1 1 Yâ-sû Kî-tuk he Thai-ví ke heu-thoi, Thai-ví he Â-pak-lâ-hón ke heu-thoi. Yâ-sû ke kâ-phú he án-ngiòng: 2 Â-pak-lâ-hón kiung Yî-sat, Yî-sat kiung Ngâ-kok, Ngâ-kok kiung Yù-thai lâu kì ke hiûng-thi. 3 Yù-thai thùng Thap-mâ kiung Fap-le̍t-sṳ̂ lâu Chhia-lâ, Fap-le̍t-sṳ̂ kiung Hî-sṳ̂-lùn, Hî-sṳ̂-lùn kiung Â-làn, 4 Â-làn kiung Â-mí-nâ-tha̍t, Â-mí-nâ-tha̍t kiung Nâ-sun, Nâ-sun kiung Sat-mùn, 5 Sat-mùn thùng Lâ-ha̍p kiung Pô-â-sṳ̂, Pô-â-sṳ̂ thùng Lu-tet kiung Ngò-phi-tet, Ngò-phi-tet kiung Yâ-sî, 6 Yâ-sî kiung Thai-ví-vòng. Thai-ví thùng Vû-li-â ke pû-ngiòng kiung Só-lò-mùn, 7 Só-lò-mùn kiung Lò-pô-ôn, Lò-pô-ôn kiung Â-pí-ngâ, Â-pí-ngâ kiung Â-sat, 8 Â-sat kiung Yok-sâ-fap, Yok-sâ-fap kiung Yok-hò-làn, Yok-hò-làn kiung Vû-sî-ngâ, 9 Vû-sî-ngâ kiung Yok-thán, Yok-thán kiung Â-ha̍p-sṳ̂, Â-ha̍p-sṳ̂ kiung Hî-sî-kâ, 10 Hî-sî-kâ kiung Mâ-nâ-sî, Mâ-nâ-sî kiung Â-mùn, Â-mùn kiung Yok-sî-â. 11 Yî-set-lie̍t-chhu̍k pûn-ngìn chok-hi Pâ-pí-lùn ke khì-kiên, Yok-sî-â kiung Yok-ngâ-kîn lâu kì ke hiûng-thi. 12 Pûn-ngìn chok-to Pâ-pí-lùn heu, Yok-ngâ-kîn kiung Sat-lâ-thiet, Sat-lâ-thiet kiung Só-lò-pâ-pak, 13 Só-lò-pâ-pak kiung Â-pí-ngiu̍k, Â-pí-ngiu̍k kiung Yî-li-â-kin, Yî-li-â-kin kiung Â-só, 14 Â-só kiung Sat-tuk, Sat-tuk kiung Â-kîm, Â-kîm kiung Yî-li̍t, 15 Yî-li̍t kiung Yî-li-â-sat, Yî-li-â-sat kiung Mâ-tan, Mâ-tan kiung Ngâ-kok, 16 Ngâ-kok kiung Yok-sit, chhiu-he Mâ-li-â ke ló-kûng. Ke chhṳ̂n-cho Kî-tuk ke Yâ-sû he tui Mâ-li-â chhut-se ke. 17 Án-ngiòng son hí-lòi, tui Â-pak-lâ-hón to Thai-ví yit-khiung yû sṳ̍p-si thoi, tui Thai-ví to Yî-set-lie̍t-ngìn pûn-ngìn chok-to Pâ-pí-lùn ya he sṳ̍p-si thoi, tui pûn-ngìn chok ke sṳ̀ to Kî-tuk ke chhut-se ya he sṳ̍p-si thoi. 18 Yâ-sû Kî-tuk chhut-se ke kîn-ko he án-ngiòng: Kì ke â-mê Mâ-li-â yí-kîn lâu Yok-sit thin-chhîn, chúng-he chhai kiet-fûn yî-chhièn, Mâ-li-â chhiu tui Sṳn-Lìn fài-thôi. 19 Kì ke vi-fûn-fû Yok-sit cho-ngìn chṳn-chhṳ̍t, chúng-he yu mò-oi kûng-khôi siû-yu̍k kì, sióng-oi pi-me̍t kié-chhù fûn-yok. 20 Kì tông kháu-li liá-sṳ ke sṳ̀-chiet, Chú ke thiên-sṳ́ chhai mung-chûng tui kì hién-hien, kóng: " Thai-ví ke heu-thoi Yok-sit, `m-sṳ́ kiâng, cho-ngì thó Mâ-li-â cho pû-ngiòng, yîn-vi kì he tui Sṳn-Lìn fài-thôi ke. 21 Kì voi kiung yit-ke lai-é, ngì oi chiông kì ke miàng ôn-to Yâ-sû, yîn-vi kì oi chṳ́n-kiu chhṳ-kâ ke chṳ́-mìn thot-lì kì-têu ke chhui." 22 Liá yit-chhiet sṳ ke fat-sên he oi yin-ngiam Chú thûng-ko siên-tî só-kóng ke fa: 23 Yû thùng-chṳ̂n-'ng voi fài-thôi kiung lai-é, kì ke miàng oi ham-cho Yî-mâ-nui-li. ("Yî-mâ-nui-li" ke yi-sṳ chhiu-he "Song-ti lâu ngài-têu thùng-chhai.") 24 Yok-sit siáng ko-lòi, chhiu cheu Chú ke thiên-sṳ́ só fûn-fu ke hi cho, lâu Mâ-li-â kiet-fûn; 25 chúng-he chhai kì kiung lai-é yî-chhièn, mò lâu kì thùng-fòng. Se-ngìn-è chhut-se, Yok-sit chhiu chiông kì ke miàng ôn-to Yâ-sû.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52