1 1 Ngài he Pó-lò; ngài fung ngài-têu ke Kiu-chú Song-ti lâu ngài-têu ke phan-mong Kî-tuk Yâ-sû ke min-lin, cho Kî-tuk Yâ-sû ke sṳ́-thù. 2 Ngài siá sin-é pûn ngì --- Thì-mô-thai, chhiu-he ngài chhai sin-ngióng tî-poi chṳ̂n ke lai-é: Ngien Â-pâ Song-ti lâu ngài-têu ke Chú Kî-tuk Yâ-sû su ên-tién, lìn-mén, phìn-ôn pûn ngì! 3 Ngài oi hi Mâ-khì-tun ke sṳ̀, sṳt ham ngì liù chhai Yî-fut-só; ngài hî-mong ngì ki-siu̍k án-ngiòng cho. Yîn-vi yû-têu ngìn chhai ke-vi chhòn ká ke kau-ngi, ngì thin-chho̍k oi min-lin kì-têu thìn hâ-lòi. 4 Ngì ya oi min-lin kì-têu, oi piong-thet ke-têu mò-yáng mò-chiak ke chhòn-sot lâu vù-khiùng vù-chhin ke chhu̍k-phú; yîn-vi liá-têu tûng-sî voi ngiâ-hí phien-lun thin-thin, tui liáu-kié Song-ti ke kie-va̍k chhiòn mò pông-chhu. Song-ti ke kie-va̍k oi thûng-ko sin-sîm chang voi liáu-kié. 5 Liá min-lin ke muk-tit he oi kit-li oi-sîm; oi-sîm he tui sùn-kiet ke sîm, chhîn-pha̍k ke thiên-liòng, lâu chṳ̂n-sṳ̍t ke sin-sîm só sán-sên chhut-lòi ke. 6 Yû-têu ngìn phiên-lì liá-têu, mì-sṳt chhai hî-khûng ke thàm-lun tî-poi. 7 Kì-têu sióng-oi cho Song-ti fap-li̍t ke chṳ́-thô-chá, chúng-he, lièn chhṳ-kâ só kóng ke ya mò mìn-pha̍k, lièn chhṳ-kâ án chhṳ-sin só chú-chông ke ya mò chhîn-chhú. 8 Ngài-têu tî, ngìn na-he cheu kûi-kí lòi sṳ́-yung fap-li̍t, fap-li̍t pún-lòi he hó ke. 9 Tông-yèn, ngài-têu oi tî: Fap-li̍t `m-he vi hó-ngìn lòi chṳ-thin ke, he vi ke-têu put-fap lâu `m su yok-suk ke, `m kin-khièn lâu fam-chhui ke, méu-sṳ chûng-kau lâu thâm-oi sṳ-siu̍k ke, chhṳ̀ yà sat ôi lâu mèu-sat ke, 10 yìm-lon, nàm thùng-sin-lien, fan-mai ngìn-khiéu, kóng fâ-liâu, cho ká kien-chṳn, vì-phoi khien-chhiòn kau-hiun tén lui ke ngìn. 11 Liá khien-chhiòn ke kau-ngi he kîn-kí fuk-yîm, chhiu-he yùng-kông, khâm-tet chhṳ̂n-siung ke Song-ti kâu-thok ngài siên-pu ke. 12 Ngài kám-chhia su ngài li̍t-liong ke --- ngài-têu ke Chú Kî-tuk Yâ-sû! Yîn-vi kì khon ngài cho chûng-sîm, chṳ́-phai ngài lòi sṳ-fung kì. 13 Sûi-yèn ngài thèu-pái fí-pong kì, pet-hoi kì, yu vú-yu̍k kì, chúng-he ngài tet-tó lìn-mén; yîn-vi ke-sṳ̀ ngài `m sin kì, `m mìn-pha̍k chhṳ-kâ só-cho ke. 14 Ngài-têu ke Chú su ngài fûng-sṳn ke ên-tién, pûn ngài tet-tó thùng Kî-tuk Yâ-sû kiet-lièn ke ngìn chang yû ke sin-sîm lâu oi-sîm. 15 "Kî-tuk Yâ-sû kong-sṳ ke muk-tit he oi chṳ́n-kiu chhui-ngìn", liá-ki fa he chṳ̂n-sṳ̍t ke, khâm-tet vàn-chhiòn chiap-su. Ngài he chhui-ngìn chûng thi-yit fái ke; 16 chúng-he, liá chhiu-he Song-ti lìn-mén ngài ke ngièn-yîn, oi pûn Kî-tuk Yâ-sû tui ngài liá chhui-ngìn chûng chui fái ke, hién-chhut kì vàn-chhiòn ke ngiûn-nai, lòi pûn ke-têu heu-lòi sin kì, chiap-su yún-sên ke ngìn cho póng-yong. 17 Ngien chûn-kui lâu yùng-kông yún-yén kûi-pûn ke van-sṳ ke kiûn-vòng, chhiu-he `m-voi hiú-lan, ngìn khon-`m-tó, thu̍k-yit vù-ngi ke Song-ti! Â-mén. 18 Ngài ke lai-é Thì-mô-thai â, cheu thèu-pái só-chhòn koân-he ngì ke yi-ngièn, ngài chiông liá-ke min-lin kâu-thok ngì. Ngì oi yung liá-têu fa cho vú-hi, lòi tá yit-chhòng chhin-chiâng ke chan-chên. 19 Oi kiên-chhṳ̀ sin-ngióng lâu chhîn-pha̍k ke thiên-liòng. Yû-têu ngìn hi-chhie̍t chhṳ-kâ ke thiên-liòng, kì-têu ke sin-ngióng chhiu-chhiong sòn-è chhṳ̀m-thet. 20 Khì-chûng yû Hí-mí-nâi lâu Â-li̍t-sân-thai; ngài yí-kîn chiông kì-têu kâu chhai Sat-tan ke sú-chûng, oi pûn kì-têu ho̍k-voi `m-kám chai fí-pong Song-ti.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52