1 1 Ngài-têu siá liá-fûng sin-é lòi tui ngì-têu kóng-lun ke tui thai-chhû chhiu chhùn-chhai ke sâng-miang chṳ̂ Tho. Liá sâng-miang chṳ̂ Tho, ngài-têu sṳt thâng-ko, ya chhîn-ngién khon-ko; `m tân-chhiang khon-ko, ya chhîn-sú miâ-ko. 2 Liá sâng-miang chhut-hien ke sṳ̀, ngài-têu yû khon-tó; só-yî, ngài-têu tui ngì-têu cho kien-chṳn, pin chhòn-yòng ke yún-yén ke sâng-miang, chhiu-he ngièn-lòi thùng thiên-táng ke Â-pâ khiung-ha, ya sṳt tui ngài-têu hién-hien ke. 3 Ngài-têu chiông só khon-tó, só thâng-tó ke liá-ha ya chhòn-pûn ngì-têu, hó pûn ngì-têu fûn-hióng ngài-têu ke thòn-khe; liá thòn-khe chhiu-he ngài-têu thùng thiên-táng ke Â-pâ lâu Kì ke Lai-é Yâ-sû Kî-tuk khiung-yû ke. 4 Ngài-têu siá liá-têu he oi pûn ngài-têu thai-kâ ke fôn-hí tet-tó yèn-mân. 5 Liá-ha ngài-têu oi chiông tui Song-ti ke Lai-é só thâng-tó ke tho-lî chhòn pûn ngì-têu: Song-ti he kông, Kì vàn-chhiòn mò vû-am. 6 Án-ngiòng, na-he ngài-têu kóng ngài-têu thùng Kì yû thòn-khe ke koân-he, chúng-he hàn sên-fa̍t chhai vû-am chûng, ngài-têu chhiu-he kóng fâ-liâu, mò sṳ̍t-hàng chṳ̂n-lî. 7 Tiên-to, na-he ngài-têu sên-fa̍t chhai kông-mìn chûng, chhiong Song-ti chhai kông-mìn chûng, ngài-têu chhiu pí-chhṳ́ yû thòn-khe ke koân-he, Kì ke Lai-é Yâ-sû ke hiet ya sé-chhiang ngài-têu yit-chhiet ke chhui. 8 Na-he ngài-têu kóng chhṳ-kâ mò chhui, chhiu-he khî-phien chhṳ-kâ, chṳ̂n-lî mò chhai ngài-têu ke tî-poi. 9 Na-he ngài-têu tui Song-ti ngin-chhui, Kì he sin-sṳ̍t yu kûng-ngi ke, Kì voi sa-miên ngài-têu ke chhui, sé-chhiang ngài-têu yit-chhiet ke put-ngi. 10 Na-he ngài-têu kóng chhṳ-kâ mò fam-ko chhui, ngài-têu chhiu-he khon Song-ti cho kóng fâ-liâu ke, Kì ke tho chhiu mò chhai ngài-têu ke tî-poi lé.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52