1 1 Jesukristo mräkä känekäne jrei Davikri amne Abrahamkri abko nere: 2 Abraham abko Isaac rün, Isaac abko Jacob rün, Jacob abko Judá rün amne Judá etbakantre mda mda rün arato, 3 Judá abko Fares amne Zara rün amne, Fares btä Zara meye abko Tamar, Fares abko Esrom rün amne, Esrom abko Aram rün, 4 Aram abko Aminadab rün amne, Aminadab abko Naasón rün amne, Naasón abko Salmón rün, 5 Salmón abko Booz rün, (Booz ne meye abko Rahab. Rahab ne abko ñakare israelita.) Booz abko Obed rün, (Obed meye abko ni ñakare israelitare kädian nämane Rut.) Obed abko Isaí rün amne, 6 Isaí abko jrei David rün. Jrei David abko Salomón rün. (Salomón ne meye abko nämane käne Uríabe.) 7 Salomón abko Roboam rün, Roboam abko Abías rün, Abías abko Asa rün, 8 Asa abko Josafat rün amne, Josafat abko Joram rün amne, Joram abko Uzías rün, 9 Uzías abko Jotam rün amne, Jotam abko Acaz rün amne, Acaz abko Ezequías rün, 10 Ezequías abko Manasés rün amne, Manasés abko Amón rün amne, Amón abko Josías rün, 11 Josías abko Jeconías amne mräkä mda mda rün, (Jeconías näire abko nitre israelita jänikani ngite kä Babiloniate.) 12 Abti nükaninta kä Israelite, yebti abko Jeconías abko Salatiel rün, Salatiel abko Zorobabel rün, 13 Zorobabel abko Abiud rün amne, Abiud abko Eliaquim rün amne, Eliaquim abko Azor rün, 14 Azor abko Sadoc rün, Sadoc abko Aquim rün amne, Aquim abko Eliud rün, 15 Eliud abko Eleazar rün amne, Eleazar abko Matán rün amne, Matán abko Jacob rün, 16 Jacob abko José rün. José ne mden abko ben María namani. María ne mden abko Jesu meye amne, Jesu ne mden abko ie nita Kristo niere. 17 Ne aisete Abraham näire nebebe jrei David näire nitre israelita ja mräkärebe namani ni jätäbti nibkä ja täritäri. Yebti David näire abti nitre israelita jänikani ngite kä Babiloniate, ye näire nitre israelita ja mräkärebe namani ni jätäbti nibkä ja täritäri arato. Abti nitre israelita jänikani ngite kä Babiloniate ye täbti nitre ja mräkärebe namani ni jätäbti nibkä ja täritäri nebe Kristo därebare ye näire. 18 Jesukristo därebare abko nakaninkä krörö: Jesu ngämi därere, känenkri María, Jesu meye abko nämane mikani jakrä kwärikwäri Josébe. Akwa María ngämi nebe Josébe, ye känenkri María ñan namani mobe, bren kwe kisete Ngöbö Üai Deme köböire. 19 Angwane José, ben María rabadre, José ye abko nämane nüne metre Ngöbö ngwärekri amne ñan tö namani María mikai ene ni jökrä ngwärekri, aisete María tuadremetre kwe kä bube tiebe abko namani nütüre. 20 Ye erere José jatanina nuene, btäräbe angele ni Dänkienkwe jatani, käkwe niebare krörö köböre ie: José, jrei David mräkä, makwe ñan kä jürä ngwian jabtä María kare ngäbti ja nän mukore, ñobtä ñan angwane ngäbäkre rabadi kwe, ye abko namani btä Ngöbö Üai Deme di kri köböire. 21 Mdakäre abko, ngäbäkre däredi brare Maríakwe ye abko makwe kädian Jesu, ñobtä ñan angwane juta kwe ngite ngite kukwe kämekäme kisete, ye abko niarakwe dianditari, aisete makwe kädian kore. Abko kore se, niebare angelekwe Joséye. 22 Ni Dänkien abko käkwe blitabare kira niara kukwei niekä köböire, ye erere rabadre bare täte, abkokäre kukwe nakaninkä kore. Kukwe niebare ni Dänkienkwe abko tä tikani krörö niara Kukweibtä: 23 Meri iti kaibe deme ñan rabadi mobe bren kwe kisete amne ngobo rabadi iti kwe. Ngäbäkre ye abko kädiandi Emanuel, abko niebare ni Dänkienkwe. (Emanuel abko “Ngöböta nibe” nieta.) 24 Yebti José nükaninta ngwäte angwane, angelekwe dre dre nuemna ie, ye erere nuenbare kwe, käkwe María kani ngäbti ja nän mukore. 25 Akwa María ngobo ngämi därere kwe, ye känenkri namanintre ñakare jabe abti ngobo därebare kwe. Ngäbäkre ye abko Josékwe kädiani Jesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52