1 1 Níí bé e Lé Kpẹa e a kil ló Jíìzọ̀s Kráìst, e a dú Sã́áná Bàrì, beè dàlà togó naa é, 2 dì belí bé e nen kọ́ bùlà Bàrì e a kọlà Aizáíà beè emí naa kọ, “Bàrì kọ́, ʻM̀ é lẹẹlà nà nen lẹ̀ẹ̀la tóm kọ á gyàni sĩ́ gé sí tóm ló èèlè sẹ̀ẹ̀ni.’ 3 Ene nen gé vee nu boo kpáá bàlà ól kọ, ʽSii tóm ló èèlè sẹẹlii Dõò; naanii kọ èèlè e a é téní boo á lèlà!’ ” 4 Jọ́ọ̀n beè gboó dú boo bàlà ólá gé logmà múú gbò nen nè ge vee nu kọ, “Ọgai ló bọọ pọ́lọ́, mè m̀ é tú múú logmái kọ bé Bàrì ia ló nèi.” 5 Gbò nen e a aa kpá dó Judíà nè bon Jerúsàlẹ̀m beè olòó dúé ló. A beè gboó tú múú Pene Jọ́dàn logmáva, tṍó e ba ni kọ́ ba pọ́lọ́. 6 Jọ́ọ̀n beè nvèà kọ̀là ló e bà tú gyáa nom e a kọlà kámẹ̀l lòmà, à bọá kpá nom tõ̀ò tẽ́. A beè olòó bà ńgùlù bèè vaá à ṍ nóo záá zóó. 7 À gboó vee nu nè gbòa kọ, “Nen e m gé kọ́ nu e a kil ló kọ à é dúí el kpãa nda, vaá ním̄ bọ́ ló gè taalá díí e a di boo a kpá ká tọ. 8 Nda tú múú logmái, sõò ẹlẹ é néi Nyómá Káí.” 9 Náa tóólá gbele tõ̀ò tṍó, Jíìzọ̀s à gboó aa bon Názàrẹ̀t e a di kpá dó Gálìlì dù, vaá Jọ́ọ̀n à gboó tú múú Pene Jọ́dàn logmáe. 10 Áá bé e Jíìzọ̀s gé kyãà aa m múúá, à gboó mòn káála e a kuuà, vaá Nyómá Káí e a bélí mèà kúkuú kẽ à gboó àà gbàn dee eláé boo. 11 Mon beè gboó sìlà aa káála kọ, “Olo nà Sã́áná e m vulè. Nyíem̄ palà ge ẹẹní ló.” 12 T̃ẽ̀ènè tṍóá, Nyómá Káí à gbalẹ̀ boo faaláe kilma boo kpáá bàlà ól. 13 À tõo kĩé bàà tub dee, vaá Sétàn à gboó tú dàg simáé ló. Nom kọ̀l beè dìnà gé kĩé, sõò gbò nyómá tóm beè olòó nvèè bá nèe. 14 Tṍó e bà ni síi Jọ́ọ̀n nvee kpọ́gọ́lọ́ lọ̀l, Jíìzọ̀s beè gboó àà kil Gálìlì vaá gboó vee Lé Kpẹa e a aa bá Bàrì. 15 À vee kọ, “Tṍó a lée, vaá lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì a íná ku ló! Ọgai ló bọọ pọ́lọ́ vaá ò zigai ló Lé Kpẹaí.” 16 Boo tṍó e Jíìzọ̀s géè kyãa tení nu Pene Gálìlì, a beè mòn bàà vígà e bà ólò sí dọọ̀ e bà géè tóví gbṍò. Ene ọ̀và beè kọlà Sáímọ̀n vaá a vígà à kọlà Ándrù. 17 Jíìzọ̀s à gboó kọ́ nèva kọ, “Dui gé nyooném̄i, mè m̀ é nóòmài bé e o é kólii gbò nen naanii belí bé e o gé síilii gyã́à naaniiá.” 18 T̃ẽ̀ènè tṍóá, ba beè gboó sọ̀ bá ba gbṍò gbẹẹ́ kẽ vaá nyoonée. 19 À íná deè sĩ́, vaá mònnà gé dõòna kà bàà vígà e ene ọ̀và kọlà Jém̀z, ńna ọ̀vàa à kọ̀là Jọ́ọ̀n, vaá ba tẹ̀ à kọlà Zẹ́bìdì. Ba beè di faà e bà géè saalá gbṍò. 20 À gé monva géá, à kolíva. Bà gboó aa ló ba tẹ̀ nè ba gbò nvín faà gbẹẹ́ m faàa, vaá nyoone nvée Jíìzọ̀s. 21 Jíìzọ̀s nè gbò e bà ólò nyoonée nvée beè iná ene kà bon e a kọlà Kapánìọ̀m, vaá tṍó e a ni zilà dú dõòna dee bò séi pá Júù, à gboó bã tọ Bàrì pá Júù vaá dàlà togó nóòmà nu gbò nen. 22 Bé e a nóòmà nu naa beè palà ge bọọ ló gbò e a pãanée tṍ ló. Bá e ẹlẹ síi ló a nòòmà nu beè dú