14 1 Ka Yeesu daa n lee n togsi n yeli, Ya da ti ya sufusi damtira ya. Ya niŋi Naawunni yeride, ka niŋi m gba yeride. 2 A yi m ba Naawunni yiri, diisi ba niŋi ga. Ka lala bi niŋi yamonsi, m di bi yeli ya, ni m ni wa ti maali zii zaali ya. 3 Ama ka m wa ti maali zii maa zaali ya, m ni lee n ta, a ti mari ya gaari m saani, ya ba seela ni be. 4 Seela ni ya n gaari la, ya baŋŋi o soori. 5 Tomasi boosi u, Ti duuma, ti bi baŋŋi seela e n ya n gaari, wula n na ti ni niŋi n baŋŋi soori maa? 6 Yeesu yeli u, Mani n niŋi soori maa, a ni yamonsi, a ni nyevuri. Nira zaa ki tee n paa m ba Naawun saani, ka pa m mari u gaari. 7 Ka ya di baŋŋi ma, ya n di n baŋŋi m ba Naawunni gba. A yi zinaa wara, ya baŋŋi u, ka nye u. 8 Filipi yeli u, Ti duuma, wusi ti e ba maa. Ka e niŋi n ŋa, ti ki lee n kpabira bunso zaa. 9 Yeesu yeli u, Filipi, m ba ya saani yuu, ka ya na bi baŋŋi ma, lala veela? So zaa n nye ma nyeni m ba Naawunni. A zu, o bi lee n tiri m wusi ya m ba maa. 10 A koo, e bi dee maa, m bani m ba maa niŋi, ka o gba ba m niŋi. Yaseesi zaa ni yeli ya, ka m gbagba daama n na, m ba Naawunni, so n ba m niŋi maa n tumina o tuma. 11 Ya niŋi ma yeride, ni m bani m ba Naawunni niŋi, ka o mi ba m niŋi. Ka ya ki tee n niŋi lala, ya niŋi ma yeride a kpali yaseesi ni daa n niŋina la zu. 12 Ka Yeesu lee n yeli, Yamonsi ma yeli ya, so n niŋina ma yeride gba ni niŋi yaseesi ni niŋina ŋa, ka lee n niŋi yatintaasi gaari a, a kpali ni ya n gaari m ba Naawun saani la. 13 Ka ya suusi bunso zaa m yuuri zu, m ni niŋi a, a ti m ba Naawunni yuuri du, a kpali mani o bii zu. 14 Yeesu lee n maali n yeli, Ka ya suusi bunso zaa m yuuri zu, m ni niŋi a. 15 Ka Yeesu daa n lee n yeli, Ka ya kpabira ma, ya ni pa m zaaligusi zu, 16 ka m suusi m ba Naawunni o lee n ti ya moligira, o dee m ziya, a ba ya saani wara. 17 Wune n niŋi Naawun siya, ka wusira yamonsi. Niseesi n kpabira durinye yela ki tee n deeg u, a kpali bo, ba ki nye u, koo, a baŋŋi u. Ya wune n baŋŋi u, a kpali o n ba ya niŋi wara. 18 Ka Yeesu lee n yeli, M ki cheli ya maa kpiusi, ama m ni lee n ta ya saani. 19 A ti niŋi beela, seesi n kpabira durinye yela ki lee n nye ma, ya wune ni nye ma, ka a kpali ni mari nyevuri zu, ya gba ni mari. 20 Ka lala pa ti niŋi, ya ni baŋŋi maa, m bani m ba Naawunni niŋi, ka ya mi ba m niŋi, ka ma mi ba ya niŋi. 21 Ya lee n nyaasi, so zaa n paara m zaaligusi zu, a daana kpabira ma ga. Ka so zaa mini n kpabira ma, m ba Naawunni ni kpabira u ga, ka m gba ni kpabira u, ka nyisi m maŋŋa wusi u. 22 Juudasi so n bi niŋi Ikaroti la boosi u, Ti duuma, wula n na e ni naag e maŋŋa wusi ti, ka ki naa n wusi durinye dima? 23 Yeesu yeli u, Ka nira kpabira ma, o ni dee m zaaligusi, m ba Naawunni o kpabira u, m ni m ba maa ti ta nira maa saani ti ba niŋi. 24 Ka so zaa n bi kpabira ma, o ki dee m zaaligusi. Yaseesi ni yeli ya la bi niŋi m gbagba toori, m ba Naawunni so n tumi ma la toori n na. 25 Yeesu lee n yeli, M bani ya saani, ka yeli ya yela ŋa zaa. 26 A ti niŋi beela, a kpali m zu, m ba Naawunni ni tumi moligira maa, so n niŋi o sii la. Ka o taya, o ni wusi ya yela zaa, ka ti ya teesi yaseesi zaa ni yeli ya la. 27 Ka lee n yeli, M ti ya niŋgbirimaasim, o ba ya saani. M bi tira ya seema durinye dima n tira. Ya da ti ya sufusi damtira ya, ka da zora dabeem. 28 M yeli ya maa, m ni gaari, ka lee n ta ya saani. Ka ya kpabira ma, ya puusi ni peligi, a kpali bo, m warini m ba Naawunni saani, so n gaari ma. 29 Yaso ni yeli ya la na bi niŋi, m mi yeli ya, ka o pa ti niŋi, ya na niŋina ma yeride. 30 M ki lee n togsi yela ga wusi ya, a kpali bo, durinye naaba Sitaana chenni. O ka daama yi m zu, 31 a kpali m niŋina seema m ba Naawunni n yeli m niŋi, durinye ba baŋŋi, ni m kpabira m ba maa. Ya nyisigi ti gaari.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52