1 1 Kowe rõ djawu parapyre djypywaregi Jesukrito irondy wywydjiwa, go rõ Dawi irondy Abraã emi. 2 Abraã ray rõ Isaak, Isaak ray rõ Jakob, Jakob ray rõ Juda go dja pawe wywy emi. 3 Juda ray wywy rõ Fare, Zara emi, gogi wywy ei'i bykuapyre rõ Tamar. Fare ray rõ Esrõ, Esrõ ray rõ emi Arã. 4 Arã ray rõ Aminadab, Aminadab ray rõ Naasõ, Naasõ ray rõ Salmõ. 5 Salmõ ray rõ Boos, Boos ei'i bykuapyre Rahab. Boos ray rõ Obed, Obed ei'i bykuapyre rõ Rut. Obed ray rõ Isai. 6 Isai ray rõ ymachidja Dawi. Ymachidja Dawi ray rõ Salomõ emi Salomõ ei'i rõ Uria prowegi. 7 Salomõ ray rõ Roboã, Roboã ray rõ Abia, Abia ray rõ Asa. 8 Asa ray rõ Josafa, Josafa ray rõ Joram, Joram ray rõ Usia. 9 Usia ray rõ Jotã, Jotã ray rõ Aka, Aka ray rõ Esekia. 10 Esekia ray rõ Manase, Manase ray rõ Amõ, Amõ ray rõ Josia. 11 Josia ray rõ Jekonia dja pawe wywy emi, gogi wywy rõ matã chidjape rapyre Irael puagi wywydji Babiloniape. 12 Go ekõmbabu Babilonia puare, opoma Jekonia ray, Salatiel. Salatiel ray rõ Zorobabel. 13 Zorobabel ray rõ Abiu. Abiu ray rõ Eliakĩ, Eliakĩ ray rõ Asor. 14 Asor ray rõ Sadok, Sadok ray rõ Akĩ, Akĩ ray rõ Eliud. 15 Eliud ray rõ Eleasar, Eleasar ray rõ Matã, Matã ray rõ Jakob. 16 Jakob ray rõ Jose, Jose breko rõ Maria, idja memby rõ Jesu, Jesu rõ Krito, go kuwẽandygi judio wywy warõwe. 17 Kowe rõ etakrã chengypychã (14) Abraã ray wywy djypywaregi go Dawipewe, gobu wẽma etakrã chengypychã (14) Dawi ray wywy djypywaregi go Irael puagi wywy ĩware Babiloniapewe, gobu wẽma etakrã chengypychã (14) Irael puagi wywy djypywaregi ĩware Babiloniape go Jesukritopewe. 18 Jesukrito opoware kowe nonga: Maria djawu mewe nonga Josepe udjawã idjadji, dja udja nondjemi brawo roma djo Krei Gatu chidja rupi. 19 Jose, Maria ime, go rõ kbe'e praru gatugi, idja djawu buchã djuellã Mariadji, gobu djãwã djawuma wedja rawe Mariape ache wywy kuallã rawe. 20 Jose wedja ruwyechebuma Mariape, gobu wẽ roma bu Apã Wachu buewegi pukama Jose ikẽ poubu, inama: “Jose, Dawi irondygi, krymballãeme pychywã Mariape go dje brekorã, Maria rõ Krei Gatudjiwa brawowe. 21 Dja memby opobu kbe'e dorogi go rõ dje bykua ga mondo Jesu, go rõ ache wywype kuwẽmbawã bue buchã djapopawedjiwa.” 22 Go nonga wẽmbapyrema Apã Wachu djawu endawe dja profeta rupi: 23 “Dare kbe'e pokollãndygi machĩwerã dja memby kbe'e. Idjape bykuapyrã Emanuel.” Go rõ inambyty: “Apã Wachu nandje djãwẽwa.” 24 Jose ikẽ upabu djapoma Apã Wachu buewegi inawe nonga idjape: Pychyma dja brekorã Mariape. 25 Jose dja breko eche pokollãndy dja memby dorogi opo nondjemi, dorogipe bykuamami Jesu. Krumi opopabu Jose dja breko eche pokoma.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52