai Chú ke mien-chhièn só-fat ke sṳ yit-thin oi sṳ̍t-hàng.' 34 Chúng-he ngài lâu ngì-têu kóng, kîn-pún cho-`m-tet fat-sṳ. Cho-`m-tet tui thiên fat-sṳ, yîn-vi thiên he Song-ti ke pó-chho; 35 cho-`m-tet chṳ́ thi fat-sṳ, yîn-vi thi he Song-ti ke kiok-tha̍p; ya cho-`m-tet tui Yâ-lu-sat-lâng fat-sṳ, yîn-vi ke he thai Kiûn-vòng ke sàng; 36 lièn chṳ́ chhṳ-kâ ke thèu-nà fat-sṳ ya cho-`m-tet, yîn-vi ngì mò phan-fap sṳ́ chhṳ-kâ ke yit-thiàu thèu-nà-mô pien-vû ya-he pien-pha̍k. 37 Ngì-têu kóng-fa, he, chhiu kóng 'He', `m-he, chhiu kóng '`M-he'; kâ-kóng ke chhiu-he tui ke sià-ok-chá lòi ke. 38 "Ngì-têu thâng-ko liá-chúng ke kau-hiun kóng: 'Muk-chû phòi muk-chû, ngà-chhṳ́ phòi ngà-chhṳ́.' 39 Chúng-he ngài lâu ngì-têu kóng, cho-`m-tet po-fu̍k khî-fu ngì-têu ke ngìn. Yû-ngìn tá ngì choi-kok ke yu-phién, lièn chó-phién ya pûn kì tá! 40 Yû-ngìn lâi ngì sông fap-yen, oi nâ ngì ke nui-sâm, lièn ngoi-sâm ya pûn kì! 41 Na-he yû-ngìn khiòng-pet ngì thoi kì pà tûng-sî hàng yit-lî lu, ngì chhiu vi kì kâ-hàng yit-lî. 42 Yû-ngìn tui ngì khiù má-ke, chhiu oi pûn kì; yû-ngìn tui ngì chia má-ke, chhiu oi chia-pûn kì. 43 "Ngì-têu yu thâng-ko án-ngiòng ke kau-hiun kóng: 'Siak ngì ke phèn-yû, yen-hen ngì ke sù-thi̍t.' 44 Chúng-he ngài lâu ngì-têu kóng, oi siak ngì-têu ke sù-thi̍t, vi pet-hoi ngì-têu ke ngìn khì-tó. 45 Án-ngiòng, ngì-têu chang khó-yî cho Thiên-fu ke chṳ́-'ng. Yîn-vi Thiên-fu yung ngit-thèu cheu hó-ngìn, ya cheu fái-ngìn; lo̍k-yí pûn hàng-san ke, ya pûn chok-ok ke. 46 Na-he ngì-têu chṳ́-yû siak ke-têu siak ngì-têu ke ngìn, Song-ti ngióng oi-sṳ́ chióng-sóng ngì-têu nò? Lièn soi-kun me án-ngiòng hàng. 47 Na-he ngì-têu chṳ́-yû tui phèn-yû chhiáng-ôn, yû má-ke liáu-put-hí nò? Yi-kau-thù kám `m-he án-ngiòng hàng? 48 Ngì-têu oi vàn-chhiòn, chhiu-chhiong ngì-têu ke Thiên-fu he vàn-chhiòn ke yit-yong."
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52