1 1 Abaabuun dhaloota Yesuus Kiristoos shanyii Daawwid, shanyii Abrahaam kunoo kana. 2 Abrahaam Yisihaaq dhalche; Yisihaaq Yaaqoob dhalche; Yaaqoob Yihudaa fi obboleeyyan isaa ti dhadhalche. 3 Yihudaan Taamaar irraa Faaresii fi Zaaraa dhalche; Faares Hesrom dhalche; Hesrom Aaram dhalche. 4 Aaram Aminaadaab dhalche; Aminaadaab Nahasoon dhalche; Nahasoon Salmoon dhalche. 5 Salmoon Rahaab irraa Bohaaz dhalche; Bohaaz Ruut irraa Yoobeed dhalche; Yoobeed Iseyy dhalche. 6 Issey Daawwid mooticha dhalche; Daawwid niitii Uriiyaa irraa Solomoon dhalche. 7 Solomoon Rehobihaam dhalche; Rehobihaam Abiiyaa dhalche; Abiiyaan Asaaf dhalche. 8 Asaaf Yoshaafaax dhalche; Yoshaafaax Yooraam dhalche; Yooraam Oziyaas dhalche. 9 Oziyaas Yohataam dhalche; Yohataam Akaaz dhalche; Akaaz Hisqiyaas dhalche. 10 Hisqiyaas Minaasee dhalche; Minaaseen Amoos dhalche; Amoos Yosiyaas dhalche. 11 Yosiyaas bara ummanni Israa'el Baabiloonitti booji'aman san Yekoniyaasii fi obboleeyyan isaa ti dhadhalche. 12 Ummanni Israa'el Baabiloonitti eega booji'aman booddee Yekoniyaas Salaatihel dhalche; Salaatihel Zarubaabel dhalche. 13 Zarubaabel Abiyuud dhalche; Abiyuud Eliyaaqim dhalche; Eliyaaqim Azor dhalche. 14 Azor Zaadoq dhalche; Zaadoq Akiim dhalche; Akiim Eliyud dhalche. 15 Eliyud Elehazaar dhalche; Elehazaar Maattaan dhalche; Maattaan Yaaqoob dhalche. 16 Yaaqoob Yoseef dhalche; Yoseef kun qaadhima Maariyaam; isiin ammoo Yesuus isa “Kiristoos” jedhamee moggaafame deeyse. 17 Dhaloonni kun hundinuu Abrahaamii irraa hanga Daawwiditti dhaloota kudha afur, Daawwid irraa hanga bara ummanni Israa'el Baabiloonitti booji'amanitti dhaloota kudha afur, bara Baabiloonitti booji'aman irraa hanga dhalachuu Kiristoositti dhaloota kudha afur turan. 18 Dhalachuun Yesuus Kiristoos akka kanatti aanee jiru ture; Maariyaam haati isaa Yoseefiif qaadhimamtee ti turte; isiin Yoseefii wajjiin odoo wal bira hin gahin, Ruuhal Qudusiin ulfooytee ti arkamte. 19 Yoseef qaadhimaan isii tiis nama qaceelaa waan tureef, dhooysatti isii dhiisuuf murteeyse malee, ummata duratti isii saaxil baasuu hin barbaanne. 20 Odoo Yoseef kana yaadaa jiruu, kunoo maleeykaan Gooytaa dhaa, manaamatti itti mullatee ti, “Yaa Yoseef ilma Daawwid, Maariyaam qaadhimaan tee, Ruuhal Qudusiin waan ulfooyteef jecha, isii fuudhuuf hin sodaatin! 21 Isiin ilma ni deeysi; atiis maqaa isaa ‘Yesuus’ jettee ti moggaafta; inni ummata isaa dilii isaanii irraa isaan najaa baasa” jedheeni. 22 Kun hundinuu wanni Rabbi Gooytaan afaan nabiyyichaa tiin dubbate akka raawwatamuuf tahe. 23 Inni niis, “Kunoo intalti dubraa birkaan ni ulfooyti ilmaas ni deeysi, maqaa isaa tiis ‘Amaanu'el’ jedhanii ti moggaasu” jedhe; “Amaanu'el” jechuun “Rabbi nuu wajjiin jira” jechuu dha. 24 Yoseefiis hogguu hirriiba irraa dammaqe, akkuma maleeykaan Gooytaa isa ajajetti qaadhima isaa if biratti galche. 25 Haa tahu malee, inni hanga isiin ilma deeysutti isii bira hin geenye; mucicha ammoo, “Yesuus” jedhee ti moggaase.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52