1 Sɨ ɨtemb jɨ Yesu Kerisomna b'usmureni nya gatab ɨrɨki yɨt, yete re Dawidɨm pɨlke b'usmureni b'ɨga dɨde Abraamɨm pɨlke b'usmureni b'ɨga.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52