1 1 Thai-chhû yû Tho, Tho lâu Song-ti thùng-chhai, Tho chhiu-he Song-ti. 2 Kì chhai thai-chhû lâu Song-ti thùng-chhai. 3 Song-ti thûng-ko kì chhóng-chho van-yû; só-yû su chhóng-chho ke, mò yit-yong `m-he thûng-ko kì chho ke. 4 Tho chhiu-he sâng-miang ke ngièn-thèu, liá sâng-miang chiông kông su-pûn ngìn-lui. 5 Kông cheu chhai vû-am chûng, vû-am chhiùng-lòi `m-sṳt yàng-ko kông. 6 Yû yit-ke ngìn, miàng ôn-to Yok-hon, he Song-ti só chhâi-phai ke sṳ́-chá. 7 Kì lòi vi ke kông cho-chṳn, oi pûn thai-kâ thâng-tó kì ke tho-lî lòi sin. 8 Kì pún-sṳ̂n `m-he ke kông, he oi vi kông cho-chṳn. 9 Ke kông he chṳ̂n kông, lòi-to sṳ-kiên kông-cheu chhiòn ngìn-lui. 10 Tho chhai sṳ-kiên, Song-ti he thûng-ko kì chhóng-chho sṳ-kie, chúng-he sṳ-kiên-ngìn `m-sṳt kì. 11 Kì lòi-to chhṳ-kâ ke thi-fông, chhṳ-kâ ke ngìn sa `m chiap-su kì. 12 Chúng-he fàm chiap-su kì ke, chhiu-he sin kì ke ngìn, kì chhiu su kì-têu cho Song-ti chṳ́-'ng ke khièn-li. 13 Liá-têu ngìn cho Song-ti ke chṳ́-'ng `m-he yîn-vi hiet-thúng koân-he, chhiong tui ngìn ke sin-yu̍k ya-he tui nàm-ngìn ke yi-sṳ lòi kiung ke, he tui Song-ti kiung ke. 14 Tho sàng-cho ngiuk-sṳ̂n, he̍t chhai ngài-têu ke tông-chûng, chhûng-mân ên-tién lâu chṳ̂n-lî. Ngài-têu yû khon-tó kì ke yùng-kông, liá he Â-pâ Thu̍k-yit ke Lai-é chang yû ke yùng-kông. 15 Yok-hon vi kì cho-chṳn, hêm-kóng: "Koân-he kì, ngài sṳt kóng: 'Kì pí ngài kha-man lòi, chúng-he pí ngài kha ví-thai; yîn-vi ngài màng chhut-se, kì yí-kîn chhùn-chhai.' " 16 Tui kì ke fûng-sṳn, ngài-têu chhiòn-phu yû liâng-su-tó ên-tién, pin ên-song kâ-ên. 17 Song-ti thûng-ko Mô-sî pân-pu fap-li̍t, chúng-he ên-tién lâu chṳ̂n-lî he thûng-ko Yâ-sû Kî-tuk lòi ke. 18 Chhiùng-lòi `m-sṳt yû-ngìn khon-tó Song-ti, chṳ́-yû Thu̍k-yit ke Lai-é Song-ti chhiu-he chhai Â-pâ fài-chûng ke, chiông Kì khí-sṳ chhut-lòi. 19 Yî-ha he Yok-hon ke kien-chṳn. Tông-sṳ̀, Yù-thai-ngìn ke liâng-chhiu tui Yâ-lu-sat-lâng phai têu chi-sṳ̂ lâu Li-vi-ngìn hi kien Yok-hon, mun kì kóng: "Ngì he má-ngìn?" 20 Yok-hon mò khî-chhie̍t fì-tap, fán-chón thán-pha̍k lâu kì-têu kóng: "Ngài pin `m-he Kî-tuk." 21 Kì-têu chhiu mun: "Án-ngiòng, ngì he má-ngìn? He Yî-li-â mâ?" Yok-hon en-kóng: "Ngài `m-he." Kì-têu yu mun: "He ke siên-tî mâ?" Kì yu en-kóng: "`M-he." 22 Kì-têu chiap-tén kóng: "Chhiáng ngì lâu ngài-têu kóng, ngì to-tái he má-ngìn, ngài-têu hó fì-fu̍k phai ngài-têu lòi ke ngìn. Ngì chhṳ-kâ kóng, ngì he má-ngìn?" 23 Yok-hon yung siên-tî Yî-soi-â ke fa fì-tap, kóng: "Chhai khóng-yâ yû ngìn hêm-kóng: 'Vi Chú siû-chhṳ̍t Kì só-oi hàng ke tho-lu!' Ngài chhiu-he liá-ke ngìn." 24 Fap-li-soi-ngìn só phai-lòi ke ke-têu ngìn 25 chṳt-mun Yok-hon kóng: "Ngì ki-yèn `m-he Kî-tuk, `m-he Yî-li-â, ya `m-he ke siên-tî, án-ngiòng, ngì cho-má-ke hàng sé-lî nò?" 26 Yok-hon en-kóng: "Ngài he yung súi hàng sé-lî; chúng-he yû yit-ke khî chhai ngì-têu tông-chûng, ngì-têu `m-sṳt ke, 27 kì pí ngài kha-man lòi, ngài chhiu-he lâu kì thot-hài ya mò chṳ̂-kiet." 28 Liá-têu sṳ fat-sên chhai Yok-tan-hò tûng-phién ke Pak-thai-nì, chhiu-he Yok-hon hàng sé-lî ke só-chhai. 