17 1 Tà chnɛ̀ jlǒ wěe m̀mɔdo sìn'aa, Jùsu dǔa Pitɛ̌ klee Jìmǐse klee Jìmǐsee mamǔ Jɔ̀ɔ̌n mǒ Ɔ̌ kpalaě u togbee pɛ̀tu dlǒ uu do, 2 Ɔ̌ sàea keǒ u jemǒ, Ɔɔ jigbà wnea wòje wɛn, è Ɔɔ dale plɛ̌a pɔpɔ wòje wɛn'ɛ pepě. 3 È keà nyu kɛpǒo jǐ, flà, è Mɔ̀sě klee Ilaejɔ̀ nùǒ wǒa tàmo u klee Ɔ̀ tmɛ̌a. 4 È kě Pitɛ̌ dɛ̌a Jùsu je ɔ je, “Koɔn, ɛ nu tɛɛ ä neà tùɔn'à kɛn. Bɛ̌ nu Bò ke ɛ jlɛ̌, tmɔɔ̌ mǒ Ě mǐ bleaa tan po, do keǒò mɔ̀, do keǒ Mɔ̀sě mɔ̀, è do keǒ Ilaejɔ̀ mɔ̀.” 5 Klě jǐ kapǒa wlòmo, win kɛ̀naě Pitɛ̌ wan bo, è nukpǎ ɛ̈ plɛ̌aa nɛ̀ chlìa u dlǒ. È Nyesoaa Win sonwɛa lě nukpǎǒ wlòmo kě I dɛ̌a I je, “Ně Jǔ Ě noɛɛ nee mǒ Nɔ̀à, Ně wlò bloo Ɔ kɛn chɔɔ. A po Ɔɔ win nɔkǔ jebo!” 6 Tà Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo wɔ̌naa win'ǒ, è nùǒ kètekee bea wan bo ü chlìaǒ blǒ mɔ̀ ble. 7 È Jùsu diaǒ u mɔ̀ Ɔ̌ takǎla u Ɔ je, “A sɔn mǒ, a bɔ̌ fano pepeɛ.” 8 Tà u dǔaa jemǒ, u tana le ù sea nyu wùɛ jě, ɛ̀ sìn'aǒ Jùsuu do. 9 È tà Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo tan'ǒ u kea lěe togbeeǒ dlǒ mǒ sonwɛ, kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Nyu wùɛ nɔ̀ alě tmɛɛ̌ ně keǒ dɛà a jěe mɔ̀ ɛ mǐ ɛ kpa kpa Jbɛjuu Jǔà Nyesoa miě Ɔ kǒla mǒ sà.” 10 È Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo gbɛ̀a Ɔ wan u je, “Mɛ kɔɔ̌n tè teteǎ tee nyo dɛ̌ɛɛ̌a kɛ bò ɛ̈ moo Ilaejɔ̀ kɔn bɔ dia lě klekle plě Nyesoaa Tentǎn Jǔ miaě di?” 11 Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “I moo kàan tè Ilaejɔ̀ kɔn bɔ diǎ lě ɛ̈ di ɛɛ numa ɔ miǎ dɛ wùɛ mɔ̀le wɔ̀ keǒ Tentǎn Jǔ mɔ̀. 12 Kɛɛ Ě tmɛɛ̌ ane, Ilaejɔ̀ diě le ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le, kɛɛ tà ɔ diěe, u se ɔ jbo ǔ nu ɔ noǎ kukwǐ wùɛ u jlɛ̌ɛ mǒ. Dɛɛ doǒ nɛ̀ u mi Jbɛjuu Jǔà mǒ numa ɛ̈ seǒo mɔ̀ tmɔ, Ɔ mǐ sònwɛ jě klě u kwete mǒ ke.” 13 È Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo sea win'ǒ le jbo ɛ̈ moo Ně Dlǒ Po Jɔ̀ɔ̌n'ɔ tèǒ Ɔ boɛa. 14 È tà u tbɛɛa je u mia lěe diblɛ̌ǒ mɔ̀, è jbɛju tɔ̀ɔ nɔ̀ dia lě Jùsu mɔ̀ ɔ̈ kɔa kwne bo keǒ Ɔ jemǒ, 15 è kě ɔ dɛ̌a Ɔ je ɔ je, “Ně Koɔn, ně jbɛjujuà klèà ni ɔ, ɛ pɛɛ ɔ dɛ wan le chɔɔ. Klě tǐ fòfoa wlòmo ɛ pe ɔ tǎn, tǐ tìi tà ɛ pe ɔ ně mǒ. Ii tè jbo ɔ wɔle je. 16 Ě ja lɔɔ Nè mɔ̀ cheěn nyopòà mɔ̀, kɛɛ u slě wɔ̀ bu pean nɔ.” 17 È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Tùonyopoà ne kekɛɛ kmɔ̌ u se tè wlò popoɛ kɔn plě dɛ kukǔ nɛ̀ jiě u měne! È tǐ tae Bo sìǐn kɛɔ a slè plě a mǐǐ kàan tè popoɛ kɔn? È ke bo wlò dbadbǎà Ě kɔn'ɔ bɛ toǒn kɛ jleě mǒ bo keǒ a mɔ̀? A jaě jǔ bɔloǒ keàǎ mɔ̀.” 