1 1 Bokin araia ana bakatibu nako Iesu Kristo, are riki mairoun Tawita are riki mairoun Aberaam. 2 E karikaki Itaaka iroun Aberaam; ao Itaaka e karika Iakob'a; ao Iakob'a e karika Iuta ma tarina nako; 3 ao Iuta e karika Bereti ao Teera iroun Nei Taama; ao Bereti e karika Etiron; ao Etiron e karika Ram; 4 ao Ram e karika Amminataba; ao Amminataba e karika Nation; ao Nation e karika Taremon; 5 ao Taremon e karika Boati iroun Nei Raaba; ao Boati e karika Obeta iroun Nei Ruuta; ao Obeta e karika Iete; 6 ao Iete e karika Tawita are te Uea. Ao Tawita e karika Toromon irouni bun Uria; 7 ao Toromon e karika Reoboam; ao Reoboam e karika Abiia; ao Abiia e karika Ata; 8 ao Ata e karika Ieotiab'ata; ao Ieotiab'ata e karika Ioram; ao Ioram e karika Utia; 9 ao Utia e karika Iotam; ao Iotam e karika Aati; ao Aati e karika Etekia; 10 Ao Etekia e karika Manate; ao Manate e karika Amon; ao Amon e karika Iotia; 11 ao Iotia e karika Iekonia ma tarina nako, n te tai are a kairaki nako iai Iteraera b'a taenikai i B'aburon. 12 I mwin te kairaki nako B'aburon, ao Iekonia e karika Tearetiera; ao Tearetiera e karika Terub'abera; 13 ao Terub'abera, e karika Abiuta; ao Abiuta, e karika Eriakim, ao Eriakim e karika Atora; 14 ao Atora, e karika Tatoka; ao Tatoka, e karika Akim; ao Akim e karika Eriuta; 15 ao Eriuta, e karika Ereata; ao Ereata, e karika Matan; ao Matan, e karika Iakob'a; 16 ao Iakob'a, e karika Ioteb'a are bun Nei Maria, are E bungiaki mai rouna Iesu, are atongaki b'a Kristo. 17 Bootaia ngkanne rooro ni bane mairoun Aberaam ni karokoa Tawita, bon tengauni ma a roro; ao mairoun Tawita ni karokoa te kairaki nako B'aburon bon tengauni ma a roro ao man te kairaki nako B'aburon ni karokoa bungiakin Iesu, bon tengauni ma a roro naba. 18 Aio aroni bungiakin Iesu Kristo; e a tia ni kabae tinana are Nei Maria ma Ioteb'a, ma i m'ain ae a mareaki ao e ataaki b'a iai te teei i birotona mairoun te Tamnei are Raoiroi. 19 Ao Ioteb'a are buuna, ngkai te aomata ae nanoanga, ao e aki kani kamamaaea Nei Maria i mataia aomata, e reke ana iango b'a e na kab'ara aia kabae ni karaba taekana. 20 Ma ngke e iangoa aei, ao noria, e kaoti ana anera te Atua nako ina n te mii, ao e kangai, “Ioteb'a, ae natin Tawita, tai maaku n anaa Nei Maria b'a buum: b'a E riki te baere i nanoni birotona mairoun te Tamnei are Raoiroi. 21 Ane e na bungia te nati te mm'aane, ao ko na aranna b'a Iesu, b'a Ngaia ae na kamaiuia aomata man aia bure.” 22 A riki baikai ni kabane b'a a aonga ni kakoauaki ana taeka te Atua are E a tia n taekinna ngkoa te burabeti, ngke e kangai: 23 “Noria, ane e na kariki te kibono, ao e na bungia te nati te mm'aane, ao a na aranna b'a “Emmanuera,” ae nanona, “Te Atua i roura.” 24 Ngke e uti Ioteb'a mani matuuna, ao e karaoa are e tuangnga ana anera te Atua; ao e taanga ma Nei Maria, 25 ma e aki botaki ma ngaia ni karokoa e a tia ni bungia natina; ao e aranna Ioteb'a b'a Iesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52