1 1 Uu ndio mulolongo wa akare a Jeso. Jeso K'irisito wákala ni mut'u wa murere wa Daudi, na Daudi naye wákala ni wa murere wa Burahimu. 2 Burahimu wákala ni abaye Isaka, Isaka wákala ni abaye Jakobo, na Jakobo naye wákala ni abaye Juda na nduguze. 3 Juda wákala ni abaye P'eresi na Zera, (na ao ameyao wákala ni T'amari); P'eresi wákala ni abaye Hesironi, Hesironi wákala ni abaye Aramu, 4 Aramu wákala ni abaye Aminadabu, na Aminadabu wákala ni abaye Nashoni. Nashoni wákala ni abaye Salimoni. 5 Salimoni wákala ni abaye Boazi, (na ameye Boazi wákala ni Rahabu). Boazi wáala ni abaye Obedi, (na ameye Obedi wákala ni Rutu). Obedi wákala ni abaye Jese, 6 na Jese naye wákala ni abaye mufalume Daudi. Daudi wákala ni abaye Selemani, (na ameye Selemani pho mwanzo wákala ni mukaza mufadzi Uriya). 7 Selemani wákala ni abaye Rehoboamu, na Rehoboamu wákala ni abaye Abiya. Abiya wákala ni abaye Asa, 8 Asa wákala ni abaye Jehoshafati, Jehoshafati wákala ni abaye Joramu, Joramu wákala ni abaye Uziya, 9 Uziya wákala ni abaye Jotamu, Jotamu wákala ni abaye Ahazi, na Ahazi naye wákala ni abaye Hezekiya. 10 Hezekiya wákala ni abaye Manase, Manase wákala ni abaye Amoni, na Amoni wákala ni abaye Josiya. 11 Josiya naye wákala ni abaye Jekonia na nduguze, na ao ávyalwa ukati urio Ayahudi ákala anahwalwa mateka kuphirikwa its'i ya Babuloni. 12 Ayahudi ariphohwalwa mateka ta ko Babuloni, Jekonia wákwendavyala mwana aihiwaye Shealitiyeli, na Shealitiyeli achimuvyala Zerubabeli. Zerubabeli ariphokula, wátsamira Judea, 13 na kuko achendamuvyala Abiudi, Abiudi achimuvyala Eliakimu, na Eliakimu naye achimuvyala Azori. 14 Azori achimuvyala Sadoki, Sadoki achimuvyala Akimu, na Akimu achimuvyala Eliyudi. 15 Eliyudi achimuvyala Eleyazari, Eleyazari achimuvyala Matani, na Matani naye achimuvyala Jakobo. 16 Jakobo ndiyekala ni abaye Jesefu, na Jesefu ndiye mulumengwa wa Maryamu ameye Jeso aihiwaye K'irisito. 17 Ndo kuna vivyazi kumi na vine (14) kulaa Burahimu ta Daudi, kumi na vine vinjine kulaa Daudi ta ukati urio Ayahudi áhwalwa mateka ta Babuloni, na kuna vivyazi kumi na vine kahiri kulaa ukati Ayahudi ariphohwalwa mateka, ta ukati ye K'irisito ariphovyalwa. 18 Vivi ndivyo Jeso K'irisito arivyoinjizwa: Ameye Maryamu wákala unalolwa ni Jesefu, ela phokala k'aadzangwe kuhwalana, Maryamu achidzona una t'umbo, na t'umbo yiyo yáinjiziswa ni widimi wa Roho wa Mulungu. 19 Jesefu wendengwa wa Maryamu, wákala ni mut'u ahendaye haki. Kwa vivyo, ariphomuuhuka wendewe una t'umbo, k'ahenzere kumutiya waibu jamani, ta ye wáamula kumutsamula, ela chisiri. 20 Jesefu ariphoamula vivyo, malaika wa Bwana wámulairira ndosoni na achimwamba, "Jesefu mut'u wa murere wa Daudi, ts'ihende chisoi kumuhwala wendeo Maryamu, maana, t'umbo ariyo nayo bee yáinjiziswa ni widimi wa Roho wa Mulungu. 21 Yiye undavyala mwanalume, nawe undamuhats'a Jeso. Undamuhats'a dzina riro kwakukala, yiye undaativya at'ue kwa kwausira madambi gao." 22 Gago gosi gálairira kwa ta gachimize garat'u maneno ga Mulungu gogombwa ni mugomviwe kukala, 23 "Musichana ariye k'adzangwe kukala na mulume undainjiza, na avyale mwanalume, na mwana yiye undahats'wa 'Manueli' (yaani, Mulungu u phamwenga naswi)." 24 Ndo Jesefu aripholamuka, wáhenda garat'u gokala udzambwa ni ye malaika wa Mulungu. Yiye wámuhwala Maryamu, 25 ela k'alalire naye kamare ta Maryamu achidzivugula mwanawe mwanalume. Na Jesefu achimuhats'a Jeso.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52