1 1 Dɛà nɛ̀ moo Tentǎn Jǔ Jùsuu tè, ke ɔ nuěe klɔ̀ba Dèběse klee Eblɛ̌hɛ̀mo uu gbeǐpò dlě slè konkɔn. 2 Eblɛ̌hɛ̀mo kɔna jbɛjuju ɔ̈ mooaa Aesěè. È Aesěè kɔna jbɛjuju ɔ̈ mooaa Jèkɔ̌po. È Jèkɔ̌po kɔna jbɛjuju ɔ̈ mooaa Jùdǎ klee ɔɔ mamǔ jbɛjlu. 3 È Jùdǎ klee ɔɔ nynɔ Timà kɔna jbɛjujlu uu nyneǎ nìà Pɛwlěse klee Sɛlà. È Sɛlà kɔna jbɛjuju ɔ̈ mooaa Hɛsèlɔn. È Hɛsèlɔn kɔna jbɛjuju ɔ̈ mooaa Alàn. 4 È Alàn kɔna jbɛjuju ɔ̈ mooaa Amenàda. È Amenàda kɔna jbɛjuju ɔ̈ mooaa Nasɔ̀n. È Nasɔ̀n kɔna jbɛjuju ɔ̈ mooaa Samɔ̀. 5 È Samɔ̀ klee ɔɔ nynɔ Wlehɛɛ̀ kɔna jbɛjuju ɔ̈ mooaa Boɛsì. È Boɛsì klee ɔɔ nynɔ Wlǔ kɔna jbɛjuju ɔ̈ mooaa Obɛ̀. È Obɛ̀ kɔna jbɛjuju ɔ̈ mooaa Jɛ̀sě. 6 È Jɛ̀sě kɔna jbɛjuju ɔ̈ mooaa klɔ̀ba Dèběse. È Dèběse klee Uwlaeàa tògba nynɔǒ ɔmo Dèběseǒ ɔ kɔnaa nù kɔna jbɛjuju ɔ̈ mooaa Sanemɔ̌. 7 È Sanemɔ̌ kɔna jbɛjuju ɔ̈ mooaa Wlihobòɛn. È Wlihobòɛn kɔna jbɛjuju ɔ̈ mooaa Abajà. È Abajà kɔna jbɛjuju ɔ̈ mooaa Asà. 8 È Asà kɔna jbɛjuju ɔ̈ mooaa Jihosèfa. È Jihosèfa kɔna jbɛjuju ɔ̈ mooaa Jownà. È Jownà kɔna jbɛjuju ɔ̈ mooaa Usaeà. 9 È Usaeà kɔna jbɛjuju ɔ̈ mooaa Jotàn. È Jotàn kɔna jbɛjuju ɔ̈ mooaa Ahasè. È Ahasè kɔna jbɛjuju ɔ̈ mooaa Hɛsekaeà. 10 È Hɛsekaeà kɔna jbɛjuju ɔ̈ mooaa Manesà. È Manesà kɔna jbɛjuju ɔ̈ mooaa Amòn. È Amòn kɔna jbɛjuju ɔ̈ mooaa Jòsaeǎ. 11 È Jòsaeǎ kɔna jbɛjuju ɔ̈ mooaa Jɛkɔnaeà klee ɔɔ mamǔ jbɛjlu tǐǒ jleě Babòlɔn nyo mǐa uu kèdɛ̌ mǒ kme. 12 È tà kèdɛ̌ǒ ɛ sìn'aa, è Jɛkɔnaeà kɔna jbɛjuju ɔ̈ mooaa Salatià. È Salatià kɔna jbɛjuju ɔ̈ mooaa Sewlubàba. 13 È Sewlubàba kɔna jbɛjuju ɔ̈ mooaa Abiù. È Abiù kɔna jbɛjuju ɔ̈ mooaa Ilaekèn. È Ilaekèn kɔna jbɛjuju ɔ̈ mooaa Asowlù. 14 È Asowlù kɔna jbɛjuju ɔ̈ mooaa Sadokè. È Sadokè kɔna jbɛjuju ɔ̈ mooaa Ekèn. È Ekèn kɔna jbɛjuju ɔ̈ mooaa Iladù. 