1 1 Thì-â-fî-lò thai-ngìn: Yí-kîn yû hó-tô ngìn thì-pit siá-sû, kóng-hí chhai ngài-têu tông-chûng só fat-sên ke sṳ-chhìn. 2 Kì-têu só-siá ke, he cheu ke-têu yit khôi-sṳ́ chhiu chhîn-muk khon-tó yu chhòn-ko liá tho-lî ke ngìn só-kóng ke. 3 Liá yit-chhiet, ngài tui-thèu-to-mî chhiòn-phu siòng-se chhà-ko, só-yî ngài sióng-oi cheu sun-si lòi tui ngì po-ko, 4 muk-tit he oi pûn ngì tî ngì só-ho̍k ke tho-lî he khok-sṳ̍t ke. 5 Hî-li̍t-vòng thúng-chhṳ Yù-thai ke sṳ̀, yû yit-ke chi-sṳ̂, miàng ôn-to Sat-kâ-li-â, he su̍k Â-pí-ngâ chi-sṳ̂ ke-pân ke; kiâ pû-ngiòng ôn-to Yî-li-sâ-pha̍k, ya he chi-sṳ̂ Â-lùn kâ-chhu̍k ke heu-thoi. 6 Chhai Song-ti khon-lòi, kì lióng kûng-phò he chṳn-chhṳ̍t ke ngìn, ngiàm-kiet chûn-sú Chú ke yit-chhiet kie-min lâu kûi-thin. 7 Kì-têu mò se-ngìn-è, yîn-vi Yî-li-sâ-pha̍k `m-voi kiung; kì lióng-sà ya yí-kîn ló lé. 8 Yû yit-ngit, Sat-kâ-li-â tông-pân, chhai Song-ti mien-chhièn chṳp-hàng chi-sṳ̂ ke chṳt-vu. 9 Cheu chi-sṳ̂ ke koan-li, chhû-chhiâm-é ke kiet-kó, kì ngi̍p-hi Chú ke sṳn-thien sêu-hiông. 10 Kì sêu-hiông ke sṳ̀, chung-ngìn chhai ngoi-poi khì-tó. 11 Fut-yèn, Chú ke thiên-sṳ́ khî chhai hiông-thàn ke yu-phién tui kì hién-hien; 12 Sat-kâ-li-â khon-tó, hak yit-ha, ya chhin chho̍k-kiâng. 13 Chúng-he ke thiên-sṳ́ tui kì kóng: " Sat-kâ-li-â, `m-sṳ́ kiâng! Song-ti thâng-tó ngì ke khì-tó lé; ngiâ pû-ngiòng Yî-li-sâ-pha̍k voi vi ngì kiung yit-ke lai-é, ngì oi chiông kì ke miàng ôn-to Yok-hon. 14 Ngì voi fôn-hí khoai-lo̍k; chhin-tô ngìn ya voi vi-tó kì ke chhut-se lòi fôn-hí. 15 Chiông-lòi, kì chhai Chú ke mien-chhièn voi cho ví-thai ke ngìn-vu̍t. Thâm-chiú lâu lie̍t-chiú, kì lûng-chúng cho-`m-tet lîm; chhai â-mê ke thôi-tú, kì chhiu voi pûn Sṳn-Lìn chhûng-mân. 16 Kì chiông-lòi oi tai-liâng chhin-tô Yî-set-lie̍t-ngìn kûi Chú --- kì-têu ke Song-ti. 17 Kì oi cho Chú ke siên-fûng, kiên-khiòng yû thai nèn-li̍t, chhiong siên-tî Yî-li-â yit-yong. Kì oi sṳ́ yà-ôi lâu chṳ́-'ng chhùng-sîn fò-hó, sṳ́ phoi-ngia̍k ke ngìn fì-thèu, hàng ngi-ngìn chṳ-fi ke lu; kì oi pông-chhu ngìn-mìn lòi ngiàng-chiap Chú." 18 Sat-kâ-li-â tui thiên-sṳ́ kóng: "Ngài oi ngióng-pân chang voi tî liá he sṳ-sṳ̍t? Ngài he yit-ke