1 1 Ngài he Pó-lò; ngài fung Song-ti ke chṳ́-yi cho Kî-tuk Yâ-sû ke sṳ́-thù, lòi siên-pu Song-ti thûng-ko Kî-tuk Yâ-sû só yin-hí ke sîn sâng-miang. 2 Ngài siá sin-é pûn ngì --- ngài só chhîn-oi ke lai-é Thì-mô-thai: Ngien Â-pâ Song-ti lâu ngài-têu ke Chú Kî-tuk Yâ-sû su ên-tién, lìn-mén, phìn-ôn pûn ngì! 3 Ngài ngit-ya khì-tó ke sṳ̀, mò yit-pái mò sióng-ngiam ngì; sióng-tó ngì, ngài chhiu kám-chhia Song-ti, chhiu-he ngài thùng chú-siên khiung-yong yung chhîn-pha̍k ke liòng-sîm só kin-pai ke Song-ti. 4 Yit sióng-tó lì-phe̍t ke sṳ̀ ngì só liù ke muk-chṳp, ngài chhiu pet-chhiet sióng-oi kien ngì; khon-tó ngì, ngài chang voi mân-sîm fôn-hí. 5 Ngài ki-tet ngì ke-chúng sùn-chṳ̂n ke sin-sîm; liá sin-sîm siên-chhièn chhai ngiâ chiá-phò Lò-yí lâu ngiâ-mê Yû-nì-kî ke sîm-tú; ngài chhṳ̂m-sin, liá sin-sîm ya chhai ngì ke sîm-tú. 6 Só-yî, ngài thì-siáng ngì: Ngài vi ngì on-sú ke sṳ̀, Song-ti su-pûn ngì ke ên-su, ngì oi pûn kì chhiong fó án-ngiòng chho̍k-hâ-hi. 7 Yîn-vi, Song-ti só su-pûn ngài-têu ke Lìn, `m-he oi sṳ́ ngài-têu pien mò-tám; tiên-to, Kì ke Lìn voi sṳ́ ngài-têu chhûng-mân li̍t-liong, oi-sîm, lâu chiet-chṳ. 8 Yîn-vi án-ngiòng, vi ngài-têu ke Chú cho-chṳn liá-khien sṳ, ngì `m-hó khon-cho kien-seu, ya `m-hó yîn-vi ngài vi Chú ke yèn-ku sàng-cho siù-fam lòi kám-kok kien-seu. Ngì oi cheu Song-ti só-su ke li̍t-liong, vi fuk-yîm siông-khiung lòi fûn-tâm khú-nan. 9 Song-ti chṳ́n-kiu ngài-têu, fû-seu ngài-têu cho Kì sṳn-kiet ke chṳ́-mìn, pin `m-he ngài-têu yû má-ke hó hàng-vì, he yîn-vi Kì ke chṳ́-yi lâu ên-tién. Chhai van-sṳ yî-chhièn, Kì yí-kîn thûng-ko Kî-tuk Yâ-sû chiông liá ên-tién su-pûn ngài-têu lé; 10 liá-ha, thûng-ko ngài-têu ke Kiu-chú Kî-tuk Yâ-sû ke kong-lìm, liá ên-tién chhiu hién-mìn chhut-lòi. Kî-tuk yí-kîn fí-me̍t sí ke khièn-sṳ, thûng-ko fuk-yîm chiông `m-voi me̍t-mòng ke sâng-miang péu-mìn chhut-lòi. 11 Vi-tó liá-ke fuk-yîm, Song-ti chṳ́-phai ngài cho chhòn-tho-ngìn, sṳ́-thù, lâu kau-sṳ̂. 12 Só-yî, ngài chang voi su-tó liá-têu khú-nan. Chúng-he, ngài `m-voi kám-kok kien-seu, yîn-vi ngài ngin-sṳt ngài só sin-kho ke Song-ti, ya chhṳ̂m-sin Kì voi pó-sú Kì só kâu-thok ngài ke, chhṳ̍t-to Chú chai-lòi ke-ngit. 13 Ngì oi kiên-chhṳ̀ chûn-sú tui ngài só-ho̍k ke khien-chhiòn ke chṳ̂n-tho, khon-cho kûi-fam, ya oi kiên-chhṳ̀ ngài-têu thùng Kî-tuk Yâ-sû kiet-lièn só tet-tó ke sin-sîm lâu oi-sîm. 14 Ngì oi yí-kho he̍t chhai ngài-têu nui-sîm ke Sṳn-Lìn, hó-hó pó-sú só kâu-thok ngì ke chṳ̂n-tho. 15 Ngì tî, chhai Â-se-â-sén ke ngìn chhiòn-phu lì-khôi ngài, pâu-hàm Fî-kit-lu lâu Het-mô-khì-nì. 16 Ngien Chú lìn-mén Â-nì-set-fut yit-kâ; yîn-vi kì hó-tô pái kú-li ngài, pûn ngài sîm-sṳ̀n sóng-khoai. Kì mò yîn-vi ngài sàng-cho siù-fam lòi kám-kok kien-seu, 17 fán-chón, yit to Lò-mâ chhiu ngie̍t-sîm chhìm ngài, chhṳ̍t-to chhìm-tó. 18 Ngien Chú chhai chhṳ-kâ chai-lòi ke-ngit sṳ̂-ên, pûn kì tet-tó Song-chú ke lìn-mén! Kì chhai Yî-fut-só vi ngài cho chhin-tô sṳ-chhìn, liá he ngì chhîn-chhú tî ke.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52