1 1 Ngài he Pó-lò; ngài fung Song-ti ke chṳ́-yi cho Kî-tuk Yâ-sû ke sṳ́-thù. Ngài siá sin-é pûn Yî-fut-só thi-fông ke-têu chhai Kî-tuk Yâ-sû tî-poi chûng-sîm ke sṳn-thù: 2 Ngien ngài-têu ke Â-pâ Song-ti lâu Chú Yâ-sû Kî-tuk su ên-tién, phìn-ôn pûn ngì-têu! 3 Siung-chan kûi-pûn ngài-têu Chú Yâ-sû Kî-tuk ke Â-pâ Song-ti! Yîn-vi Kì thûng-ko Kî-tuk chiông thiên-táng kok-yong su̍k-lìn ke fuk-hi su-pûn ngài-têu. 4 Chhóng-chho sṳ-kie yî-chhièn, Kì yí-kîn thûng-ko Kî-tuk kién-sién ngài-têu, pûn ngài-têu chhai Kì mien-chhièn sàng-cho sṳn-kiet, mò hó hiàm ke ngìn. 5 Yîn-vi Song-ti thung-siak ngài-têu, Kì yi-thin ngài-têu thûng-ko Yâ-sû Kî-tuk lòi kûi-su̍k Kì, cho Kì ke chṳ́-'ng; liá he Kì só fôn-hí ke, he Kì ke chṳ́-yi. 6 Ngài-têu lòi siung-chan Song-ti liá yùng-yeu ke ên-tién, yîn-vi Kì chiông Kì só-siak ke Lai-é pha̍k-pha̍k su-pûn ngài-têu! 7 Yîn-vi Kî-tuk vi ngài-têu liù-hiet lòi sí, ngài-têu tet-tó chhṳ-yù, chhui tet-tó sa-miên. Song-ti ke ên-tién he ngióng-pân fûng-fu â! 8 Kì he chhûng-chhûng chiuk-chiuk chiông liá ên-tién su-pûn ngài-têu! Song-ti yung chhûng-mìn chṳ-fi 9 vàn-sṳ̀n Kì ke chṳ́-yi, yu pûn ngài-têu tî Kì yí-kîn kiet-thin oi thûng-ko Kî-tuk lòi vàn-sṳ̀n ke o-pi. 10 Song-ti chhai sṳ̀-kî sṳ̀n-su̍k ke sṳ̀, só oi vàn-sṳ̀n liá o-pi ke kie-va̍k chhiu-he: Pûn thiên-táng lâu thi-song yit-chhiet su-chho ke lûng-chúng kûi-su̍k Kî-tuk, Kî-tuk cho kì-têu ke thèu. 11 Yí-chhiu van-vu̍t chhiòn-phu he cheu Song-ti ke kie-va̍k lâu kiet-thin lòi vàn-sṳ̀n. Song-ti cheu Kì chó chhiu kiet-thin ke chṳ́-yi, thûng-ko Kî-tuk kién-sién ngài-têu cho Kì ke chṳ́-mìn. 12 Kì ke chṳ́-yi he oi pûn ngài liá-têu siên ngióng-mong Kî-tuk ke ngìn siung-chan Kì ke yùng-yeu! 13 Khiung-yong, ngì-têu ya yû sàng-cho Song-ti ke chṳ́-mìn. Ngì-têu thâng-tó chṳ̂n-lî ke tho, chhiu-he thâng-tó ke sṳ́ ngì-têu tet-kiu ke fuk-yîm ke sṳ̀, ngì-têu siông-sin Kî-tuk, Song-ti chhiu chiông Kì só yin-hí ke Sṳn-Lìn su-pûn ngì-têu, cho ngì-têu kûi-su̍k Kì ke yin-ki. 14 Sṳn-Lìn pó-chṳn ngài-têu voi sṳ̀n-su Song-ti só yin-hí ke sán-ngia̍p, chhṳ̍t-to Song-ti chiông vàn-chhiòn ke chhṳ-yù su-pûn su̍k Kì ke ngìn. Ngài-têu yin-tông siung-chan Kì ke yùng-yeu! 15 Yîn-vi án-ngiòng, chhṳ-chhiùng ngài thâng-tó ngì-têu tui Chú Yâ-sû chhin yû sin-sîm, tui chung sṳn-thù chhin yû oi-sîm, 16 ngài chhiu yit-chhṳ̍t vi ngì-têu kám-chhia Song-ti. Ngài khì-tó ke sṳ̀ sòng-sòng sṳ̂-ngiam ngì-têu, 17 khiù ngài-têu Chú Yâ-sû Kî-tuk ke Song-ti, yùng-yeu ke Â-pâ, chiông Sṳn-Lìn su-pûn ngì-têu. Sṳn-Lìn voi sṳ́ ngì-têu yû chṳ-fi, pin khí-sṳ ngì-têu, pûn ngì-têu ngin-sṳt Song-ti. 18 Ngài ya khiù Song-ti khôi ngì-têu ke sîm-ngién, hó pûn ngì-têu tî: Kì fû-seu ngì-têu lòi tet ke phan-mong he má-ke; Kì só yin-hí oi pûn chung sṳn-thù ke sán-ngia̍p he ngióng-pân fûng-fu lâu yùng-kông; 19 Kì chhai ngài-têu siông-sin ke ngìn tông-chûng só hién-chhut ke nèn-li̍t he ngióng-pân ví-thai. Liá nèn-li̍t lâu Kì sṳ́ Kî-tuk tui sí fu̍k-fa̍t, pûn Kî-tuk chhai thiên-táng chhô chhai chhṳ-kâ chṳn-phién ke nèn-li̍t he khiung-yong ke. 21 Chhai ke-vi, Kî-tuk ke thúng-chhṳ chhêu-ko yit-chhiet thiên-kie ke chṳp-chṳn-chá, chóng-khièn-chá, thúng-chhṳ-chá, lâu sià-ok ke sṳ-li̍t; kì chhêu-ko hien-sṳ lâu lòi-sṳ yit-chhiet ke miàng. 22 Song-ti yu pûn yí-chhiu van-vu̍t hòng-fu̍k chhai Kî-tuk ke kiok-hâ, pûn kì cho kau-fi ke thèu, thúng-chhṳ yit-chhiet. 23 Kau-fi he Kî-tuk ke sṳ̂n-thí, he chhûng-mân yí-chhiu van-vu̍t ke Kî-tuk só chhûng-mân ke.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52