1 1 ఇద్దు ఏశు క్రీస్తున్ వంశావలి. ఓండు దావీదున్ వంశంతున్ పుట్టెన్నోండ్. దావీదు అబ్రాహామున్ వంశంతున్ పుట్టెన్నోండ్. 2 అబ్రాహామున్ చిండు ఇస్సాకు, ఇస్సాకున్ చిండు యాకోబు, యాకోబున్ చిండిల్ యూద పెటెన్ ఓండున్ తోడోండ్కుల్. 3 యూదన్ చిండిల్ పెరెసు పెటెన్ జెరహు, ఓర్తమాయ తామారు. పెరెసున్ చిండు ఎస్రోము. 4 ఎస్రోమున్ చిండు ఆరాం, ఆరామున్ చిండు అమ్మీనాదాబు, అమ్మీనాదాబున్ చిండు నయస్సోను, నయస్సోనున్ చిండు శల్మాను. 5 శల్మానున్ చిండు బోయజు, ఓండుంతమాయ రాహాబు, బోయజున్ చిండు ఓబేదు, ఓండుంతమాయ రూతు. ఓబేదున్ చిండు యెష్షయి. 6 యెష్షయిన్ చిండు కోసు ఇయ్యాన్ దావీదు. దావీదున్ చిండు సొలొమోను, ఓండుంతమాయ ఊరియాన్ అయ్యాలేరి మంటె. 7 సొలొమోనున్ చిండు రెహబాం, రెహబామున్ చిండు అబీయా. 8 అబీయాన్ చిండు ఆసా, ఆసాన్ చిండు యెహోషాపాతు, యెహోషాపాతున్ చిండు యెహోరాం, యెహోరామున్ చిండు ఉజ్జియా. 9 ఉజ్జియాన్ చిండు యోతాము. యోతామున్ చిండు ఆహాజు, ఆహాజున్ చిండు హిజ్కియా. 10 హిజ్కియాన్ చిండు మనష్షే, మనష్షేన్ చిండు ఆమోను, ఆమోనున్ చిండు యోషీయా. 11 యోషీయాన్ చిండిల్ యెకొన్యా పెటెన్ ఓండున్ తోడోండ్కుల్, యూదలొక్కున్ బబులోను దేశంటోర్ పాలేరికామె కేగినిర్దాన్ కాలంతున్ ఇయ్యోరు పుట్టెన్నోర్. 12 యూదులున్ బబులోను దేశంతున్ వెటుచుదాన్ తర్వాత యెకొన్యాన్ చిండు షయల్తీయేలు పుట్టెన్నోండ్. షయల్తీయేలున్ చిండు జెరుబ్బాబెలు. 13 జెరుబ్బాబెలున్ చిండు అబీహూదు. అబీహూదున్ చిండు ఎల్యాకీము, ఎల్యాకీమున్ చిండు అజోరు. 14 అజోరున్ చిండు సాదోకు, సాదోకున్ చిండు ఆకీము. ఆకీమున్ చిండు ఎలీహూదు. 15 ఎలీహూదున్ చిండు ఎలియాజరు. ఎలియాజరున్ చిండు మత్తాను, మత్తానున్ చిండు యాకోబు. 16 యాకోబున్ చిండు యోసేపు, యోసేపు మరియన్ మగ్గిండ్. మరియన్ పెల్కుట్ క్రీస్తు ఇయ్యాన్ ఏశు పుట్టెన్నోండ్. 17 ఇప్పాడ్ అబ్రాహామున్ కుట్ దావీదున్ దాంక పద్నాలుగు తరాల్, దావీదున్ కుట్ యూదులున్ బబులోనుతున్ ఓర్గుదాన్ దాంక పద్నాలుగు తరాల్. బబులోనుతున్ ఓర్గుదాన్ కుట్ క్రీస్తున్ దాంక పద్నాలుగు తరాల్. 18 ఏశు క్రీస్తున్ పుట్టుక్ ఇప్పాడ్ మంటె. ఓండుంతమాయ ఇయ్యాన్ మరియ, యోసేపు ఇయ్యాన్ ఉక్కుర్నాట్ ఓదుర్ కేగిన్ పైటిక్ ప్రధానం కెయ్యేరి మంటె. గాని ఓరు ఓదురేరిన్ ముందెల్ పరిశుద్దాత్మ వల్ల మరియ పుడుగెన్నె. 19 మరియన్ ప్రధానం కెయ్యి మెయ్యాన్ యోసేపు నీతి మెయ్యాన్టోండేరి మంటోండ్. అందుకె లొక్కున్ ఎదురున్ అదున్ లాజు పెట్టాకున్ ఇష్ట పరుటోండ్. అందుకె ఎయ్యిరె పున్నాగుంటన్ అదున్ సాయికేగిన్ పైటిక్ ఇంజెన్నోండ్. 20 ఓండు ఇప్పాడ్ ఇంజేరి మెయ్యాన్ బెలేన్, ప్రభు సొయ్చి మెయ్యాన్ ఉక్కుర్ దేవదూత, కీర్కాల్తిన్ తోండి ఓండ్నాట్ ఇప్పాడింటోండ్. “దావీదున్ తాలుకటోండ్ ఇయ్యాన్ యోసేపు, ఇనున్ ప్రధానం కెయ్యి మెయ్యాన్ మరియన్ ఓదురేరిన్ పైటిక్ ఈను నరిశ్మేన్, ఎన్నాదునింగోడ్ దేవుడున్ ఆత్మన్ వల్ల అదు పుడుగేరి మెయ్య. 21 అదున్ ఉక్కుర్ చిండు పుట్టెద్దాండ్, ఓండున్ ఏశు ఇంజి ఈను పిదిర్ ఇర్రిన్ గాలె. ఎన్నాదునింగోడ్, ఓండు, ఓండున్ లొక్కున్ ఓర్ పాపల్ కుట్ విడుదల్ కెయ్యి రక్షించాతాండ్.” 22 ప్రభు ప్రవక్తాన్ ద్వార పొక్కిమెయ్యాన్ వడిన్ జరిగేరిన్ పైటిక్ ఇప్పాడెన్నె. 23 అయ్ పాటె ఏరెదింగోడ్, “ఏరె మగిన్చిండ్కిల్ నాటె మిశనేరాయె ఒక్కాల్ మాలు పుడుగేరి ఉక్కుర్ చిండిన్ ఒంగ్దా, ‘దేవుడు అమ్నాట్ సాయ్దాండ్’ ఇంజి అర్ధం ఎద్దాన్ ఇమ్మానుయేలు ఇంజి ఓండున్ పిదిర్ ఇర్దాట్.” 24 యోసేపు తుయ్ఞి సిల్చి ప్రభున్ దూత పొగ్దాన్ వడిన్ కెయ్యి మరియన్ ఓండున్ అయ్యాల్‍గా చేర్పాతోండ్. 25 గాని చిండు పుట్టెద్దాన్ దాంక ఓండు అదు నాట్ మిశనేరిన్ మన. ఓండు అయ్ చేపాలిన్ ఏశు ఇంజి పిదిర్ ఇట్టోండ్.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52