1 1 Jesu Kristo, kè jɔ̀ so David be hɛ̃nu, eye David jɔ̀ lè Abraham be jìjìmɛ̀viwo dòmɛ̀-a, be hɛ̃nu xoma ye nyi ekè: 2 Abraham jì Izak, Izak jì Jakɔb eye Jakɔb jì Juda ku nɔ̀viawo; 3 Juda ku èsrɔ̃-a Tama jì Farɛz ku Zara. Farɛz jì Esrɔm eye Esrɔm jì Aram; 4 Aram jì Aminadab, Aminadab jì Nasɔn eye Nasɔn jì Salmɔn; 5 Salmɔn ku èsrɔ̃-a Rahab jì Boaz, Boaz ku Rut jì Obɛd eye Obɛd jì Jese; 6 Jese jì èfìɔ David eye èfìɔ David jì Salomɔn (lè Uriya be srɔ̃-a be àdɔ̀mɛ̀); 7 Salomɔn jì Roboam, Roboam ya jì Abia eye Abia jì Asa; 8 Asa jì Jozafat, eye Jozafat jì Joram, Joram ya jì Ozia; 9 Ozia jì Joatam, Joatam ya jì Akaz eye Akaz jì Ezekias; 10 Ezekias jì Manase, Manase ya jì Amɔn eye Amɔn jì Jozias; 11 Jozias jì Jekonia ku nɔ̀viawo wàlɛbɛ kè wo kplɔ̀ Izraɛlviwo yì gàtɔnugbe lè Babilɔn. 12 Ekè wo kplɔ̀ àmɛ̀wo yì Babilɔn yomɛ̀-a, Jekonia jì Salatiɛl eye Salatiɛl jì Zorobabɛl; 13 Zorobabɛl jì Abihud eye Abihud jì Eliakim, Eliakim ya jì Azɔr; 14 Azɔr jì Sadɔk, Sadɔk jì Akim eye Akim jì Elihud; 15 Elihud jì Eleazar; Eleazar jì Matan eye Matan jì Jakɔb; 16 Jakɔb jì Jozɛf, Maria be èsrɔ̃-a. Maria kè-a ye nyi Jesu kè wò yɔna be Mɛsia-a be ènɔ̀. 17 So Abraham ji va sɛ̃ David ji-a, mi lè hlɛ̃ jìjìmɛ̀ woènɛ̀. So David ji kaka va sɛ̃ wàlɛbɛ kè wo kplɔ̀ àmɛ̀wo yì Babilɔn-a, e wɔ̀ jìjìmɛ̀ woènɛ̀. So gà kè mɛ̀ wo kplɔ̀ àmɛ̀wo yì gàtɔnugbe kaka va sɛ̃ Kristo be hùenu-a, e wɔ̀ jìjìmɛ̀ woènɛ̀. 18 Àlekè wo jì Jesu Kristo ɖo-a ye nyi ekè. Wàlɛbɛ kè wo sɔ àgɔ̀ ènɔ̀-a Maria na Jozɛf nɛ bè-a ɖè-a, keŋu gbɔ̀xue wò-a va nɔ̀ èdu-a, Maria fɔ èfu to Gbɔ̃gbɔ̃ Kɔ̀kɔ̀ɛ be èdɔwɔ̀wɔ mɛ̀. 19 Jozɛf, Maria be àgɔ̀sɔ-a nyi ànùkuamɛ. Mu ji la do ŋùkpɛ̃ Maria ò, vɔ̀-a, e ɖè sùsu be yè-a ɖè àsi lè e ŋuti lè bèbe mɛ̀. 20 Wàlɛbɛ kè be le bù ènu kè-a ŋuti-a, Tɔhonɔ̀ be àtikplɔtɔ ɖe ɖè ye ɖokoe fiɔ ɛ̀ lè èdrɔ̃ mɛ̀, gblɔ̃ na ɛ̀ be: «Jozɛf, David be jìjìmɛ̀vi, mù gbà vɔ̃ Maria ɖèɖe ò, ɖo èfu kè be fɔ-a, Gbɔ̃gbɔ̃ Kɔ̀kɔ̀ɛ be ènu wɔ̀wɔ ye be nyi. 21 E la jì ŋusùvi eye wò la yɔ ɛ̀ be Jesu, ɖo e ye la hlùɛ̃ yebe dùkɔ̃-a so yebe ènuvuɛ̃wo mɛ̀.» 22 Ènu kèawo keŋu jɔ̀, nɛ ènyà kè Tɔhonɔ̀ gblɔ̃ to gblɔ̃ɖɛtɔ-a ji-a bè-a zɔ̃ sù be: 23 «Tùgbɛ̀jɛvi kè lè àlɔ̀ji-a la fɔ èfu, e la jì ŋusùvi, eye wo la yɔ ɛ̀ be Emanuɛl.» (E gɔ̃mɛ̀ ye nyi be «Mawu lè ku mi.») 24 Kè Jozɛf fɔ̃ so àlɔ̃ mɛ̀-a, e wɔ̀ ɖo ènu kè Tɔhonɔ̀ be àtikplɔtɔ-a gblɔ̃ na ɛ̀-a ji. E kplɔ̀ èsrɔ̃-a Maria va àxomɛ̀. 25 Vɔ̀-a, mu do àsi e ŋuti kaka be jì yebe ŋusùvi-a ò, eye e ɖo nyikɔ na ɛ̀ be Jesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52