kele ló ní gbò nóòmà Log, boo bée kọ a beè noomà nu belí nen e kpóó di bá. 23 M gbálà ńkem tṍó, ene kà gbálà e zọ dìé m à gboó dú bã tọ Bàrìa. À gé mon gé Jíìzọ̀s, à gboó vulí kpã́ kọ, 24 “Jíìzọ̀s, nen Názàrẹ̀t, éé ní e o gbĩ́ìí ló é? É kọ ò dú ló gè fẹ́i? M̀ nyímàni ló--olo nen lẹ̀ẹ̀la tóm Bàrì e o di káí!” 25 Jíìzọ̀s à gboó lẹ̀ẹ̀là bel zọá kọ, “Pĩi gã́ni vaá ò téní ààé m!” 26 Zọá beè zugè gbálàa, vaá à gboó vulí kpã́ tení ààé m. 27 À gboó bọọ ló dénè gbòa, naa ní e bà dala togó kọ́ nè ene kọ, “Níí éé? Gbálài nóòmà nu e è gáà beè dã tọ́ọ̀ dee, belí nen e lẹ̀ẹ̀là bel dìé bá. À lẹ̀ẹ̀là bel gbò zọ vaá bà gbànie tṍ ló!” 28 Boo bée vóá, kpẹa e a kil ló Jíìzọ̀s à gboó vàlẹ̀ bá zààlà bã kọ̀láá ke tõ̀ò e a dì kpá dó Gálìlì. 29 Jíìzọ̀s nè Jém̀z nè Jọ́ọ̀n aa tọ Bàrìa vaá lele tọ sí tọ Sáímọ̀n nè Ándrù. 30 Kà va Sáímọ̀n beè di tọ e sì sã́ ni túe gban kẽ. Kà lèlà tṍó e Jíìzọ̀s gé íná géá, bà gbalẹ̀ boo kọ́ nèe. 31 À gboó síé ló vaá siíe bá ló bá lọl boo. Kpá lóe à gboó valí, naa ní e a láá aa boo vaá naa nu nèva. 32 Tṍó e a ni dú ló èlà, gbò nen beè gboó faalági gbò zọ̀ ló nè gbò e zọ dìvá m domá ló Jíìzọ̀s. 33 Bõ̀òna boná à gboó bõoná nu tọá. 34 Jíìzọ̀s bó gbele tõ̀ò nen e kele kele íb kom géè zọ̀. À kpóná gé zọ lọl m gbele tõ̀ò nen. Sõò náa beè zìgà kọ gbò zọá á ló tọ́ọ̀ kà bel, boo bée kọ ba beè nyimá ló íb nen e a kọlà. 35 Kà nùmà bòm dee, e dee gáà ẹẹ, Jíìzọ̀s beè àà tọá àà má sĩ́ kĩ e tọ́ọ̀ nen á gé, gé tãàga ló Bàrì. 36 Sõò Sáímọ̀n nè gbò e ba è dié ló beè aa gé gbĩ́e. 37 Tṍó e bà ni moníe, bà gboó kọ́ nèe kọ, “Gbele tõ̀ò nen gé gbĩ́ gè monni.” 38 Jíìzọ̀s à aalá nèva kọ, “È é síná gé na gbò bon e a di ku ló kĩí, mè à dú bíi kọ ḿ veena gé mon bel Bàrì nèva, boo bée kọ níá nu e a beè naa vaá m̀ dù e.” 39 A beè gboó kyãà beeá ló Gálìlì gé vee mon bel Bàrì gbẹá m gbò tọ Bàrì pá Júù nè gé kpogági zọ lọl m gbò nen. 40 Ene kà gbálà e pọ́lọ́ kom beè dọ̀é ló beè dú ló Jíìzọ̀s gé kumíe dúnú ke gbàà vaá bànie kọ, “Be à géè dú o bùlà, m̀ gá è kọ ó bóm̄, naa ní e m é õòà.” 41 A beè du ńsàn nyíe Jíìzọ̀s. À gboó nììnà bá tọ́é ló vaá kọ́ nèe kọ, “À dú nà bùlà. Gboó boá!” 42 À gé kọ́ gé vóá, pọ́lọ́ komá à gboó tá ló gbálàa vaá à gboó boá. 43 Jíìzọ̀s gbalẹ̀ boo kọ á àà vaá ãanée 44 kọ, “Palà ge dã̀, ó gá kọ́ nè tọ́ọ̀ nen. Tãa vó, ò lele tọ gé tú o ló zogè nen vààla gyọ́ọ vaá ò gboó nè vààla gyọ́ọ e Mózìs beè emí m a Log, naa ní e dénè nen é nyímá kọ o bóá õ̀òà.” 45 Sõò gbálàa aa gé kọ́ zaali kọ̀láá ke tõ̀ò, naa ní e Jíìzọ̀s náa láá dọ bàlà kẽ bãna tọ́ọ̀ kà bon kĩ e gbò nen dì. Tãa vó, à gboó àà kil kĩ e tọ́ọ̀ nen á gé, vaá gbò nen à olòó aa kọ̀láá ke tõ̀ò dúé ló.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52