1 1 Yesu Kirisita ta buruju ye nin ye. Yesu bɔra Dawuda ta duruja ra, Dawuda bɔra Iburahima ta duruja ra. 2 Iburahima tun ye Isiyaka facɛ ye. Isiyaka tun ye Yakuba facɛ ye. Yakuba tun ye Zuda facɛ ye, ani Zuda balemacɛ tɔw. 3 Zuda tun ye Perɛsi ni Zara facɛ ye. O bamuso tɔgɔ tun ye ko Tamari. Perɛsi tun ye Esiromu facɛ ye. Esiromu tun ye Aramu facɛ ye. 4 Aramu tun ye Aminadabu facɛ ye. Aminadabu tun ye Naasun facɛ ye. Naasun tun ye Salimɔn facɛ ye. 5 Salimɔn tun ye Boozi facɛ ye. A bamuso tun ye Rahabu ye. Boozi tun ye Obɛdi facɛ ye. A bamuso tun ye Ruti ye. Obɛdi tun ye Yese facɛ ye. 6 Yese tun ye masacɛ Dawuda facɛ ye. Masacɛ Dawuda tun ye masacɛ Sulemani facɛ ye; a bamuso tun ye Huri ta muso ye. 7 Masacɛ Sulemani tun ye Robohamu facɛ ye. Robohamu tun ye Abiya facɛ ye. Abiya tun ye Asafu facɛ ye. 8 Asafu tun ye Yosafati facɛ ye. Yosafati tun ye Yoramu facɛ ye. Yoramu tun ye Oziyasi facɛ ye. 9 Oziyasi tun ye Yotamu facɛ ye. Yotamu tun ye Akazi facɛ ye. Akazi tun ye Ezekiyasi facɛ ye. 10 Ezekiyasi tun ye Manase facɛ ye. Manase tun ye Amɔn facɛ ye. Amɔn tun ye Yoziyasi facɛ ye. 11 Yoziyasi tun ye Yekoniya facɛ ye, ani Yekoniya balemacɛ tɔw. O wagati le ra, o ka Izirayɛlimɔgɔw mina ka taga ni o ye jɔnya ra Babilɔni jamana ra. 12 Izirayɛlimɔgɔw taganin kɔ Babilɔni: Yekoniya tun ye Salatiyɛli facɛ ye. Salatiyɛli tun ye Zorobabɛli facɛ ye. 13 Zorobabɛli tun ye Abiyudi facɛ ye. Abiyudi tun ye Eliyakimu facɛ ye. Eliyakimu tun ye Azɔri facɛ ye. 14 Azɔri tun ye Sadɔki facɛ ye. Sadɔki tun ye Akimu facɛ ye. Akimu tun ye Eliyudi facɛ ye. 15 Eliyudi tun ye Elehazari facɛ ye. Eleyazari tun ye Matan facɛ ye. Matan tun ye Yakuba facɛ ye. 16 Yakuba tun ye Yusufu facɛ ye. Yusufu muso tɔgɔ le tun ye ko Mariyamu. O Mariyamu tɔgɔ le ka Yesu woro, min bɛ wele ko Kirisita. 17 Ayiwa, k’a damina Iburahima ra fɔ ka taga se Dawuda ma, duruja tan ni naani le tɛmɛna. K’a damina Dawuda ra fɔ ka taga se Izirayɛlimɔgɔw minawagati ma ka taga jɔnya ra Babilɔni jamana ra, duruja tan ni naani le tɛmɛna. K’a damina Izirayɛlimɔgɔw minawagati ra ka taga Babilɔni fɔ ka taga se Kirisita ta wagati ma, duruja tan ni naani le tɛmɛna fana. 18 Ayiwa, Yesu Kirisita worocogo kɛra tan le: Mariyamu min kɛra a bamuso ye, ale tun ye Yusufu ta maminamuso le ye; nka Mariyamu nana kɔnɔ ta Nin Saninman baraka ra k’a sɔrɔ a ni Yusufu ma jɛn fɔlɔ. 19 A maminacɛ Yusufu tun ye mɔgɔɲuman ye minkɛ, ani a tun t’a fɛ ka Mariyamu tɔgɔ cɛn minkɛ, a ko a bɛ o furu ko dabla dogo ra. 20 Ka Yusufu to o kow miiri ra, a nana Matigi ta mɛlɛkɛ dɔ ye siko ra; mɛlɛkɛ k’a fɔ a ye ko: «Yusufu, Dawuda mamaden, i kana siran ka Mariyamu ta k’a kɛ i muso ye, sabu a ka kɔnɔ min ta, o bɔra Nin Saninman ta sebagaya le ra. 21 A bɛna dencɛ le woro; i bɛna a tɔgɔ la ko Yesu, sabu ale le bɛna a ta mɔgɔw kisi ka bɔ o ta jurumunw na.» 22 O kow bɛɛ kɛra minkɛ, Matigi Ala ta cira tun ka kuma min fɔ, o kɛra can ye, ko: 23 «Sunguru bɛna kɔnɔ ta ka dencɛ woro, o bɛna a tɔgɔ la ko Emanuwɛli.» (Emanuwɛli, o kɔrɔ le ye ko Ala bɛ ni an ye). 24 Yusufu wurira sunɔgɔ ra minkɛ, Matigi ta mɛlɛkɛ ka min fɔ a ye, a ka o kɛ. A ka Mariyamu ta ka na a ta so, ka a kɛ a muso ye. 25 Nka Yusufu ma jɛn ni a ye fɔ ka taga Mariyamu jigiwagati se; a jigira dencɛ ra, Yusufu ka a tɔgɔ la ko Yesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52