ló-ngìn-kâ, ngài pû-ngiòng ya án ló lé." 19 Thiên-sṳ́ en-kóng: "Ngài he khî chhai Song-ti mien-chhièn ke Kâ-pak-lie̍t; ngài su-phai chhòn-fa pûn ngì, po ngì liá hó sêu-sit. 20 Chúng-he, yîn-vi ngì `m sin ngài só kóng, sṳ̀-kî sṳ̀n-su̍k ke sṳ̀ voi sṳ̍t-hien ke liá-têu fa, ngì voi pien-cho á-è; tén-to yin-hí sṳ̍t-hien ke-ngit, ngì chang voi kóng-fa." 21 Thai-kâ kín tén Sat-kâ-li-â, `m-tî kì chhai sṳn-thien-tú cho-má-ke yèn-chhàn án kiú. 22 To kì chhut-lòi, `m-voi lâu kì-têu kóng-fa, kì-têu chang tî kì chhai sṳn-thien-tú khon-tó yi-siong. Kì pí-sú va̍k-kiok tui thai-kâ péu-sṳ yi-sṳ, yit-chhṳ̍t `m-voi kóng-fa. 23 Chhai sṳn-thien sṳ-fung ke ngit-khì yit mân, Sat-kâ-li-â chhiu chón vuk-hâ hi. 24 Ko mò kí-kiú, kiâ pû-ngiòng Yî-li-sâ-pha̍k chṳn-kîn yû sṳ̂n-hong, chhai vuk-tú khong 'ng-ke ngie̍t. 25 Kì kóng: "Án-kiú hí-lòi, chui-heu Chú hàn-he hó khoán-thai ngài, chhù-thet ngài chhai ngìn mien-chhièn ke kien-seu." 26 Yî-li-sâ-pha̍k fài-thôi liuk-ke ngie̍t ke sṳ̀, Song-ti chhâi thiên-sṳ́ Kâ-pak-lie̍t hi Kâ-li-li-sén ke yit-chho ôn-to Nâ-sat-le̍t ke sàng, 27 chhòn-fa pûn yit-ke thùng-chṳ̂n-'ng, miàng ôn-to Mâ-li-â; liá thùng-chṳ̂n-'ng yí-kîn lâu Thai-ví kâ-chhu̍k yit-ke miàng ôn-to Yok-sit ke nàm-ngìn thin-chhîn. 28 Thiên-sṳ́ to kì ke mien-chhièn, kóng: "Ngien ngì phìn-ôn! Chú lâu ngì thùng-chhai, thai-thai su-fuk pûn ngì!" 29 Mâ-li-â yîn-vi thiên-sṳ́ ke fa, sṳ̍p-fûn chho̍k-kiâng, fán-fu̍k sṳ̂-sióng liá fa he má-ke yi-sṳ. 30 Thiên-sṳ́ tui kì kóng: " Mâ-li-â, `m-sṳ́ kiâng, yîn-vi Song-ti yí-kîn su ên-tién pûn ngì. 31 Ngì voi fài-thôi, kiung yit-ke lai-é; ngì oi chiông kì ke miàng ôn-to Yâ-sû. 32 Kì voi sàng-cho ví-thai ke ngìn-vu̍t, chhṳ̂n-cho Chṳ-kô Song-ti ke Lai-é. Chú --- Song-ti oi chiông kì ke chú-siên Thai-ví ke vòng-vi su-pûn kì. 33 Kì oi yún-yén cho Ngâ-kok ke chṳ́-sûn ke vòng; kì ke vòng-khièn vù-khiùng vù-chhin." 