1 1 Ngài he Sî-mùn-Pí-tet, Yâ-sû Kî-tuk ke phu̍k-ngìn lâu sṳ́-thù. Ngài siá sin-é pûn ke-têu thûng-ko ngài-têu ke Song-ti lâu Kiu-chú Yâ-sû Kî-tuk ke ngi, thùng ngài-têu tet-tó khiung-yong pó-kui sin-ngióng ke ngìn: 2 Ngien ngì-têu thûng-ko ngin-sṳt Song-ti lâu ngài-têu ke Chú Yâ-sû tet-tó fûng-fûng fu-fu ke ên-tién lâu phìn-ôn! 3 Song-ti yí-kîn yung Kì sṳ̀n-sṳn ke nèn-li̍t, chiông ngài-têu ko kin-khièn sên-fa̍t só sî-yeu ke yit-chhiet su pûn ngài-têu lé; liá-ke ên-su he thûng-ko ngin-sṳt ke fû-seu ngài-têu lòi fûn-hióng Kì chhṳ-kâ ke yùng-kông lâu liòng-san ke Chú lòi ke. 4 Án-ngiòng, Kì chiông Kì só yin-hí chui thai lâu chui pó-kui ke ên-su su pûn ngài-têu; thûng-ko liá-têu ên-su, ngì-têu chhiu cho-tet thot-lì sṳ-kiên fí-me̍t-sin ke yu̍k-mong, lòi fûn-hióng Song-ti ke sṳ̀n-sin. 5 Vi-tó liá-ke yèn-ku, ngì-têu oi chhin-li̍t sṳ́ ngì-têu chhai sin-sîm song kâ-song mî-tet, mî-tet kâ-song chṳ-sṳt, 6 chṳ-sṳt kâ-song chiet-chṳ, chiet-chṳ kâ-song ngiûn-nai, ngiûn-nai kâ-song kin-khièn, 7 kin-khièn kâ-song oi hiûng-thi chí-moi ke chhìn, oi hiûng-thi chí-moi ke chhìn yu kâ-song siak chung-ngìn ke sîm. 8 Liá-têu he ngì-têu yin-kôi phì-yông ke tet-hen, yu ngit-kien ngit-tô; án-ngiòng, ngì-têu chhiu voi hàn-kha yû-háu, kien-kâ chhṳ̂m-khiet ngin-sṳt ngài-têu ke Chú Yâ-sû Kî-tuk. 9 Chúng-he, mò liá-têu tet-hen ke ngìn chhiu-he khiun-sṳ, sṳm-chṳ mô-muk, `m ki-tet chhṳ-kâ vông-ngit ke chhui yí-kîn tet-tó sé-chhiang lé. 10 Só-yî, hiûng-thi chí-moi â, ngì-têu oi kien-kâ nú-li̍t, sṳ́ Song-ti ke fû-seu lâu kién-sién sàng-cho ngì-têu yún-kiú ke kîn-ngiam; yû liá-têu kîn-ngiam, ngì-têu chhiu `m-voi tiet-tó. 11 Án-ngiòng, ngì-têu voi liâng-su chhûng-fûn ke khièn-li, yû-hó chin-ngi̍p ngài-têu ke Chú --- Kiu-chú Yâ-sû Kî-tuk yún-yén ke koet. 12 Só-yî, sûi-yèn ngì-têu yí-kîn tî liá-têu sṳ, ya chhai só liâng-su ke chṳ̂n-lî song khî-to chhai-chhai, ngài hàn-he oi yit-chhṳ̍t thì-siáng ngì-têu. 13 Ngài sióng, ngài hàn chhai sṳ-kiên yit-ngit, ngài yin-tông sòng-sòng pông-chhu ngì-têu ki-tet liá-têu sṳ. 14 Ngài tî, ko mò kí-kiú, ngài voi thot-lì liá voi fú-lan ke sṳ̂n-thí; liá he ngài-têu ke Chú Yâ-sû Kî-tuk chṳ́-sṳ ngài ke. 15 Ngài oi sióng-chhin phan-fap sṳ́ ngì-têu chhai ngài lì-khôi sṳ-kiên yî-heu hàn voi sòng-sòng ki-tet liá-têu sṳ. 16 Ngài-têu yî-chhièn chiông yû-koân ngài-têu ke Chú Yâ-sû Kî-tuk ke thai-nèn lâu chai-lìm ke sṳ lâu ngì-têu kóng, pin `m-he kîn-kí ke-têu ngiap-chho chhut-lòi mò-yáng mò-chiak ke chhòn-sot. Ngài-têu yû chhîn-ngién khon-ko kì ke ví-thai. 17 Kì tui Â-pâ Song-ti chiap-su chûn-kui lâu yùng-kông ke sṳ̀, ngài-têu ya lûng-chúng chhai-chhòng. Ke-sṳ̀, Chṳ-kô Yùng-kông ke Song-ti tui kì kóng: "Liá he Ngài só-siak ke Lai-é, Ngài só fôn-hí ke." 18 Ngài-têu thùng kì khiung-ha chhai sṳn-sân táng-kô, chhîn-ngí thâng-tó liá tui thiên-táng lòi ke sâng-yîm. 19 Án-ngiòng, ngài-têu tui chung siên-tî só siên-pu ke fa kien-kâ khok-sin. Ngì-têu oi hó-hó liù-yi liá-ke fa; yîn-vi kì he chhiong yit-chán mìn-tên kông-cheu vû-am ke só-chhai, chhṳ̍t-to thiên-kông, to chêu-sṳ̀n-thèu ke sên-é chhai ngì-têu sîm-chûng fat-chhut kông ke-ngit. 20 Chui chhung-yeu ke yit-tiám, ngì-têu oi ki-tet: Sṳn-kîn tî-poi ke yi-ngièn, mò yit-ke he cheu chhṳ-kâ ke yi-sṳ lòi kié-sṳt ke; 21 yîn-vi, chhiùng-lòi mò yit-ke yi-ngièn he tui ngìn ke yi-sṳ lòi ke, khì-sṳ̍t he ngìn su Sṳn-Lìn ke kám-thung chiông Song-ti ke fa chhòn chhut-lòi ke.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52