1 1 Thì-â-fî-lò Sîn-sâng: Chhai ngài só-siá ke thi-yit-pún sû tî-poi, ngài yí-kîn chiông Yâ-sû ke yit-chhiet sṳ-chhìn lâu kau-hiun, tui kì khôi-sṳ́ kûng-chok, 2 to kì su-chiap sṳ̂n-thiên ke-ngit, chhiòn-phu kóng-ko. Chhai sṳ̂n-thiên yî-chhièn, kì thûng-ko Sṳn-Lìn chṳ́-sṳ chhṳ-kâ só kién-sién ke sṳ́-thù chhin-tô sṳ-chhìn. 3 Pûn-ngìn hoi-sí yî-heu si-sṳ̍p-ngit-chûng, kì sṳt tui kì-têu hién-hien hó-tô pái, yung kok-chúng ke fông-fap chṳn-mìn chhṳ-kâ hàn sâng-sâng; kì chhîn-sṳ̂n pûn kì-têu khon-tó, yu tui kì-têu kóng-lun Song-ti koet ke sṳ-chhìn. 4 Kì-têu khiung-ha ke sṳ̀, kì fûn-fu kì-têu kóng: "`M-hó lì-khôi Yâ-lu-sat-lâng. Cheu ngài lâu ngì-têu kóng-ko ke, oi tén ngâ Pâ só yin-hí ke. 5 Yok-hon yung súi hàng sé-lî, chúng-he kí-ngit yî-heu ngì-têu voi liâng Sṳn-Lìn ke sé-lî." 6 Sṳ́-thù lâu Yâ-sû chhi-si̍p ke sṳ̀, mun Yâ-sû kóng: "Chú â, liá-ha ngì oi fî-fu̍k Yî-set-lie̍t-koet ke chú-khièn he-mò?" 7 Yâ-sû lâu kì-têu kóng: "Sṳ̀-kiên lâu ngit-khì he ngâ Pâ cheu chhṳ-kâ ke khièn-piang só-thin ke, `m-he ngì-têu ke sṳ. 8 Chúng-he Sṳn-Lìn lìm-to ngì-têu ke sṳ̀, ngì-têu voi mân-yû nèn-li̍t, pin oi chhai Yâ-lu-sat-lâng, Yù-thai lâu Sat-mâ-li-â chhiòn-thi, chhṳ̍t-to thiên-ngài hói-kok, vi ngài cho kien-chṳn." 9 Kóng-liáu liá-ke fa, Yâ-sû chhai kì-têu ke chu-muk-chûng su-chiap sṳ̂n-thiên; kì sṳ̂n-to yùn táng-kô hi, kì-têu chhiu khon kì `m-tó. 10 Kì lì-khôi ke sṳ̀, kì-têu chu-muk mong thiên. Fut-yèn, yû lióng-ke chok pha̍k-sâm ke ngìn khî chhai kì-têu sùn-thèu, 11 kóng: " Kâ-li-li-ngìn â, cho-má-ke khî chhai liá-vi mong thiên nè? Liá-ke lì-khôi ngì-têu, su-chiap sṳ̂n-thiên ke Yâ-sû, ngì-têu khon-tó kì ngióng-pân sṳ̂n-thiên, kì ya voi án-ngiòng to-chón-lòi." 12 Sṳ́-thù chhiu tui Kám-lám-sân chón Yâ-lu-sat-lâng hi; Kám-lám-sân lì sàng mò kí-yén, yok-yû yit kûng-lî. 13 Yit ngi̍p sàng, kì-têu chhiu sông só he̍t ke lèu-táng; chhai ke-vi yû Pí-tet, Yok-hon, Ngâ-kok lâu Ôn-tet-lie̍t, Fî-li̍t lâu Tô-mâ, Pâ-tô-lò-mâi lâu Mâ-thai, Â-le̍t-fî ke lai-é Ngâ-kok, Kit-chin-tóng ke Sî-mùn, lâu Ngâ-kok ke lai-é Yù-thai. 14 Kì-têu sòng-sòng khiung-ha thùng-sîm khì-tó; tông-chûng ya yû kí-ke fu-ngìn-kâ lâu Yâ-sû ke â-mê Mâ-li-â, pin Yâ-sû ke-têu ló-thâi. 15 Ko-liáu kí-ngit, yû sin-thù ke chhi-fi, yok-yû yit-pak ngi-sṳ̍p sà chhâm-kâ. Pí-tet khî-hí-lòi, kóng: 16 "Kok-vi hiûng-thi! Sṳn-Lìn thûng-ko Thai-ví ke choi chhai Sṳn-kîn só yi-ngièn, koân-he Yù-thai tai ngìn chok Yâ-sû ke sṳ, yit-thin oi sṳ̍t-hien. 17 Liá Yù-thai pún-lòi su kién-sién lòi fûn-tâm ngài-têu ke kûng-chok, he ngài-têu tông-chûng ke yit-ke." 18 ( Yù-thai yung kì chok-ok só tet ke chhièn mâi yit-te thièn; chhai ke-vi, kì tiên-to-thèu phuk hâ-lòi, tú-lie̍t chhòng-liù, hien-sí. 19 He̍t chhai Yâ-lu-sat-lâng ke ngìn chhiòn-phu yû thâng-tó liá-khien sṳ, só-yî yung kì-têu ke fa ham ke-te thi cho Â-kiet-thai-mâ, yi-sṳ chhiu-he "Hiet-thièn".) 20 "Chhiu-chhiong ((( Sṳ̂-phiên))) só-siá ke: Ngien kì ke chhu-só fông-liòng thet, mò ngìn he̍t chhai ke tî-poi. Yu yû yit-ki siá-tén kóng: Ngien phe̍t-ngìn tet kì ke chṳt-fun." 21 Pí-tet ki-siu̍k kóng: "Só-yî, yit-thin oi nang-ngoi kién-sién yit-ke ngìn kâ-ngi̍p ngài-têu, khiung-ha cho Chú Yâ-sû fu̍k-fa̍t ke kien-chṳn-ngìn. Liá ngìn yit-thin oi he Chú Yâ-sû chhai ngài-têu tông-chûng chhut-ngi̍p ke sṳ̀, tui Yok-hon hàng sé-lî khôi-sṳ́ to Yâ-sû su-chiap sṳ̂n-thiên liá-chham sṳ̀-kiên, thèu-mî lâu ngài-têu khiung-ha ke ngìn." 23 Yîn-vi án-ngiòng, thai-kâ thûi-sién lióng-ke ngìn, chhiu-he Yok-sit (phiên-miàng Pâ-sat-pâ, yu ôn-to Yù-sṳ-tû) lâu Mâ-thì-â. 24 Kì-têu khì-tó kóng: "Chú â, Ngì tî mî-yit-ke ngìn ke sîm; khiù Ngì chṳ́-sṳ ngài-têu, liá lióng-sà tông-chûng má-ngìn he Ngì só kién-sién, 25 oi kì chiap liá sṳ́-thù chṳt-fun ke. Liá chṳt-fun Yù-thai yí-kîn piong-thet, to kì yin-kôi hi ke só-chhai lé." 26 Kóng-liáu liá-ke fa, kì-têu chhiu chhû-chhiâm-é, chhai lióng-sà tông-chûng chhû-chhut Mâ-thì-â lòi; kì chhiu lâu khì-thâ sṳ̍p-yit-sà khiung-ha son-cho sṳ́-thù.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52