1 1 Ngài he sṳ́-thù Pó-lò. Ngài cho sṳ́-thù `m-he tui ngìn ke kién-sién, ya `m-he ngìn só chṳ́-phai ke, he Yâ-sû Kî-tuk lâu sṳ́ kì tui sí fu̍k-fa̍t ke Â-pâ Song-ti só chṳ́-phai ke. 2 Ngài lâu thùng ngài khiung-ha ke hiûng-thi chí-moi siá sin-é pûn Kâ-lâ-thai ke kok kau-fi. 3 Ngien ngài-têu ke Â-pâ Song-ti lâu Chú Yâ-sû Kî-tuk su ên-tién, phìn-ôn pûn ngì-têu! 4 Kî-tuk vi-tó oi kiu ngài-têu thot-lì liá sià-ok ke sṳ̀-thoi, chûn-chhiùng ngài-têu Â-pâ Song-ti ke chṳ́-yi, sṳt vi ngài-têu ke chhui hî-sên chhṳ-kâ. 5 Ngien yùng-kông kûi-pûn Song-ti, chhṳ̍t-to sṳ-sṳ thoi-thoi! Â-mén. 6 Ngài chhin chho̍k-kiâng! Ngì-têu ngióng-voi án kiak chhiu lì-khôi thûng-ko Kî-tuk ke ên-tién fû-seu ngì-têu ke Song-ti, hi thèn phe̍t ke fuk-yîm! 7 Khì-sṳ̍t, ke pin `m-he fuk-yîm. Ngài án-ngiòng kóng, yîn-vi yû ngìn lòi káu-lon ngì-têu, sióng-oi kói-pien Kî-tuk ke fuk-yîm. 8 Khì-sṳ̍t, chhiu-son he ngài-têu, ya-he thiên-táng lòi ke thiên-sṳ́, na-he tui ngì-têu chhòn phe̍t ke fuk-yîm, thùng ngài-têu thèu-pái só-chhòn pûn ngì-têu ke mò khiung-yong, kì chhiu yin-tông su chu-chú! 9 Ngài-têu sṳt kóng-ko, liá-ha ngài chai kóng: Mò-lun má-ngìn, na-he tui ngì-têu chhòn phe̍t ke fuk-yîm, thùng ngì-têu thèu-pái só liâng-su ke mò khiung-yong, kì yin-tông su chu-chú! 10 Ngài án-ngiòng kóng, kám he oi pûn-ngìn chhṳ̂n-chan mâ? `M-he! Ngài só-oi ke he Song-ti ke chhṳ̂n-chan! Ngài kám he oi tet ngìn ke fôn-hí mâ? Ngài na-he hàn sióng-oi tet ngìn ke fôn-hí, ngài chhiu `m-he Kî-tuk ke phu̍k-ngìn lé. 11 Hiûng-thi chí-moi â, ngài oi ngì-têu tî, ngài só chhòn ke fuk-yîm `m-he ngìn sióng-chhut-lòi ke. 12 Liá-ke fuk-yîm, ngài `m-he tui ngìn liâng-su ke, ya `m-he yû má-ngìn kâu ngài ke, he Yâ-sû Kî-tuk chhîn-chhṳ khí-sṳ ngài ke. 13 Ngài thèu-pái sin Yù-thai-kau ke sṳ̀ só cho ke, ngì-têu sṳt thâng-ko. Ngài pet-hoi Song-ti ke kau-fi to chhin li-hoi, chhin só-nèn oi sêu-me̍t kau-fi. 14 Khiung-pi ke Yù-thai-ngìn tông-chûng, ngài pí thai-phu-fun ngìn kha ngin-chṳ̂n chûn-hàng Yù-thai-kau ke kûi-kí, kha ngie̍t-sîm chûn-sú ngài chú-siên ke chhòn-thúng. 15 Chúng-he, Song-ti sṳ̂-ên pûn ngài, chhai ngài chhut-se yî-chhièn, Kì yí-kîn kién-sién ngài, fû-seu ngài lòi sṳ-fung Kì. 16 Tông Kì lo̍k-yi chiông Kì ke Lai-é khí-sṳ pûn ngài, ham ngài chhai Ngoi-pâng-ngìn chûng-kiên chhòn koân-he Kî-tuk ke fuk-yîm, ke-yông-sṳ̀, ngài pin mò hi chhiáng-kau má-ngìn, 17 ya mò hi Yâ-lu-sat-lâng kien ke-têu pí ngài siên cho sṳ́-thù ke ngìn, fán-chón ngiàm-sṳ̀ hi Â-lâ-pak, yèn-heu chai chón-hi Thai-mâ-sṳ-kiet. 18 Sâm-ngièn heu, ngài chang hi Yâ-lu-sat-lâng kien Pí-tet, thùng kì khiung-ha he̍t sṳ̍p-'ng ngit. 19 Ngài mò khon-tó phe̍t ke sṳ́-thù, chṳ́-yû Chú ke ló-thâi Ngâ-kok. 20 Ngài só siá ke he chṳ̂n-sṳ̍t ke; chhai Song-ti mien-chhièn, ngài `m-kám kóng fâ-liâu. 21 Heu-lòi, ngài hi-to Si-li-â lâu Kî-li-kâ ke yit-tai. 22 Ke-sṳ̀, Yù-thai-sén kok kau-fi ke Kî-tuk-thù chhiòn-phu `m-sṳt ngài. 23 Kì-têu tân-chhiang thâng-kóng: "Ke thèu-pái pet-hoi ngài-têu ke ngìn, liá-ha fán-chón chhòn kì ko-hi sióng-oi sêu-me̍t ke sin-ngióng!" 24 Án-ngiòng, kì-têu chhiu yîn-vi ngài ke yèn-ku siung-chan Song-ti!
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52