1 1 Ọ waa bụ eri Jisọsu Kuráyisutu; g'e shi nwụa whẹ. Jisọsu Kuráyisutu shi l'ẹpa Dévidi. Dévidi shi l'ẹpa Ébirihamu. 2 Ébirihamu bụ nna Áyiziku, Áyiziku bụru nna nke Jékọpu, Jékọpu bụru nna Juda yẹle ụnwunna iya. 3 Juda bụru nna Pẹ́rezu mẹe Zera. Ne ụmadzu labọ ono bụ Tama. Pẹ́rezu bụru nna Hézerọnu, Hézerọnu bụru nna Arámu, 4 Arámu bụru nna Amínadabu, Amínadabu bụru nna Nahụshonu, Nahụshonu bụru nna Sálụmonu, 5 Sálụmonu bụru nna nke Bóazu. Ne Bóazu bụ Réhabu. Bóazu bụru nna nke Óbẹdu, onye ne iya bụ Rutu. Óbẹdu bụru nna Jesi. 6 Jesi bụru nna Dévidi, mbụ Dévidi ono, shi bụru eze lẹ ndụ-ichee. Ọwhube Dévidi bụru nna Sólomọnu. Onye bụ ne Sólomọnu bụ nwanyị ọbu ọ lụjeru mbụ nwoke, ẹwha iya bụ Uráya. 7 Sólomọnu bụru nna Rehobówamu. Rehobówamu bụru nna Abáyija. Abáyija bụru nna Asa. 8 Asa bụru nna Jehóshafatu, Jehóshafatu bụru nna Jóramu, Jóramu bụru nna Uzáya, 9 Uzáya bụru nna Jótamu, Jótamu bụru nna Éhazu, Éhazu bụru nna Hezekáya. 10 Hezekáya bụru nna Manáse, Manáse bụru nna Émọsu. Émọsu bụru nna Josáya, 11 Josáya bụru nna Jekoniya yẹle unwune iya nteke ono, a kpụru ndu Ízurẹlu lẹ ndzụ, whẹ je eburu l'alị Bábyilọnu. 12 Tọ dụ iya bụ l'a kpụta-gelewho ndu Ízurẹlu, whẹ laa alị Bábyilọnu ono, Jekoniya bụru nna Shiyálutiyẹlu, Shiyálutiyẹlu bụru nna nke Zerúbabelu. 13 Zerúbabelu bụru nna Abíyudu, Abíyudu bụru nna nke Elíyakimu, Elíyakimu bụru nna Azọ. 14 Azọ bụru nna Zédọku, Zédọku bụru nna Ákimu, Ákimu bụru nna Elíyudu, 15 Elíyudu bụru nna nke Eliyéza, Eliyéza bụru nna Mátanu, Mátanu bụru nna Jékọpu, 16 Jékọpu bụru nna Jósẹfu, bụ iya bụ ji Méri, Méri bẹ bụ iya bụ onye nwụru Jisọsu, l'eeku Kuráyisutu. 17 Ọo ya bụ l'iwhe ọ dụ bụ: ọgbo iri l'ẹno wata l'ọgbo Ébirihamu whẹ rwua lẹ nke Dévidi whẹ; ọ dụkwawho ọgbo iri l'ẹno wata l'ọgbo Dévidi whẹ rwua nteke a kpụkoru ndu Ízurẹlu lẹ ndzụ laa alị Bábyilọnu; watakwawhọ nteke ono a kpụkoru ndu Ízurẹlu lẹ ndzụ laa alị Bábyilọnu rwua lẹ nteke a nwụru Kuráyisutu ọbu, bẹ bụkwawho ọgbo iri l'ẹno. 18 Ọ waa g'e gude nwụa Jisọsu Kuráyisutu ndọwa: Lẹ g'ọ nwụru bẹ bụ lẹ Jósẹfu bẹ gbabẹru Méri, bụ ne Jisọsu iwhe nke alụlu. Jósẹfu teke edutaa ya, ọwhu l'a-bụkwanu lẹ yẹle iya zẹbuwaa. A bya l'amadeshia, Méri gbee dụwaanu ime. Ọ bụru Ume-Dụ-Nsọ bẹ ime ono shi l'ẹka. 19 Ji iya ono, bu Jósẹfu bụkwanuru onye dụ chịriri. L'oomekwanu t'iya be eme Méri iwhe iwhere l'edzudzu-ọha. Ọ chọkashide ụzo, l'oo-shi jịka ọlu Méri tẹ ba ama. 20 L'ọorikwadua iwhe ono, ojozhi-imigwe shi l'ẹka Onye-Nwe-Ọha byakfuta iya lẹ nrọ bya asụ iya: “Jósẹfu; o-shi-l'eri Dévidi, ba atsụshi egvu ọlu Méri. Lẹ nwata ono ọdu ime iya ono kwa Ume-Dụ-Nsọ b'o shi l'ẹka iya. 21 Ọo nwata-nwoke bẹ l'ọo-nwụ. Iwhe l'ịi-gu iya bụ Jisọsu. O noo nkele ọo-dzọta ndu nkiya l'ẹka iwhe-dụ-ẹji whẹ metagbaberu.” 22 Iwhe lile-e bẹ mekotaru nụ nke ọwhu iwhe ono, Onye-Nwe-Ọha shi l'ọnu onye nkfuchiru iya kfua l'a-vụkota bụ iya bụ iwhe ono e kfuru sụ: 23 “Lekwa lẹ nwamgbọko yẹle nwoke l'ẹteke azẹbua l'a-tsụta ime nwụa nwata nwoke; iwhe l'aa-gụ iya bụ Imánuwẹlu.” Iwhe Imánuwẹlu fụtaru bụ lẹ Chileke nọdu swiru anyi. 24 Tọ dụ iya bụ lẹ Jósẹfu etehulewho lẹ mgbẹnya ono, o mee gẹ ojozhi-imigwe ono, shi l'ẹka Onye-Nwe-Ọha kfuru iya. O je eduta Méri nteke ono t'ọ bụru nyee ya. 25 Ọle Jósẹfu yẹle Méri ta azẹjekwa jeye o zeda nwụa nwata nwoke ono. Jósẹfu gụa nwata ono Jisọsu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52