15 È Iladù kɔna jbɛjuju ɔ̈ mooaa Ɛliesà. È Ɛliesà kɔna jbɛjuju ɔ̈ mooaa Matàn. È Matàn kɔna jbɛjuju ɔ̈ mooaa Jèkɔ̌po. 16 È Jèkɔ̌po kɔna jbɛjuju ɔ̈ mooaa Jòsɛ̌fo ɔ̈ mooaa Mɛwlěe jbe. Mɛwlě kɔna Jbɛjuju Ɔ̈ moo Jùsu plě Ɔ̈ u dɛɛ Nyesoaa Tentǎn Jǔ. 17 È ɛɛ wùɛǒ ke ɛ tontoo mɔ̀le nɛ̀à, sɔɔn'ě Eblɛ̌hɛ̀mo mɔ̀ mǒ bò jɛ Dèběse ɛ nu gbeǐpò dlěe pù tùo hɛ̀n. Sɔɔn'ě Dèběse mɔ̀ mǒ bò jɛ Babòlɔn nyo bu kpa lu kèdɛ̌ mǒ ɛ nu gbeǐpò dlěe pù tùo hɛ̀n. Sɔɔn'ě mǒ bò diɔ Tentǎn Jǔ Jùsuu kɔna mǒ ɛ nu gbeǐpò dlěe pù tùo hɛ̀n. 18 Dɛà nɛ̀ boɛɛ Tentǎn Jǔ Jùsuu konkɔn tè kɛn. Tà Jòsɛ̌fo kmeaa Jùsu naǎ Mɛwlě je, plě u mǐa nynɔ klee jbe dɛ nu, klě tǐǒ wlòmo Ngmà Je Ne Sùsu nua Mɛwlě ɔ̌ nea kwlě mǒ. 19 Tà Jòsɛ̌foo kmɔ̌ nmɔaa jǐ le, tèǒ nì kɔn tè ɔɔ̌ jlǎ bɔ sàla Mɛwlě kǔ kɛn keǒ klɔ̀ slè. Ii tè dɛ ɔ wlò peaa ble nɛ̀ moo bɔ siaǒ ɔ bo nyu wùɛ bɔɔ̌ jia li. 20 Tà ɔmoǒ ɔ keaa dɛǒ dlǒ mɔ̀le sìɛn ne, è Koɔn Nyesoaa najiǒpòi nɔ̀ jǎla ɔ dlǒ mɔ̀ klě jajie mǒ ɔ je, “Jòsɛ̌fo, mòà kɔn lěe klɔ̀ba Dèběsee jlǔu jlǔ slè, bɔ̌ fano pepeɛ keǒ bò kɔn Mɛwlě nynɔ mǒ. Kwlěǒ ɔ ne mǒo ɛ moo Ngmà Je Ne Sùsuu nunu dɛ. 21 Ɔ miǎ Jbɛjuju kɔnma, Jǔǒ Nɔ̀ miǎ Ɔɔ nyopò gblàba klě uu kpni kukwǐi plɔ tu kɛn bo maěa slè. Ii tè tùe Ɔ nynɛ̌ ɛ̈ moo Jùsu ɛ̈ sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ Koɔn Gblà Ämo.” 22 Dɛǒ nè kpala tùɔn ɛ̈ di ɛɛ numa dɛǒ Nyesoa poa Ɔɔ wnɔsàɔ wan seela tǐ jleě ɛ mǐaǒ jaě le, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, 23 “A tan'ǒ leò, nyneju ɔ̈ see jbɛju tè ji ɔ miǎ kwlě mǒ nema, ɔ miǎ Jbɛjuju kɔn, u miǎ Ɔɔ nynɛ̌ Imanyùɛ daeba.” Imanyùɛ ɛ̈ sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ Nyesoa Neeǒ Ä Mɔ̀. 24 Tà Jòsɛ̌fo wlěa lěe momnɔ mǒ, è dɛǒ nɛ̀ ɔ nua teěn ɛ̈ kɔn tè Koɔn Nyesoaa najiǒpòi tmɔɔ̌a nɔɔ ɔ̌ paea Mɛwlě koǔ bo, 25 kɛɛ ɔ klee Mɛwlě sea nynɔ klee jbe dɛ nu ɛ̌ kpala ɛ kpa ɔ̌ kɔna ɔɔ Jbɛjujuǒ. È Jòsɛ̌fo tùea Ɔ nynɛ̌ ɛ̈ moo Jùsu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52