2 1 Wanaa Almasiihu na sellina ɓerɗe mon naa? Wanaa njinngu muuɗum na waaltina hakkillo mon naa? Wanaa ko kawtuɗon e Ruuhu Ceniiɗo, on keɓii korsa e yurmeende naa? 2 Si wo noon fu, laatoɗon hakkillo wooto, ngondon e njinngu ngootu e ɓernde wootere e anniya gooto. Ndeen on kiɓɓinan seyo am. 3 Taa ngolliree huunde fuu saabe yidde hoorem naa saabe mawnitaare ɓolde. Ngolliree leeƴinkinaare, faa mono fuu ndaarda hoore muuɗum banndum ina ɓuri ɗum. 4 Taa fay gooto mooɗon ndaarta ko nafata hoore muuɗum tan, ammaa ndaarta nafaa woɓɓe du. 5 Ngorron hakkunde mooɗon hono no Iisaa Almasiihu worrunoo: 6 Kanko, fay si taweede tagaadi Laamɗo ina woni e makko, o tiigaaki ɗum faa o heddoo fotude e Laamɗo, 7 de o jippini hoore makko faa ley, o hooƴi tagaadi maccuɗo, o laatii hono ɓii-Aadama. O jogoraama wo o neɗɗo. 8 O leeƴini hoore makko, o ɗowtanii Laamɗo faa o maayi, maayde dow leggal. 9 Ɗuum waɗi de Laamɗo toownii mo sanne, hokki mo innde ɓurnde inɗe fuu, 10 faa koppi fuu koforoo saabe innde makko to tawaa fuu, nde wo dow kammu, nde wo dow leydi, nde wo ley leydi, 11 faa ɗemle fuu ceedoo, mbi'a Iisaa Almasiihu woni Joomiraaɗo, faa Laamɗo Baaba meeɗen teddinee. 12 Saabe ɗuum, sakiraaɓe am horsuɓe, tinnoɗon e gollande Laamɗo saabe kisindam ɗam hokki on ɗaam faa ɗam rima nafaa. Ngaɗiron ɗum kulol e diwngol. Si goonga, on ɗowtanake mo wakkati mo ngondunoomi e mooɗon oon fuu. Ko mboɗɗiimi on joonin du, sanaa ɗowtanoɗon mo faa ɓura noon. 13 Sabo Laamɗo e hoore muuɗum ina golla e mooɗon faa muuyon ko weli ɗum, de ngollon muuyɗe ɗeen. 14 Ko ngolloton fuu, taa ŋurŋurton, taa ndukidon, 15 faa laatoɗon laaɓuɓe ɓe ngalaa feloore, laatoɗon ɓiɓɓe Laamɗo ɓe ngalaa laru hakkunde yimɓe hannden oonyiiɓe bonɓe ɓeen. Sanaa njaynon hakkunde maɓɓe hono no koode njaynirta ley aduna ni, 16 tawee oɗon tiigii konngol nguurndam ngool faa wooɗi. Si on ngaɗii noon fu, mi mantorto on nyannde nde Almasiihu wartowi. Sabo hollan mi doggaay doggudu ɓoldu, mi tampaay ɓolum. 17 Ko ngollanton Laamɗo ko cakkoton ɗum yonkiiji mon ɗuum, na holla goonɗinal mooɗon. Fay si yonki am laatoto sadaka dufeteeɗo dow goonɗinal mooɗon ngaal, mi seyoto, mi weltodoto e mooɗon. 18 Onon du ceyoree hono noon, faa mbeltodoɗen. 19 Si Joomiraaɗo meeɗen Iisaa jaɓii, mi nelan Timote to mooɗon ko ɓooyataa. Ndeen si mi humpitake kabaaruuji mon ɗiin fu, miin du, ɓernde am waaltoto. 20 Sabo kanko tan woni gonduɗo e am anniya gooto. Goonga, no ngorruɗon fuu ina woni e ɓernde makko. 21 Heddiiɓe ɓeen fuu wo hakkilanɓe haajuuji muɓɓen tan, wanaa ɗi Iisaa Almasiihu. 22 De Timote kaa, oɗon anndi no holliri neɗɗaaku muuɗum lobbu, sabo wallii kam e waajaade Kabaaru Lobbo hono no ɓiɗɗo wallirta bammum ni. 23 Kanko anniyiimi nelude wakkati mo paamumi no joonnde am laatortoo fuu. 24 Miɗo hoolii Joomiraaɗo du, miin e hoore am, mi waran to mooɗon ko ɓooyataa. 25 Hono noon mi yi'ii na tilsi mi nela e mooɗon sakiike men Epaforodit, gollidoowo e am oon. O wallii kam haɓande Kabaaru Lobbo oon. Kanko woni mo nelunoɗon faa walla kam e haaju am. 26 Imo yeewaa on fuu. Katin ko nanɗon o sellaano ɗuum, na metti ɓernde makko sanne. 27 Tannyoral, o nyawiino faa o nesi maayde. Ammaa Laamɗo yurmake mo, yurmake kam miin du, taa mi heɓa kaɓɓu-ko'u dow kaɓɓu-ko'u. 28 Ɗum waɗi de kenyiimi law faa mi nela mo e mooɗon, faa si on nji'ii mo fu, ceyoɗon, miin du kaɓɓu-ko'u am ɓuytoo. 29 Ndelle, njaɓɓoree mo saabe Joomiraaɗo e seyo manngo. Teddinee yimɓe wa'uɓe noon fuu. 30 Sabo kanko o nesii maayde saabe golle Almasiihu. O farriti yonki makko faa o waɗana kam ballal ngal ndonkunoɗon waɗande kam onon e ko'e mooɗon.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52