1 1 Ngài he Pí-tet, Yâ-sû Kî-tuk ke sṳ́-thù. Ngài siá sin-é pûn Song-ti ke sién-mìn, chhiu-he ke-têu fûn-san chhai Pún-tû, Kâ-lâ-thai, Kâ-pha-tô-kâ, Â-se-â, Pí-thûi-nì kok thi-fông phit-nan ke ngìn. 2 Ngì-têu su kién-sién he cheu Â-pâ Song-ti só yi-thin ke chṳ́-yi, thûng-ko Sṳn-Lìn sàng-cho sṳn-kiet, lòi sun-fu̍k Yâ-sû Kî-tuk, pûn kì ke hiet kiet-chhiang. Ngien Song-ti fûng-fûng fu-fu su ên-tién, phìn-ôn pûn ngì-têu! 3 Siung-chan kûi-pûn ngài-têu Chú Yâ-sû Kî-tuk ke Â-pâ Song-ti! Cheu Kì ke thai chhṳ̀-pî, thûng-ko Yâ-sû Kî-tuk tui sí fu̍k-fa̍t, Kì chiông sîn ke sâng-miang su-pûn ngài-têu, pûn ngài-têu yû sâng ke phan-mong, 4 lòi sṳ̀n-su Song-ti vi Kì ke chṳ́-mìn só pó-liù ke fûng-fu ke fuk-fun. Kì vi ngì-têu pó-liù chhai thiên-táng ke fuk-fun he `m-voi phai-fai, `m-voi tá lá-sap, ya `m-voi sêu-sṳt. 5 Liá-ke fuk-fun oi su-pûn ngì liá-têu yîn-vi sin Song-ti mùng Kì thai-nèn pó-sú ke ngìn, pûn ngì-têu sṳ̀n-su ke yí-kîn chún-phi-hó, chhai li̍t-sṳ́ ke kiet-mî oi sṳ̍t-hien ke chṳ́n-kiu. 6 Só-yî, ngì-têu oi thai fôn-hí, sûi-yèn yîn-vi chúng-chúng ke sṳ-lien, ngì-têu liá-ha khó-nèn chhiam-sṳ̀ voi yû yù-sèu. 7 Liá he oi chṳn-mìn ngì-têu khok-sṳ̍t yû kiên-thin ke sin-sîm. Voi sêu-me̍t ke kîm-é, hàn yung fó lòi lien; ngì-têu ke sin-sîm pí kîm-é ko kha kui-chhung, tông-yèn hàn-kha oi su kháu-ngiam lòi kiên-thin, pûn ngì-têu chhai Yâ-sû Kî-tuk hién-hien ke-ngit tet-tó chhṳ̂n-chan, kông-yùng, lâu chûn-kui. 8 Ngì-têu sûi-yèn mò kien-ko kì, chúng-he kin-oi kì; sûi-yèn liá-ha khon kì `m-tó, hàn-he sin-kho kì. Só-yî, ngì-têu chhiu yû mò fap-thu péu-tha̍t ke-chúng mân-yû yùng-kông ke fôn-hí, 9 yîn-vi ngì-têu liá-ha liâng-su sin-sîm ke háu-kó, chhiu-he ngì-têu lìn-fùn ke tet-kiu. 10 Lun-tó liá chṳ́n-kiu, chung siên-tî chó chhiu siòng-se chhà-kháu ngiên-kiu ko lé, kì-têu sṳt yi-ngièn Song-ti só-oi su pûn ngì-têu ke ên-tién. 11 Kì-têu chhà-kháu, oi tî Kî-tuk ke Lìn chhai kì-têu tî-poi só chṳ́-sṳ ke, chhiu-he "Kî-tuk thin-chho̍k oi su-khú, heu-lòi yit-thin voi tet-tó yùng-kông" liá-ke yi-ngièn, voi chhai má-ke sṳ̀-chiet, nai-chúng chhìn-hìn chṳ̂-ha lòi sṳ̍t-hien. 12 Song-ti khí-sṳ chung siên-tî, pûn kì-têu tî, kì-têu ke kûng-chok pin `m-he vi chhṳ-kâ, he vi ngì-têu. Kì-têu