1 1 Raa inɗe maamiraaɓe Yeesu Almasiifu, ɓii Ibraahim ɓii Dawda~: 2 Ibraahim rimi Iciyaaku, Iciyaaku rimi Yaakuubu, Yaakuubu rimi Yahuuda e rimdaaɓe muuɗum, 3 Yahuuda rimi Faares e Jaara, Tamar woni inna maɓɓe. Faares rimi Hesruuna, Hesruuna rimi Aram, 4 Aram rimi Aminadabu, Aminadabu rimi Naasuna, Naasuna rimi Salmuuna, 5 Salmuuna rimi Bo'es, Rahab woni inna ma'ako, Bo'es rimi Obida, Ruut woni inna ma'ako, Obida rimi Jesse, 6 Jesse rimi laamiiɗo Dawda. Dawda rimi Suleymaanu, mo o rimdi e koree Uuriyano, 7 Suleymaanu rimi Rehobowam, Rehobowam rimi Abiya, Abiya rimi Aaca, 8 Aaca rimi Yehosafat, Yehosafat rimi Yoram, Yoram rimi Ajaariya, 9 Ajaariya rimi Yotam, Yotam rimi Ahas, Ahas rimi Hejekiya, 10 Hejekiya rimi Manasa, Manasa rimi Amon, Amon rimi Yoosiya, 11 Yoosiya rimi Yekooniya e rimdaaɓe muuɗum. Nder wakkaci ma'ajum Isiraa'iila'en konaa njaharaa lesdi Babiila. 12 Ɓaawo jahareeki maɓɓe Babiila, Yekooniya rimi Salaatiyel, Salaatiyel rimi Jarubabel, 13 Jarubabel rimi Abihudu, Abihudu rimi Eliyaakim, Eliyaakim rimi Ajoora, 14 Ajoora rimi Saduku, Saduku rimi Akim, Akim rimi Eliyuda, 15 Eliyuda rimi Eliyaajaru, Eliyaajaru rimi Mattan, Mattan rimi Yaakuubu. 16 Yaakuubu rimi Yusufu, koree Maryaama. Maryaama kam woni inna Yeesu bi'eteeɗo Almasiifu. 17 To noon, gada Ibraahim faa wargo Dawda ɗum jaamanuuji sappo e nayi, gada Dawda faa wargo nde Yahuudu'en konaa njaharaa Babiila ɗum jaamanuuji sappo e nayi, gada jahareeki Yahuudu'en Babiila faa wargo e Almasiifu boo, ɗum jaamanuuji sappo e nayi. 18 Raa no danyeeki Yeesu Almasiifu laatorii. Maryaama inna ma'ako no ɗaɓɓaaɗo Yusufu, ammaa ila Yusufu hewtaay mo, sey ɗum tawi o caawɗo gada e baawɗe Ruhu Ceniiɗo. 19 Yusufu ɗaɓɓuɗo mo no neɗɗo kulo Allah, mo gikku mbooɗngu. Gam ma'ajum o nyumii seedgo e Maryaama nder suuɗeefi, gam o yiɗaa semtingo ɗum. 20 Emo nder nyumooji ɗiin, sey malaa'ikaajo Jawmiraawo wari to ma'ako nder koyɗol, vi'i mo~: — Aan Yusufu taan Dawda, ta'a hul hoovaago Maryaama, gam ɓinngel ngel o saawi ivii gada e baawɗe Ruhu Ceniiɗo. 21 O danyey ɓiɗɗo gorko, a tokaney mo Yeesu, gam kanko hisnata yimɓe ma'ako gada e hakkeeji mu''en. 22 Ɗum fuu ɗum waɗii gam ɗum hebbina ko Allah volvi gada e honnduko annabiijo biiɗo~: 23 ~Surbaajo mo anndaa gorko no heɓey reedu, o danya ɓiɗɗo gorko. O tokanee Imaanuwel. Ma'ana innde ndeen woni~: Allah e wondi e meeɗen. 24 Nde Yusufu fini gada ɗoyngol, o waɗii noon no malaa'ikaajo Jawmiraawo vi'i mo. O hooƴi Maryaama laatii koree ma'ako, 25 ammaa o hawtaay e ma'ako faa o danyi ɓiyiiko gorko. Yusufu tokani mo Yeesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52