18 È Ɔ tmɔɔ̌a kǔ sùsuǒ bɛ sɔnaě ɔ ja mǒ, tǐi doo tǐ jleě è nɛ̀ǒ tɛa ɔ bo. Sɔɔn'aǒ tǐǒ jleě mǒ è jǔ nɔ̀ǒ kɔn kwɛ̌ bɔ̌a dɛ. 19 È tà dɛǒ ɛ sìn'aa, Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo kpleaǒ je ǔ dia lě Ɔ mɔ̀ ǔ gbɛ̀a Ɔ wan u je, “Mɛ kɔɔ̌n tè ä seě kɛ lě ɛ wɔ̀ bä sàa lě jǔǒ kǔ sùsuǒ ja?” 20 È Jùsu tùia u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Dɛ kɔn tè a slě ɛɛ wɔ̀ nɛ̀ moo aa tè wlò popoɛ chɛɛ̌n mǒ no. Kàan tèà Ě tmɛɛ̌ amo, bɛ̌ nu aa tè wlò popoɛ bɛ̌ chɛɛ̌n mǒ, ɛ klee mɔsà joɛ̌ɛ ɛ̈ chɛ̌n'ɛ mǒo bǐ boa le, a wɔ̀le je ba tmɔɔ̌ togbeeà ɛ̈ moo, ‘Sɔn'à tàa mǒ, muě tà lě,’ ɛ mǐ mu. Dɛ wùɛ nɛ̀ a miě wɔ̀ba ba nu. 21 È sɔ̌noka, plě aa nyu miě kǔ sùsu taeà nyu ja sà, ɔ kɔn bɔ chìn bɔ bàte Nyesoa.” 22 Ɛ kɔna tǐ tìi tà Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo nea lěe Jàlalǐi wakǎ kɛn, è kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Jbɛjuu Jǔà Ɔ miě bo demǒ sàeba Ɔ miě nyopò kwete mǒ poo lo 23 u mǐ Ɔ dbǎ, kɛɛ bɛ̌ sìn, klě chnɛ̀ jlǒ wěe tan nenɛ wlòmo Nyesoa mi Ɔ jemǒ dǔba de.” Tà Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo wɔ̌naa tèǒ, è wɔle beaě u mǒ chɔɔ. 24 È Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo nùǒ mua lě diěǒ moo Kapanìa kɛn. È nyopòà moo dlǒ wlě tɛ̌n nyo keǒ Nyesoaa kǎ fòɛ mɔ̀ nù dia Pitɛ̌ wan gbàba, kě u dɛ̌a u je, “Aa Tee Nyuà Ɔ sɛ̀ kɛ Nyesoaa kǎ fòɛɛ dlǒ wlě le?” 25 È Pitɛ̌ tùa u kɛ̀ɛn ɔ je, “Uuǔn, Ɔ sɛ̀ ili.” Tà ɛ sìn'aa, è Pitɛ̌ nɔ̀ǒ pala koǔ bo klě Jùsu mɔ̀, kɛɛ plě ɔ mǐa wun je kna, è Jùsu gbàla ɔ wan Ɔ je, “Saemɔ̌, mɛ monoǒ kɛ nè dlǒ mɔ̀le sìɛn'ɛ dɛ keǒ dlǒ wlě klee wlě tìià u sɛ̀ɛ keǒ uu konkɔn noǎ mɔ̀, klɔ̀bapooà u tɛ̌n kɛ i uu nyopò kwete mǒe, deě u tɛ̌n i dakpě kwete mǒ?” 26 È Pitɛ̌ tùa Lɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “U tɛ̌n i dakpě kwete mǒ.” È kě Jùsu dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Ɛ nu tɛɛ, ii tè uu nyopòǒ nù u sàǒ kɛn ü se dlǒ wlě sèsa kɔn. 27 Kɛɛ dǔ jemǒ, muě jbǒ wien mì wɛ̀n po. Klekle smìiǒ nè wɛ̀n mii pǎba tan'ě ɔ wan le klě mìě wlejoɛ̌ɛ jěba, dǔ ɛ mǒ mì ɛ ù kpa keǒ Nyesoaa kǎ fòɛɛ dlǒ wlě mɔ̀ keǒ Mǒ klee mò mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa äǎ diě u feanfeǒ wlò jleě po.”
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52