34 Mâ-li-â tui thiên-sṳ́ kóng: "Ngài hàn-màng ka-ngìn, ngióng-pân voi yû án-ngiòng ke sṳ â?" 35 Thiên-sṳ́ en-kóng: "Sṳn-Lìn voi kong chhai ngì ke sṳ̂n-song; Chṳ-kô Song-ti ke khièn-nèn voi pí-yim ngì. Só-yî, tui ngì lòi chhut-se ke ô-nga-é he sṳn ke, he Song-ti ke Lai-é. 36 Ngì khon, ngì ke chhîn-chhit Yî-li-sâ-pha̍k, kì sûi-yèn án ló, phe̍t-ngìn kóng kì `m-voi kiung lé, chúng-he kì liá-ha yí-kîn yû liuk-ke ngie̍t ke sṳ̂n-hong. 37 Yîn-vi chhai Song-ti mò yit-khien sṳ he cho `m-tó ke." 38 Mâ-li-â kóng: "Ngài he Chú ke sṳ́-'ng; ngien cheu ngì ke fa sṳ̀n-chhiu chhai ngài ke sṳ̂n-song." Án-ngiòng, thiên-sṳ́ chhiu lì-khôi kì. 39 Mò kí-kiú heu, Mâ-li-â chhut-fat, kón-kín hi Yù-thai sân-tú ke yit-chho sàng. 40 Kì ngi̍p-hi Sat-kâ-li-â ke vuk-hâ, tui Yî-li-sâ-pha̍k chhiáng-ôn. 41 Yî-li-sâ-pha̍k yit thâng-tó Mâ-li-â ke chhiáng-ôn, kì só fài ke thôi chhiu kín thiàu. Yî-li-sâ-pha̍k pûn Sṳn-Lìn chhûng-mân, 42 thai-sâng hêm-kóng: "Ngì he fu-'ng tông-chûng chui yû fuk-hi ke! Ngì fài ke thôi ya he yû fuk-hi ke! 43 Ngài ke Chú ke â-mê lòi-khon ngài, ngài ngióng-pân khâm-tet nò? 44 Yîn-vi ngì chhiáng-ôn ke sâng yit ngi̍p ngài ke ngí-kûng, ngài só fài ke thôi chhiu fôn-hí to kín thiàu. 45 Ngì khok-sin Chú tui ngì kóng ke fa yit-thin voi sṳ̍t-hien; ngì sṳ̍t-chhai yû fuk-hi â!" 46 Mâ-li-â kóng: "Ngài ke sîm chûn Chú vì-thai; 47 ngài ke lìn yîn-vi Song-ti --- ngài ke kiu-chú lòi fôn-hí; 48 yîn-vi Kì ku-ngiam Kì pî-mì ke sṳ́-'ng. Chhiùng-kîm yî-heu, van-mìn voi chhṳ̂n ngài he yû fuk-hi ke, 49 yîn-vi Chhiòn-nèn ke Song-ti vi ngài sàng thai-sṳ. Kì ke miàng he sṳ̀n-sṳn ke; 50 Kì tui kin-vi Kì ke ngìn hién-chhut chhṳ̀-pî, chhṳ̍t-to sṳ-sṳ thoi-thoi. 51 Kì chhûn-chhut thai-yû khièn-nèn ke sú, kiuk-chéu sîm-chûng kiêu-ngau ke ngìn. 52 Kì chiông yû sṳ-li̍t ke vòng súng-hâ pó-chho, kô-sṳ̂n pî-mì ke ngìn. 53 Kì su hó-sṳ̍t ke pûn tú-kî ke sṳ̍t-to páu, hêm fu-chiuk ke khûng-sú chón-hi. 54 Cheu Kì tui ngài-têu ke chú-siên só-kóng ke, Kì pông-chhu Kì ke phu̍k-ngìn Yî-set-lie̍t, lòi ki-ngiam Kì tui Â-pak-lâ-hón lâu kiâ chṳ́-sûn ke yin-hí, chhiu-he oi yung chhṳ̀-pî khoán-thai kì-têu, chhṳ̍t-to yún-yén!" 56 Mâ-li-â thùng Yî-li-sâ-pha̍k khiung-ha he̍t chhâ-`m-tô sâm-ke ngie̍t, yèn-heu chhiu chón vuk-hâ hi. 57 Yî-li-sâ-pha̍k ke sán-khì to, chhiu kiung yit-ke lai-é. 58 Lìn-sa lâu chhîn-chhit thâng-tó Chú su-pûn kì án thai ke chhṳ̀-pî, chhiu thùng kì khiung-ha fôn-hí. 59 Ô-nga-é chhut-se mân yit lî-pai, kì-têu chhiu lòi vi kì hàng kot-lî, sióng-oi yung kiâ-pâ ke miàng ham kì Sat-kâ-li-â. 60 Chúng-he kiâ-mê kóng: "Cho-`m-tet! Kì oi ham-cho Yok-hon." 61 Chhîn-yû tui kì kóng: "Ngì ke chhîn-chhu̍k tông-chûng mò-ngìn ôn án-ngiòng ke miàng." 