1 1 Nee bé e tã́á gbò nómá tẹ̀ Jíìzọ̀s Kráìst, nvín Dévìd, e a dú nvín Ébràhàm, beè nòòà naaí. 2 Níí pá a nómá tẹ̀ e a beè dì aa boo kpóó tọ Ébràhàm dọ boo kpóó tọ Dévìd e: Ébràhàm, Áízèk, Jékọ̀b, Júdà nè pá a vígà; à gboó dú Pẹ́rẹ̀z, e a vígà kọlà Zẹ́rà (e ba kà beè kọ̀là Támà), Hẹ́zrọ̀n, Rám̀, Amínàdàb, Náásọ̀n, Sálmọ̀n, Bóàz (e a kà beè kọ̀là Réhàb), Óbẹ̀d (e a kà beè kọ̀là Rúùt), Jẹ́sì, e a bon méné Dévìd. Na gbò nómá tẹ̀i ní e a beè dì aa boo kpóó tọ Dévìd dọ boo tṍó e bà síi pá nvín Ízràẹ̀l lọl ba bon tãamà kpá dó Bábìlọ̀n e: Dévìd, Sólomọ̀n (e a kà beè zẹẹ́ iá Uráíà), Rehabóàm, Abáíjà, Ásà, Jehọ́sàfàt, Jehọ́ràm, Uzáíà, Jótàm, Éhàz, Hẹzakáíà, Manásà, Émọ̀s, Josáíà, Jehóíàkìn nè pá a vígà. 12 Na gbò nómá tẹ̀i ní e a beè dì lọl tṍó e ba ni siíva kilma kpá dó Bábìlọ̀n inmá tṍó e Jíìzọ̀s meà e: Jehóíàkìn, Siáltìẹ̀l, Zẹrábàbẹ̀l, Abáíùd, Ẹláíàkìm, Ézọ̀, Zádọ̀k, Ákìm, Ẹláíùd, Ẹliézà, Mátàn, Jékọ̀b, Jósẹ̀f, e a dú dóm Mérì, e a gboó màn Jíìzọ̀s, e bà kólíe Méné e Bàrì Sa. 17 Aa boo kpóó tọ Ébràhàm dọ boo kpóó tọ Dévìd beè gboó toolá òb nè ténì kúúlí. À kpáá toolana gé òb nè ténì kúúlí aa boo kpóó tọ Dévìd dọ boo tṍó e bà siíva tãamà kpá dó Bábìlọ̀n. Òb nè ténì kúúlí beè kpáá tenina gé kọ bé Méné e Bàrì Sa à kalá mèà. 18 Kilma ló bé e a è naa vaá Jíìzọ̀s Kráìst à mèà, nee bé e a beè lẹ̀ẹ̀à naaí. Mérì, e a maníe, beè zìgà dóm nè Jósẹ̀f. Sõò bà gáà beè tõoà tọ dú dóm nè va tṍó e a gboó dú ge mòn kọ nvín di gbàà Mérì. Níí beè lẹ̀ẹ̀à aa bá Nyómá Káí. 19 Jósẹ̀f beè dú nen e a è olòó tõo lèlà. Sõò boo bée kọ náa beè gbĩ́ ge siimà kẹ́ẹ Mérì, a beè gboó noo gè lọ̀e bá e dénè nen náa é nyímá. 20 Boo tṍó e a gé bugi togó naa vó, nyómá tóm Dõò beè gboó sìlàé ló gbẹá gyáálá vaá kọ, “Jósẹ̀f, nvín Dévìd, pọ̀ á gá siíni ló gè tú Mérì naamá o va, boo bée kọ nvín e a dìé gbààa dú bá Nyómá Káí. 21 À é man nvín pá gbálà e o é kólíe Jíìzọ̀s (e a ge tàb kọlà ʽNen Dùùlà’), boo bée kọ à é áálá pá a gbò lọl bá ba pọ́lọ́.” 22 Dénè nuí beè naaá ge mmè nu e Dõò beè kọ́ tenmá gã́ nen kọ́ bùlà Bàrì kọ, 23 “Dãi, mè ene kà nvín pá nyáá e a gáà si ló pá gbálà é nííná gbàà vaá màn nvín pá gbálà e bà é kólíe Ẹmánùẹ̀l” (e a ge tàb kọlà, “Bàrì dìí ló”). 24 Tṍó e Jósẹ̀f ni kẽea, a beè gboó tú Mérì naamá a va, dì belí bé e nyómá tóm Dõò beè kọ́ nèe naa. 25 Sõò dọ̀ tṍó e Mérì man nvíná, Jósẹ̀f gáà zọ̀e màa kẽ tọ́ọ̀ dee. Jósẹ̀f beè kolí nvíná kolíe Jíìzọ̀s.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52