1 1 Ngài he Pó-lò; ngài fung Song-ti ke chṳ́-yi cho Kî-tuk Yâ-sû ke sṳ́-thù. Ngài lâu Thì-mô-thai hiûng-thi 2 siá sin-é pûn ngì-têu chhai Kô-lò-sî ke sṳn-thù, chhiu-he chhai Kî-tuk tî-poi chûng-sîm ke chung hiûng-thi chí-moi. Ngien ngài-têu ke Â-pâ Song-ti su ên-tién, phìn-ôn pûn ngì-têu! 3 Vi ngì-têu khì-tó ke sṳ̀, ngài-têu sòng-sòng kám-chhia Song-ti, chhiu-he ngài-têu ke Chú Yâ-sû Kî-tuk ke Â-pâ; 4 yîn-vi ngài-têu thâng-kóng ngì-têu tui Kî-tuk Yâ-sû ke sin-sîm, lâu tui só-yû sṳn-thù ke oi-sîm. 5 Yit khôi-sṳ́, fuk-yîm ke chṳ̂n-tho chhòn-to ngì-têu ke-vi ke sṳ̀, ngì-têu chhiu thâng-tó liá fuk-yîm só tai-lòi ke phan-mong. Án-ngiòng, ngì-têu ke sin-sîm lâu oi-sîm he yung vi ngì-têu pó-chhùn chhai thiên-táng ke phan-mong cho kîn-kí ke. 6 Liá fuk-yîm `m tân-chhiang chhòn-to ngì-têu ke-vi, ya chhòn-phien chhiòn sṳ-kie, yit-chhṳ̍t chóng-thai pin kiet kó-chṳ́, chhiu-chhiong tông-ngit ngì-têu thâng-tó ya chṳn-kîn tî Song-ti ên-tién ke sṳ̀, chóng-thai pin kiet kó-chṳ́ yit-yong. 7 Ngì-têu he tui ngài-têu só chhîn-oi ke thùng-kûng Yî-pâ-fut ho̍k-tó liá fuk-yîm; kì thoi ngài-têu cho Kî-tuk chûng-sîm ke phu̍k-ngìn. 8 Yû-koân Sṳn-Lìn su-pûn ngì-têu oi-sîm ke sêu-sit chhiu-he kì lâu ngài-têu kóng ke. 9 Yîn-vi án-ngiòng, chhṳ-chhiùng thâng-tó koân-he ngì-têu ke sêu-sit, ngài-têu chhiu vi ngì-têu khì-tó, `m-sṳt thìn. Ngài-têu khiù Song-ti su ngì-têu kok-yong su̍k-lìn ke chṳ-fi lâu chhûng-mìn, hó pûn ngì-têu chhûng-fûn liáu-kié Kì ke chṳ́-yi. 10 Án-ngiòng, ngì-têu ke sên-fa̍t chhiu voi ha̍p Chú ke yêu-khiù, fàm-sṳ pûn kì fôn-hí. Thùng-sṳ̀, ngì-têu ke sên-fa̍t voi kiet kok-chúng mî-san ke kó-chṳ́, ngì-têu tui Song-ti ke ngin-sṳt ya voi chen-kâ. 11 Ngien ngì-têu tui Kì yùng-yeu ke khièn-nèn tet-tó li̍t-liong, sàng-cho kiên-khiòng ke ngìn, yû nai-sîm hó ngiûn-su van-hong sṳ. Ngì-têu ya oi yung fôn-hí ke sîm 12 kám-chhia thiên-táng ke Â-pâ, yîn-vi Kì pûn ngì-têu yû chṳ̂-kiet thùng chung sṳn-thù khiung-ha hióng-su Kì chhai kông-mìn ke koet só pó-liù ke fuk-hi. 13 Kì kiu ngài-têu thot-lì vû-am ke khièn-sṳ, pûn ngài-têu sên-fa̍t chhai Kì só-siak ke Lai-é ke koet tî-poi. 14 Thûng-ko Kì só-siak ke Lai-é, ngài-têu tet-tó kiu-su̍k, chhui tet-tó sa-miên. 15 Kî-tuk he ke khon-`m-tó ke Song-ti ke hìn-siong, he chhêu-ko van-yû ke chóng-chṳ́. 16 Thûng-ko kì, Song-ti chhóng-chho thiên-thi van-vu̍t, mò-lun he khon-tet-tó ke ya-he khon-`m-tó ke, pâu-hàm lìn-kie ke-têu chhai-vi-chá, thúng-chhṳ-chá, chṳp-chṳn-chá, lâu chóng-khièn-chá. Thûng-ko kì, ya vi-tó kì, Song-ti chhóng-chho chhiòn yí-chhiu. 