62 Kì-têu chhiu yung sú pí mun kiâ-pâ, oi lâu ô-nga-é ôn má-ke miàng. 63 Sat-kâ-li-â chhiu thó yit-te siá-sṳ ke piông-é, siá-kóng: "Kì ke miàng ôn-to Yok-hon." Thai-kâ chhiu chhin khì-koai. 64 Sat-kâ-li-â ngiàm-sṳ̀ chhiu voi kóng-fa, khôi-choi siung-chan Song-ti. 65 Lìn-sa chhiòn-phu chhin chho̍k-kiâng. Liá sêu-sit chhòn-phien chhiòn Yù-thai ke sân-khî; 66 thâng-tó ke ngìn lûng-chúng sióng: "Liá-ke ô-nga-é chiông-lòi voi sàng-cho ngióng-pân ke ngìn nè?" Yîn-vi sṳ-sṳ̍t chhin mìn, yû Chú ke khièn-nèn lâu kì thùng-chhai. 67 Yok-hon ke â-pâ Sat-kâ-li-â pûn Sṳn-Lìn chhûng-mân, chhiu chhòn Song-ti ke fa, kóng: 68 "Oi siung-chan Chú --- Yî-set-lie̍t ke Song-ti! Yîn-vi Kì khon-ku Kì ke chṳ́-mìn, ya kiu-su̍k kì-têu. 69 Kì tui Kì phu̍k-ngìn Thai-ví ke kâ-chûng, vi ngài-têu hîn-hí yit-ke chhiòn-nèn ke Kiu-chú. 70 Thèu-pái, Kì sṳt thûng-ko sṳn siên-tî yi-ngièn: 71 Kì oi chṳ́n-kiu ngài-têu thot-lì sù-thi̍t, lì-khôi yit-chhiet yen-hen ngài-têu ke ngìn ke khièn-sṳ. 72 Kì tui ngài-têu ke chú-siên hién-chhut chhṳ̀-pî, lòi ki-ngiam Kì sṳn ke khie-yok. 73 Kì yin-hí ngài-têu ke chú-siên Â-pak-lâ-hón, fat-sṳ oi chṳ́n-kiu ngài-têu thot-lì sù-thi̍t, pûn ngài-têu yit-sên-ngìn chhai Kì ke mien-chhièn, yung sṳn-kiet lâu chṳn-chhṳ̍t lòi fu̍k-sṳ Kì, chhiòn mò kiâng má-ke." 76 Sat-kâ-li-â yu yi-ngièn kóng: "Ngài ke se-chṳ́ â, ngì voi pûn-ngìn chhṳ̂n-cho Chṳ-kô Song-ti ke siên-tî. Ngì oi cho Chú ke siên-fûng, vi kì chún-phi tho-lu; 77 oi hi lâu Kì ke chṳ́-mìn kóng: Yîn-vi kì-têu ke chhui tet-tó sa-miên, kì-têu voi tet-tó chṳ́n-kiu. 78 Ngài-têu ke Song-ti yû chhṳ̀-pî lâu lìn-mén; Kì oi sṳ́ chṳ́n-kiu ke kông tui kô-thiên lìm-to ngài-têu, 79 kông-cheu yit-chhiet chhai sí ke yîm-yáng tái-hâ ke ngìn, tai ngài-têu hàng phìn-ôn ke lu." 80 Ô-nga-é chhiam-chhiam thai, sṳ̂n-sîm yúng-khien. Kì he̍t chhai khóng-yâ, chhṳ̍t-to kì chhai Yî-set-lie̍t-ngìn mien-chhièn kûng-khôi fa̍t-thung ke sṳ̀.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52