1 1 Ichitabu cha mpanda wi Yesu Klisto, umwana wi Davidi, umwana wi Ablaamu. 2 Ablaamu wavile Isaka; Isaka wayile Yakobo; Yakobo wavile Yuda na nina yakwe. 3 Yuda wavile Pelesi na Zela kuli Tamali; Pelesi wavile Esloni; Esloni wavile Lamu; 4 Lamu wavile Aminadabu; Aminadabu wavile Nasyoni; Nasyoni wavile Salmoni; 5 Salmoni wavile Boazi kuli Laabu; Boazi wavile Obedi kuli Luti; Obedi wavile Yese; 6 Yese wavile umwene Davidi; Davidi wavile Salomoni kuli nka Ulia; 7 Salomoni wavile Loboamu; Loboamu wavile Abiya; Abiya wavile Asa; 8 Asa wavile Yosafati; Yosafati wavile Yolamu; Yolamu wavile Uzia; 9 Uzia wavile Yotamu; Yotamu wavile Akazi; Akazi wavile Yezekia; 10 Yezekia wavile Manasa; Manasa wavile Amoni; Amoni wavile Yosia; 11 Yosia wavile Yekonia na anina yakwe apa manda ya usamyo wa Babeloni. 12 Na pa chisila cha usamyo wa Babeloni, Yekonia wavile Syealtieli; Syealtieli wavile Zelubabeli. 13 Zelubabeli wavile Abyudi; Abyudi wavile Elyakimu; Elyakimu wavile Azoli; 14 Azoli wavile Sadoki; Sadoki wavile Akimu; Akimu wavile Eliudi; 15 Eliudi wavile Eliazali; Eliazali wavile Matani; Matani wavile Yakobo; 16 Yakobo wavile Yosefu, nka Malia, wino wavile Yesu wino wakuluti i Klisto. 17 Ngi mipanda yonsi ukufuma Ablaamu kufika Davidi, imipanda ikumi na ini; na fuma Davidi kufika usamyo wa Babeloni, imipanda ikumi na ini; na fuma usamyo wa Babeloni kufika Klisto, imipanda ikumi na ini. 18 Ukuvyalwa kwi Yesu Klisto kwali vi: Malia nyina walile wimalwa na Yosefu, lino yatatana yemana, walolike ali ninda uku maka yi Mwenzo Nswefu. 19 Nawe Yosefu iya, vino wali uwa chumi, atakasime uku nsekelisya, wakasime ukumta ukumbali. 20 Nga pano welengulanga viyo, lola, malaika wa Mwene wamwizila un-chiloto, wati: “Yosefu, mwana Davidi, utachopa ukumtola Malia awe uwako, kuno inda yakwe iya ku maka ya Mwenzo Nswefu. 21 Nawe aluvyala umwana; newe ulumwita izina lyakwe i Yesu. Kuno wiyo uwino akukulula antu yakwe na maifyo yao.” 22 Vyonsi vi vyaombike, kuti chiwe chino Mwene wavwanzile na kalauzya, ati: 23 “Lola, unsungu alusenda inda, nawe aluvyala umwana; nawe yalumwita izina lyakwe: 'Imanueli',” alikuti: “Leza apaliponga neswe.” 24 Nawe Yosefu pano walanka un-tulo, wachita ndi vino malaika wa Mwene wannenile; wamtola ukuwa unchi. 25 Nanti kumwema kufika na lino wavyala umwana. Wamtema izina lyakwe i Yesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52