1 1 Dammbe Iisaa Almasiihu, taanii Daawuuda, taanii Ibarahiima, annii: 2 Ibarahiima rimi Isiyaaka, Isiyaaka rimi Yaakuuba, Yaakuuba rimi Yahuuda e miɲiraaɓe mum, 3 Yahuuda rimi Fares e Sera, ɓee ngoni ɓe o rimdi e Tamara, Fares rimi Hisuruuna, Hisuruuna rimi Aram, 4 Aram rimi Aminadaabu, Aminadaabu rimi Nasuuna, Nasuuna rimi Salmon, 5 Salmon rimi Bo'es, oo woni mo o rimdi e Rahab, Bo'es rimi Obed, oo woni mo o rimdi e Ruut, Obed rimi Yessa, 6 Yessa rimi Daawuuda kaananke oo. Daawuuda rimi Suleymaana, oo woni mo o rimdi e debbo ɗalaaɗo Uriya, 7 Suleymaana rimi Robo'am, Robo'am rimi Abiya, Abiya rimi Asa, 8 Asa rimi Yusafat, Yusafat rimi Yoram, Yoram rimi Ujiya, 9 Ujiya rimi Yotam, Yotam rimi Akas, Akas rimi Hejekiya, 10 Hejekiya rimi Manaasa, Manaasa rimi Amon, Amon rimi Yusiya, 11 Yusiya rimi Yekuniya e miɲiraaɓe mum. Ɗum hawrii e jamaanu nde Yahuudiyankooɓe konaa so naɓiraa Baabila ndee. 12 Caggal ɓe konaama ɓe naɓaama Baabila, Yekuniya rimi Salaatiyel, Salaatiyel rimi Jorobaabel, 13 Jorobaabel rimi Abihuda, Abihuda rimi Eliyakim, Eliyakim rimi Ajora, 14 Ajora rimi Sadok, Sadok rimi Akim, Akim rimi Eliyuda, 15 Eliyuda rimi Eliyaajaru, Eliyaajaru rimi Mattan, Mattan rimi Yaakuuba, 16 Yaakuuba rimi Yuusufu, jom suudu Mariyama, Mariyama woni inna Iisaa noddirteeɗo Almasiihu oo. 17 No dammbe ɗee njokkondirta iwde Ibarahiima faa yottii Daawuuda, jamaanuuji sappo e nay hawrata, iwde Daawuuda faa yottii nde Yahuudiyankooɓe konaa naɓiraa Baabila, jamaanuuji sappo e nay hawrata, iwde nde Yahuudiyankooɓe konaa naɓiraa Baabila faa yottii Almasiihu oo, jamaanuuji sappo e nay hawrata. 18 No Iisaa Almasiihu finiri annii: Mariyama inniiko oo yo cabbaaɗo Yuusufu, kaa fade makko suddeede, Ruuhu Ceniiɗo waɗi mo cowiiɗo. 19 Yuusufu cabbuɗo mo oo yo neɗɗo pooccitiiɗo, ana waɲi hersa makko, miili yaltude e cabbugal ngal e cuucuukka. 20 Nde o miili ɗum ndee, malaa'ika Joomiraaɗo wari e makko ley koyɗol, wii mo: --Aan Yuusufu, taanii Daawuuda, pati hul ɓamde Mariyama, sabi ɓinngel o saawi ngel e Ruuhu Ceniiɗo iwi. 21 O riman ɓiɗɗo gorko, inndiraa mo Iisaa. Sabi oon hisinan yimɓe mum e luutti mum'en ɗii. 22 Ɗum fuu, ɗum waɗii yalla haala ka Laamɗo yottiniri annabaajo oo kaa ana tabita nde oon wii: 23 "Surba oo ɓaman reedu, rima ɓiɗɗo gorko, oon inndirte Immaanuwel." Maanaa innde ndee yo: "Laamɗo ana wondi e meeɗen". 24 Nde Yuusufu fini ndee, waɗiri no malaa'ika Joomiraaɗo oo wiirunoo ɗum nii. O ɓami Mariyama, 25 kaa o reentaali e mum faa ɓeyni ɓiɗɗo gorko. Yuusufu inndiri oon Iisaa.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52