só-kóng ke liá-têu sṳ, liá-ha yí-kîn thûng-ko fuk-yîm ke sṳ́-chá, yí-kho tui thiên-táng lòi ke Sṳn-Lìn, chhòn-pûn ngì-têu lé; liá-têu sṳ, lièn thiên-sṳ́ me chhin sióng-oi chhà-khon! 13 Só-yî, ngì-têu ke sîm oi chún-phi hó-se; oi kín-siáng, chôn-sîm phan-mong Yâ-sû Kî-tuk hién-hien ke-sṳ̀ só-oi su-pûn ngì-têu ke ên-tién. 14 Oi cho thâng-chhiùng Song-ti ke chṳ́-'ng, `m-hó pûn sṳ̂-yu̍k hot-chṳ, chhiong ngì-têu thèu-pái ngong-tong mò chṳ-sṳt ke sṳ̀-chiet án-ngiòng. 15 Fû-seu ngì-têu ke Song-ti he sṳn-kiet ke; ngì-têu ya thin-chho̍k oi chhai yit-chhiet só cho ke sṳ-song sṳn-kiet; 16 yîn-vi Sṳn-kîn kóng: "Ngì-têu oi sṳn-kiet, yîn-vi Ngài he sṳn-kiet ke." 17 Ngì-têu khì-tó ke sṳ̀, ham ke cheu ngìn ke hàng-vì, yung khiung-yong ke phêu-chún lòi sṳ́m-phan ngìn ke Song-ti cho Â-pâ; án-ngiòng, ngì-têu chhai sṳ-kiên cho lî-hak ke ngit-è chhiu yin-kôi oi kin-vi Kì. 18 Yîn-vi ngì-têu tî, ngì-têu tui chú-siên só-chhòn ke, voi phai-fai ke sâng-miang-chûng tet-tó sṳt-fong, só fu-song ke thoi-ka he má-ke. Pin `m-he chhiong kîm-ngiùn liá-têu voi phai-fai ke tûng-sî, 19 he Kî-tuk pó-kui ke hiet; Kì he chhiong hien-chi só yung, mò khiet-tiám mò lá-sap ke kâu-yòng yit-yong. 20 Chhai sṳ-kie chhóng-chho yî-chhièn, Song-ti yí-kîn siên kién-sién Kî-tuk, oi kì chhai liá li̍t-sṳ́ ke ma̍t-khì vi ngì-têu lòi hién-hien. 21 Thûng-ko kì, ngì-têu siông-sin ke sṳ́ kì tui sí fu̍k-fa̍t, yu su kì yùng-yeu ke Song-ti; yîn-vi án-ngiòng, ngì-têu ke sin-sîm lâu phan-mong he tang-kîn chhai Song-ti ke tî-poi. 22 Liá-ha, yîn-vi thâng-chhiùng chṳ̂n-lî, ngì-têu yí-kîn sṳ́ chhṳ-kâ sàng-cho kiet-chhiang ke ngìn, yu chṳ̂n-sṳ̍t oi hiûng-thi chí-moi, chhiu yin-tông tui sîm-tái pí-chhṳ́ ngie̍t-sṳ̀n siông-siak. 23 Yîn-vi ngì-têu tet-tó chhùng-sên, `m-he tui ke voi phai-fai ke chúng-chṳ́ sâng chhut-lòi ke, he tui ke `m-voi phai-fai ke chúng-chṳ́, chhiu-he Song-ti yû sâng-miang, chhòng-chhùn ke tho-lî lòi ke. 24 Chhiong Sṳn-kîn só kóng: Tak-ke ngìn lûng-chúng chhiong yâ-chhó khiung-yong, kì-têu ke yùng-fà chhiòn-phu chhiong yâ-fâ; chhó voi khû-châu, fâ voi chhia-thet, 25 chúng-he Chú ke tho yún-yén chhòng-chhùn! Liá tho chhiu-he ke chhòn-pûn ngì-têu ke fuk-yîm.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52