17 Kî-tuk chhai van-yû chṳ̂ siên; van-yû ya he kho kì fò-hài lòi lièn-kiet. 18 Kì he kau-fi ke thèu, chhiu-he kiâ sṳ̂n-thí ke thèu; kì he sîn sâng-miang ke ngièn-thèu. Kì he chóng-chṳ́, chui-siên tui sí fu̍k-fa̍t, hó pûn kì chhai van-yû táng-kô chhô thai-vi. 19 Song-ti fôn-hí sṳ́ Kì yit-chhiet ke fûng-sṳn he̍t chhai Kì ke Lai-é tî-poi. 20 Thûng-ko Lai-é, Song-ti kiet-yi pûn chhiòn yí-chhiu lâu Kì chhṳ-kâ chai fò-hó. Song-ti thûng-ko Kì ke Lai-é chhai sṳ̍p-sṳ-ka-táng liù-hiet to sí lòi sṳ̀n-chhiu fò-phìn, pûn thiên-thi van-vu̍t chhùng-sîn kûi-su̍k Kì. 21 Thèu-pái, yîn-vi ngièn-hàng sṳ̂-sióng ke sià-ok, ngì-têu yén-lì Song-ti, cho Kì ke sù-thi̍t. 22 Liá-ha, thûng-ko Kì ke Lai-é ngiuk-thí ke sí, Song-ti pûn ngì-têu sàng-cho Kì ke phèn-yû, oi pûn ngì-têu chhai Kì mien-chhièn cho sṳn-kiet, mò khiet-tiám, mò hó hiàm ke ngìn. 23 Ngì-têu só-oi cho ke, chhiu-he kiên-chhṳ̀ sin-ngióng, khî chhai kiên-ku ke kî-chhú táng-kô; `m-hó piong-thet tông-chhû liâng-su fuk-yîm ke sṳ̀ só tet-tó ke phan-mong. Liá-ha, liá fuk-yîm yí-kîn chhòn-phien chhiòn sṳ-kie; ngài --- Pó-lò chhiu-he liá fuk-yîm ke phu̍k-ngìn. 24 Ngài liá-ha kám-kok vi ngì-têu su-khú he chhin khoai-lo̍k ke sṳ; yîn-vi ngài ngiuk-thí su-khú, he oi pú-mân Kî-tuk vi chhṳ-kâ ke sṳ̂n-thí --- chhiu-he vi kì ke kau-fi, só ngiûn-su chúng-he màng vàn-sṳ̀n ke khú-nan. 25 Vi-tó ngì-têu ke li-yit, Song-ti chiông liá-ke chṳt-vu kâu-pûn ngài, ham ngài cho kau-fi ke phu̍k-ngìn. Liá chṳt-vu he oi ngài chiông Song-ti ke tho-lî chhòn-yòng to chhin yèn-mân; 26 liá tho-lî chhiu-he Kì sṳ-sṳ thoi-thoi tui ngìn-lui yún-chhòng ke o-pi; liá o-pi liá-ha yí-kîn tui Kì ke chung sṳn-thù hién-mìn chhut-lòi. 27 Song-ti ke kie-va̍k he oi kì-têu tî, liá fûng-sṳn yu yùng-yeu ke o-pi he oi pûn chhiòn ngìn-lui ke. Liá o-pi chhiu-he: Kî-tuk chhai ngì-têu ke sâng-miang tî-poi, liá chhiu-he kóng, ngì-têu voi hióng-su Song-ti ke yùng-yeu. 28 Yîn-vi án-ngiòng, ngài-têu tui só-yû ke ngìn chhòn-yòng Kî-tuk, yung kok-yong ke chṳ-fi khien thai-kâ, kâu thai-kâ, vi-tó oi pûn tak-sà sàng-cho sṳ̀n-su̍k ke Kî-tuk-thù, tai kì-têu to Song-ti ke mien-chhièn. 29 Vi-tó tha̍t-sṳ̀n liá-ke muk-tit, ngài yung Kî-tuk su-pûn ngài ke thai nèn-li̍t, mò hiàm lò-khú, chhin-li̍t kûng-chok.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52