2 1 Se oɗon ngoodi semmbe ngam Iisa *Almasiihu, e cemmbinɗinol nder hidde Alla, se oɗon ngoodi kawtal he *Ruuhu Ceniiɗo, se oɗon ngoodi yurmeene e moƴƴere. 2 Nden kam, kuumnee welwelo am heɓa kawton nder jonnde mooɗon : Njoddee hidde worre e ɓerne worre e daane worre. 3 To on ngaɗee baafuy he pooɗodirol naa mawnitaare, amma nder leesinaaku adee neɗɗo fuu no ɓuri on. 4 To gooto mooɗon tefu ko nafata ɗum kam tan, amma tefa ko nafata woɓɓe duu. 5 Njogee nder mooɗon miiloo ngo Iisa *Almasiihu woodunoo : 6 Baa ko omo nder nanndi Alla, o miilaay fonndude hoore makko he Alla hano ko o haani teetude. 7 Dey o adi hoore makko hano baafuy, o nanndinii hoore makko maccuɗo, o laatii hano tagaaɓe, o annditaama hano neɗɗo hakkune himɓe. 8 O leyni hoore makko, o tokki Alla faa o maayi, maayde dow *bardugal. 9 Ngam majjum Alla mawnini mo sanne, hokki mo duu innde ɓurne inɗe fuu, 10 ngam innde Iisa howru fuu no hofoto yeeso makko nde nder kammu non, nde dow leydi non naa nde hakkune maayɓe non, 11 heɓa ɗemngal fuu seedoo ko Iisa *Almasiihu woni Joomiraawo, ngam Alla *Baabiraawo men teddinee. 12 Noon, giɗaaɓe am, nde ngondunoomi he mooɗon, oɗon tokki kam wakkati fuu. Baa jooni ko mboɗɗiimi on duu, tokkee. Tinnee nder golle ngam kisinam mooɗon. Tittinkinee nder waɗude mbuurnam lobbam nder kulal Alla manngal 13 ngam Alla no golla nder ɓerɗe mooɗon ngam ngiɗon, ngaɗon ko weli mo. 14 Ko ngaɗoton fuu, to ngaɗiree ɗum nguntaaki naa jeddodirol, 15 heɓa laatoɗon laaɓuɓe ɓe ngalaa feloore, laatoɗon ɓiɓɓe Alla ɓe ngalaa gacce hakkune himɓe jamaanu oonyiiɗo e bonɗo. On njaynan hakkune maɓɓe hano no koode njaynirta nder kammu nii 16 njogoɗon haala mbuurnam no wooɗiri. Nden on laatoto hollooɓe welwelo am nyalaane nde *Almasiihu wartoyta ngam golle am e tampiri am to laatoo ko nafataa. 17 Baa se ƴiiƴam am rufaama hano cakkol ngol ngaɗanmi on to Alla ngam goonɗinol mooɗon yaha yeeso, mi nandan belɗum he mooɗon, on fuu. 18 Onon duu, naniree belɗum hano non, nanidee belɗum he am. 19 Se nii Joomiraawo men Iisa jaɓi, mi lildanan on Timote nder wakkati seɗɗa heɓa nde nanumi habaruuji mooɗon, miin e hoore am, ɗum semmbinɗinan ɓerne am. 20 Ngam kanko tan wallata kam miilaade dow miilooji am e miilooji mon. 21 Hoddiiɓe fuu ko'e mum'en tan miilantoo, hanaa Iisa *Almasiihu. 22 Amma oɗon anndi ko Timote hollii dartinaaku mum. Ɗum waɗi o walli kam waajaade *Habaru lobbo hano no ɓiɗɗo wallirta baaba mum nii. 23 Kanko ngiɗumi lilude wakkati paamumi no jonnde am laatoto ɗo. 24 Miɗo hoolii ko Joomiraawo hokkan kam laawol, miin e hoore am, mi wara to mooɗon nder wakkati seɗɗa. 25 Mi miili no haani mi lildana on banndii'en Epaforoditus, gollidoowo am. O wallii kam nder habdo ngam sankitidde *Habaru lobbo nder duuniyaaru. Kanko woni mo lilunoɗon faa waddana kam ko humtataa haajuuji am. 26 On fuu, omo beeganoo hi'ude on, o wemmbaama jaati ko o faami oon nanii o yamɗaa. 27 Goonga non, o nyawiino faa o hosi maayde. Amma Alla yurmake mo, hanaa kanko tan, miin duu Alla yurmake kam, ngam to mi heɓu mettal ɓerne dow mettal ɓerne. 28 Ɗum waɗi miɗo hari faa mi lila mo to mooɗon, ngam nanon belɗum se on ngi'ii mo, miin duu mettal ɓerne am no ɓuytoto. 29 Ndenne, njaɓɓoree mo he welwelo hano no wonduɓe he Joomiraawo njaɓɓitortee nii. Teddinee ir himɓe ɓee 30 ngam golle *Almasiihu ɗee waɗi o hosi maayde. O hokkitiri yonki makko faa o waddana kam balla mo on mbaawtaa waddande kam ngam on ngondaa he am.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52