1 1 Chhai kú sṳ̀-thoi, Song-ti chhin tô-pái yung kok-chúng fông-fap, thûng-ko chung siên-tî tui ngài-têu ke chú-siên kóng-fa; 2 chúng-he, chhai liá ma̍t-heu ke ngit-è, Kì thûng-ko Kì ke Lai-é tui ngài-têu kóng-fa. Liá-ke Lai-é, Song-ti sṳt thûng-ko kì chhóng-chho yí-chhiu, yu sat-li̍p kì lòi sṳ̀n-su van-yû. 3 Kì he Song-ti ke yùng-yeu só fat-chhut ke kông, he Song-ti pún-chṳt ke chṳ̂n-siong; kì yung kì thai-nèn ke fa thok-tén van-yû. Kì sé-chhiang ngìn-lui ke chhui-ok yî-heu, chhiu chhô chhai thiên-táng chṳ-thai Khièn-nèn-chá ke yu-phién. 4 Liá Lai-é ke thi-vi yén-yén chhêu-ko chung thiên-sṳ́, chhiong Song-ti só-su kì ke miàng pí thiên-sṳ́ ke miàng kha chûn-kui. 5 Song-ti chhiùng-lòi `m sṳt tui ngim-hò yit-ke thiên-sṳ́ kóng-ko: Ngì he Ngài ke Lai-é; kîm-pû-ngit Ngài cho ngì ke Â-pâ. Kì ya `m sṳt tui ngim-hò yit-ke thiên-sṳ́ kóng: Ngài oi cho kì ke Â-pâ; kì oi cho Ngài ke Lai-é. 6 Song-ti oi chhâi-phai Kì ke chóng-chṳ́ lòi sṳ-kiên ke sṳ̀-chiet, Kì kóng: Song-ti ke chung thiên-sṳ́ lûng-chúng oi pai kì. 7 Koân-he thiên-sṳ́, Kì kóng: Song-ti pûn Kì ke sṳ́-chá sàng-cho fûng, pûn Kì ke nù-phu̍k sàng-cho fó-yam. 8 Chúng-he, kóng-to Lai-é, Kì chhiu kóng: Song-ti â, Ngì ke pó-chho van-thoi chhòng-chhùn! Ngì yung kûng-phìn chóng-khièn. 9 Ngì fôn-hí kûng-ngi, yen-hen chhui-ok; só-yî Song-ti --- ngì ke Song-ti sién-li̍p ngì, pûn ngì chhûng-mân hí-lo̍k, yàng-ko thùng-phân. 10 Kì yu kóng: Chú â, hí-thèu ngì thin thai-thi ke kîn-kî; chû-thiên ya he ngì chhîn-sú chhóng-chho ke. 11 Thiên-thi voi sêu-me̍t, chúng-he ngì yún-yén chhòng-chhùn; thiên-thi voi chhiong sâm-fu lan-thet án-ngiòng sêu-sṳt. 12 Ngì oi chiông thiên-thi kién-hí-lòi, chhiong kién ngoi-phàu, kì-têu voi chhiong sâm-fu chhiam-chhiam mut-thet; chúng-he ngì yún-yén `m-voi kói-pien, ngì ke su-ngièn vù-khiùng vù-chhin. 13 Song-ti chhiùng-lòi `m-sṳt tui ngim-hò yit-ke thiên-sṳ́ kóng-ko: Ngì chhô chhai Ngài ke yu-phién, tén Ngài sṳ́ ngì ke sù-thi̍t phu̍k chhai ngì ke kiok-hâ. 14 Án-ngiòng, thiên-sṳ́ he má-ke nè? Kì-têu he sṳ-fung Song-ti ke lìn; Song-ti phai kì-têu lòi pông-chhu ke-têu oi sṳ̀n-su kiu-ên ke ngìn.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52