1 1 Búkaay yaregumi mati fiilaf fati Yensa Apakenaau Áamakau, búbajum bati Dauda, an akila búwolum bati Iburehima. 2 Iburehima ampaau ati Siyaaka. Siyaaka ampaau ati Yankuba. Yankuba ampaau ati Yúda di kutiool. 3 Yúda ampaau ati Pere di Jere, iñaayiil Tamar. Pere ampaau ati Hesurom. Hesurom ampaau ati Ram, 4 Ram ampaau ati Amminadab. Amminadab ampaau ati Naason. Naason ampaau ati Salimon. 5 Salimon ampaau ati Boas, iñaayool Rahab. Boas ampaau ati Yobed, iñaayool Ruut. Yobed ampaau ati Yese. 6 Yese ampaau ati áyiau Dauda. Dauda ampaau ati Suleimaan, iñaayool akaaneenumi aseekau ati Ouri. 7 Suleimaan ampaau ati Roboam. Roboam ampaau ati Abia. Abia ampaau ati Asaf. 8 Asaf ampaau ati Yosafat. Yosafat ampaau ati Yoram. Yoram ampaau ati Usia. 9 Usia ampaau ati Yotam. Yotam ampaau ati Akas. Akas ampaau ati Hesekia. 10 Hesekia ampaau ati Manase. Manase ampaau ati Amos. Amos ampaau ati Yosia. 11 Yosia ampaau ati Yekonia di kutiool, di nanan nan bukanak kasofimi kújeetumimi bee di mofam mati Babilon. 12 Nan kasofimi kújeetumimi bee di mofam mati Babilon: Yekonia ampaau ati Salatiel. Salatiel ampaau ati Jerubabel. 13 Jerubabel ampaau ati Abiud. Abiud ampaau ati Eliakim. Eliakim ampaau ati Asor. 14 Asor ampaau ati Sadok. Sadok ampaau ati Akim. Akim ampaau ati Aliud 15 Aliud ampaau ati Eleasar. Eleasar ampaau ati Matan. Matan ampaau ati Yankuba. 16 Yankuba ampaau ati Esufa, an eenomi Mariyaama ataool. Mariyaama oo awolumi Yensa, an kuwonkemi Apakenaau Áamakau. 17 Kápurumul Iburehima bee Dauda kankaan úwoloorum uñen di ubakiir, kápurumul Dauda bee kasofimi kújeetumimi bee di mofam mati Babilon kankaan úwoloorum wooni uñen di ubakiir, ban kápurumul kasofimi kújeetumimi bee di mofam mati Babilon bee nanan nati Apakenaau Áamakau, kankaan úwoloorum uñen di ubakiir. 18 Yensa Apakenaau Áamakau man awolimi eeno. Nan iñaayool Mariyaama di Esufa kukokeenimi búyabaab, bala’a kuyaboor, di kujukumi Mariyaama búrooko naake kápurumul di kánkumak kati Búyegetab Bátienaab. 19 Esufa eenomi Mariyaama ataool, nakankaan ániine ajoone ban amaŋut bee kapuñenool di bukanak. Nasofoorosofooro bee kakatenool ñátum kutunt. 20 Bare nan alakomi kawoonoor mo’ome, maleekaay yati Akiiyaau épuruloomi di sáautas soola, man yoonoomi, “Esufa, búbajum bati Dauda, takum úkoli di eŋar Mariyaama ukaanool aseeki. Mati búrookaab ban aakumiñaa búpurumulopurum di kánkumak kati Búyegetab Bátienaab. 21 Ban panaroŋ añiil ániine, noote ekaanool kareesak Yensa, mati panapaken bukanool di mukaanaiil majakutam.” 22 Mo’omu búrom mubajobajo bee káliren wan Akiiyaau aregeenumi kápurumul kuboñaak. 23 “Jijiker! Ámajira amanjutumi ániine! Panaaken búrooko ban panaroŋ añiil ániine, ban koote ewonkool Immanuel” (yoo eenomi, Atijamit di wulaal). 24 Esufa áyilomi di sáatas. Nan púrutomi, nakatool man akaan aseekool nan man maleekaay yati Akiiyaau eregoomi eeno. 25 Bare amanjutool di aseek bee nan Mariyaama aroŋe añiil ániine. Nakaanoomi kareesak Yensa.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52