29 Thi-ngi-ngit, Yok-hon khon-tó Yâ-sû tui kì hàng-tén ko-lòi, chhiu kóng: "Khon â, Song-ti ke Kâu-yòng, chhù-thet sṳ-kiên-ngìn ke chhui ke! 30 Liá-ke ngìn chhiu-he ngài sṳt kóng ke: 'Kì pí ngài kha-man lòi, chúng-he pí ngài kha ví-thai; yîn-vi ngài hàn-màng chhut-se, kì yí-kîn chhùn-chhai.' 31 Ngài pin `m-sṳt kì; chúng-he ngài lòi, yung súi hàng sé-lî, vi-tó oi pûn Yî-set-lie̍t-ngìn ngin-sṳt kì." 32 Yok-hon yu cho-chṳn kóng: "Ngài khon-tó Sṳn-Lìn chhiong ngie̍t-kap-è tui thiên-táng kong-lìm, lo̍k chhai kì ke sṳ̂n-song. 33 Ngài hàn-he `m-sṳt kì, chúng-he chhâi ngài yung súi hàng sé-lî ke Song-ti lâu ngài kóng: 'Ngì khon-tó Sṳn-Lìn kong-lìm, lo̍k chhai má-ngìn ke sṳ̂n-song, liá-sà chhiu-he yung Sṳn-Lìn hàng sé-lî ke.' 34 Ngài yí-kîn khon-tó lé, só-yî tui ngì-têu cho-chṳn, kì chhiu-he Song-ti ke Lai-é." 35 Yu ko yit-ngit, Yok-hon lâu kiâ lióng-ke ho̍k-sâng yu khî chhai ke-vi; 36 kì khon-tó Yâ-sû kîn-ko, chhiu kóng: "Khon â, Song-ti ke Kâu-yòng!" 37 Ke lióng-ke ho̍k-sâng yit thâng-tó liá-ke fa, chhiu hi thèn Yâ-sû. 38 Yâ-sû chón-sṳ̂n, khon-tó kì-têu thèn-tén kì, chhiu mun-kóng: "Ngì-têu chhìm má-ke?" Kì-têu en-kóng: "Lâ-pí, ngì he̍t chhai nai-vi?" ("Lâ-pí" ke yi-sṳ chhiu-he "Sîn-sâng".) 39 Yâ-sû kóng: "Ngì-têu lòi khon!" Kì-têu thèn kì hi, khon-tó kì he̍t ke só-chhai, ke-ngit chhiu thùng kì khiung-ha he̍t. (Ke-sṳ̀ thai-yok he hâ-chu si-tiám-chûng.) 40 Thâng-tó Yok-hon ke fa chhiu thèn Yâ-sû ke lióng-sà chûng, yû yit-ke he Sî-mùn-Pí-tet ke ló-thâi Ôn-tet-lie̍t. 41 Kì siên chhìm-tó kì ke â-kô Sî-mùn, lâu kì kóng: "Ngài-têu yí-kîn chhìm-tó Mì-soi-â lé." ("Mì-soi-â" ke yi-sṳ chhiu-he "Kî-tuk".) 42 Yèn-heu kì chhiu tai Sî-mùn hi kien Yâ-sû. Yâ-sû chu-muk khon kì, kóng: "Ngì he Yok-hon ke lai-é Sî-mùn, chúng-he ngì voi pûn-ngìn ham-cho Kî-fap." ( Kî-fap lâu Pí-tet yi-sṳ khiung-yong, chhiu-he "Phàn-sa̍k".) 43 Yu ko yit-ngit, Yâ-sû kiet-thin hi Kâ-li-li-sén. Kì chhìm-tó Fî-li̍t, tui kì kóng: "Lòi thèn ngài!" 44 ( Fî-li̍t he Pak-soi-thai-ngìn, lâu Ôn-tet-lie̍t pin Pí-tet thùng-hiông.) 45 Fî-li̍t chhìm-tó Nâ-tan-ngia̍p, lâu kì kóng: " Mô-sî chhai Fap-li̍t-sû chûng só siá lâu chung siên-tî só ki-chai ke ke-sà, ngài-têu yí-kîn chhìm-tó lé. Kì chhiu-he Yok-sit ke lai-é, Nâ-sat-le̍t-ngìn Yâ-sû." 46 Nâ-tan-ngia̍p chhiu tui kì kóng: " Nâ-sat-le̍t kám voi chhut má-ke hó ke mâ?" Fî-li̍t kóng: "Ngì lòi khon!" 47 Yâ-sû khon-tó Nâ-tan-ngia̍p tui kì hàng-tén ko-lòi, chhiu kóng: "Khon â, kì he yit-ke chṳ̂n-sṳ̍t ke Yî-set-lie̍t-ngìn; kì ke sîm-chûng mò kúi-cha!" 48 Nâ-tan-ngia̍p mun kì kóng: "Ngì ngióng-voi sṳt ngài?" Yâ-sû en-kóng: "Ngì chhai vù-fâ-kó su-hâ, Fî-li̍t màng ham ngì, ngài yí-kîn khon-tó ngì." 49 Nâ-tan-ngia̍p kóng: "Sîn-sâng, ngì he Song-ti ke Lai-é; ngì he Yî-set-lie̍t ke kiûn-vòng!" 50 Yâ-sû kóng: "Yîn-vi ngài lâu ngì kóng, ngài khon-tó ngì chhai vù-fâ-kó su-hâ, ngì chhiu sin he-mò? Ngì voi khon-tó pí liá hàn-kha thai ke sṳ-chhìn!" 51 Yâ-sû yu kóng: "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, ngì-têu voi khon-tó thiên khôi, Song-ti ke thiên-sṳ́ chhai Ngìn-chṳ́ sṳ̂n-hong sông-hi hâ-lòi."
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52