1 1 Girweyê ki Ellay wahd kerdê ew nê girwey mîyabeyndê ma di bîyê û ameyê herun, bol merdimî qayil bî ki nînan yazi kerê. 2 Naqor, êyê ki sifte ra şahdeyê nê girwan û xizimkarê qisandê Ellay bî, înan nê girwey pêro ma rê vatê. 3 Mi zî nê girweyê ki bîyê, siftedê ci ra pêro rind pers kerdê ew ez newe qayil a ki înan hemin to rê pêdima yazi kera. 4 Winî bizanê ki çîyê ki ti misayê, heme raştî yê. 5 Wexto ki Hêrodesî Yawudîye di hukumdarey kerdê, jew kahîn bi ew nameyê nê kahînî Zekerya bi. No qelfeyê kahînano ki nameyê ci Abîyay o, o no qelfe ra bi. Cenîya ci Elîzabêt zî ezbetda Harûnî ra bî. 6 Wirdina zî Ellay çim di merdimê raştî bî, qanûndê Rebbî di çiçî emir bîyo ew vajîyayo se, înan ardê ca. 7 Qeçê înan çinê bî, çiki Elîzabêt ocaxkor bî ew serrê wirdina zî bol ravêrdîbî. 8 Rojê, wexto ki nobet amêbî qelfedê ci, Zekeryay Ellay vero karê kahîney kerdê. 9 Wexta kahînan zeydê hirg fina peşk çekerdê ew nobeta Keyedê Ellay, xo mîyabeyn di kerdê bara. Ê rojan mîyan di, jû roj di Zekeryay do Keyedê Ellay di bixur biveşnayê. Qandê nê girwî şi Keyedê Ellay mîyan, 10 a çeq di, mileta ki tebera bî, hemin duay kerdê. 11 Zerre di jew melekê Rebbî jû find' Zekeryay ra asa. No melek sekûda qurbanî hetek di, cayo ki sero bixur veşnayê, uja di kişta raştî di vinderdê. 12 Zekeryay o dî se, xewf kewt ey pîze ew o bol tersa. 13 Hima nê melekî ey rê va: “Meters Zekerya, duayê to qebul bî. Cenîya to Elîzabêt do to rê jew lajek bîyaro dinya ew ti do nameyê ey Yehya panê. 14 Ti do bol kêfêndo gird bikerê ew bol merdimî do zî ellaydayişdê ey rê şa bê. 15 Çiki o do Rebbî çim di bol ercîyaye bo. O do qe şerab û îçkîya nêşimo, hewna marda xo pîze di, o do Rihdê Ellaya pirr bo. 16 Ew qewmdê Îsraîlî ra bolinê ci, o do fina peyser açarno Rebbî, Elladê ci. 17 Rih û quweto ki Pêxember Îlyasî di bi, zeydê eya o do Rebbî ver di şiro, winî ki o do zerrîya pêrandê ci açarno qeçandê ci ser. Ew êyê ki goştareya qisan nêkenê, înan zî do açarno rayda raşt ser. O do wuna Rebbî rê jew qewm biresno ew qandê amayişdê Rebbî hadre kero.” 18 Zekeryay melekî rê va: “Ez do senî bizana ki no do wuna bo? Ez xora merdimêndo kal a, ew serrê cenîyerda mi zî ravêrdê.” 19 Melekî ey rê wuna va: “Ez Cebraîl a, qatdê Ellay ra, Ellay ez rişta ki to rê na mijdîyanî bîyara. 20 Mi to rê çiçî va, wextdo belikerde di qiseyê mi do bîrê ca. Hima to emel mi nêkerd, qandê coy ziwanê to do lal bo. Hetanî nê qisey bîrê ca, ti do nêşê qisey bikerê.” 21 Mileta ki tebera Zekerya pawitê ecêb mendîbî, çiki o xeylê mihal Keyedê Ellay di mendibi. 22 Bahdo Zekerya ame teber se, nêşayê înana qisey bikero. Wexta înan zana ki ey Keyedê Ellay di çîyê dîyo. Ey bixo înan rê pey destana kerdê ki çîyê vajo, hima nêşayê qisey bikero. 23 Nay sera, Keyedê Ellay di nobeta ci qedîyêbî ew Zekerya şi keyedê xo. 24 Bahdê jew mihalî cenîya ci Elîzabêt hala mend ew panj mengî keyedê xo ra teber nêvijyê. 25 Ay va: “Ella weyna ridê mi ew Ey şermê ocaxkorey mi ra girot.” 26 Wexto ki Elîzabêt mengda şeşî di bî, Ellay melek Cebraîl rişt dîyardê Celîle mîyan di, sûkda Nasira. 27 Na sûk di rişt jû keynekerda ezeb hetek, nameyê na keyneker Meyrem a, ew na keynek waştîya jew camêrdî ya. Nameyê nê camêrdî Wûsib o, ew Wûsib zî ezbetda Qiral Dawidî ra yo. 28 No melek ame ay hetek û ay rê va: “To rê silametey bo, Meyrem, Reb toya pîya yo ew rehma Rebbî ya to sero.” 29 Na silam sera xewf kewt Meyrem pîze ew xo bixo rê pers kerd, mahneyê na silam çiçî yo? 30 Uja di melekî ay rê va: “Meters Meyrem, to rehma Ellay dî! 31 Ti do hala bimanê ew jew lajek bîyarê dinya. Ti do nameyê ey Îsa panê. 32 O do gird bo ew ê do Ey rê vajê, ‘Oyo ki heme çî sera yo, No lajê ey o.’ Reb Ella do textî bido Ey, no textê kalikdê ci, Qiral Dawidî yo. 33 Ew O do zî hetan û hetan ezbetda Yaqûbî sero hukumdarey bikero, soyinê hukumdareyda ey do nîro.” 34 Meyrem melekî ra pers kerd va: “No senî beno? Ez hewna jew camêrdîya pîya nêbîya ki!” 35 Ey zî wuna va: “Rihê Ellay do bîro to ser ew quwetê oyo ki heme çi sera yo, O do to sero sersî bikero ew na keramet bîyaro ca. Qandê coy no qeçeko ki ti do bîyarê dinya, O do mibarek bo ew ê do Ey rê vajê Lajê Ellay. 36 Merdima to Elîzabêt rê zî, na pîreyda ci di jew lajek do bibo. Ay rê vatê ocaxkor, hima a nika winî hala ya, mengda xo ya şeşî d'a. 37 Qandê Ellay çîyo bêmikûn çinî yo.” 38 Wexta Meyrem va: “Ez qula Rebbî ya. To senî va, wa mi rê winî bibo.” Nay sera melek ay hetek ra abirya. 39 Bahdê çend rojana Meyrem werişt ew kewt ray, ecele kerdê ki şiro koyandê Yawudîye di jû sûk. 40 Uja di şî keyedê Zekeryay ew silam dê Elîzabêt. 41 Senî ki Elîzabêt silama ay aşnawit se, qeçeko ki Elîzabêt pîze di bi, tilo bi. A çeq di Elîzabêt Rihdê Ellaya bî pirr 42 ew venga veynda: “Cenîyandê dinyay pêrin mîyan di, Ellay ti kerda mibarek ew Oyo ki pîzedê to di, O zî mibarek o! 43 Senî ez hendayê ercîyayî ya ki maya Rebbîdê mi yena mi hetek? 44 Çiki senî vengê silamda to kewt goşdê mi, wexta qeçeko ki mi pîze di kêfa tilo bi. 45 Werrekê to ki Rebbî to rê çiçî xeber daya se, to îman kerdo ay ew a yena ca.” 46 Meyrem zî wuna va: “Ganê min o Rebbî rê hemd û şukur keno 47 Ew ezo qandê Ellay, nê Xeleskardê xo , kêf ra perrena. 48 Çiki ez qula nêercîyaye ya, Fina zî O weyna ridê mi ra. Neya tepya cisnê ki do bîrê no dinya, Heme do vajê ki ‘Werrekê ay’. 49 Çiki Oyo ki heme çî sera yo ew mibarek o, Ey qandê mi girweyê girdî kerdî, 50 Ew êyê ki Ey ra tersenê, Rehma ey do torindê torinandê ci sero bo. 51 Ey qoldê xo yo quwetina girweyê girdî kerdî. Êyê ki xo gird tepêşenê, Ey ê kerdî virt û vilay. 52 Ey hukumdarî text ra ronay Ew êyê ki bindest d'ê, werzanay cor. 53 Êyê ki veyşanî yê, pey çîdo rinda kerdî mird, Ew êyê ki zengînî yê, ê zî destveng peyser riştî. 54 Ey qulê xo Îsraîl xo vîra nêkerd Ew qewmdê xo rê rehim kerd. 55 Zeki kalikandê ma rê wahd kerdo, Qewlê Îbrahîm û ezbetda Îbrahîmî ard xo vîrî.” 56 Meyrem nezdî hîrê menga Elîzabêt hetek di mend û bahdo ageyrê keyedê xo. 57 Wextê Elîzabêt amebi ew ay jew lajek ard dinya. 58 Embiryananê ci ew merdimanê ci aşnawit ki Ellay ay rê wuna rehma gird kerda. Qandê coy înan aya pîya kêf kerd. 59 No lajek bi heşt roje ew roja heştî heme uja di amey pêser ki nê lajekî sinet kerê. Ê qayilî bî nameyê pêrdê ci Zekeryay eya nê. 60 Hima mara ci va: “Nê, nameyê ey do Yehya bo.” 61 Înan va: “Çi no name? Merdimandê to mîyan di qe kes no nameya çinî yo.” 62 Nay sera înan pey destana pêrdê lajekî ra pers kerd ki nameyê nê lajekî do çiçî bo? 63 Ey zî înan ra jew texteyê yazi waşt ew ey sero yazi kerd: “Nameyê ey Yehya yo.” Ê pêro ecêb mendîbî. 64 A çeq zî Zekerya ame ziwan ew ey qisana Ellay rê şukur kerd. 65 Ew êyê ki uja di roniştîbî, xewf kewt hemin pîze. Nê meselîyê ki bîyê, heme cadê koyandê Yawudîye di vajîyayê. 66 Kamî ki nê meselî aşnawitê, xo bixo zerrîda xo di vatê: “Eceba no lajek do çiçî bo?” Çiki destê Rebbî Yehyaya pîya yo. 67 Pîyê lajekî, Zekerya, Rihdê Ellaya bi pirr ew qiseyê pêxemberey kerdî: 68 “Rebbî rê, Oyo ki Ellayê Îsraîlî yo, Ey rê şukur bo, Çiki O resa qeyretdê ma Ew qewmê xo bindestey ra girot. 69 Ey ezbetda quldê xo Dawidî ra Ma rê jew Xeleskarêndo quwetin rişt, 70 Ey senî ki ma rê bol verî ra xeber daya Fekdê mibarek pêxemberana. 71 Dişmenandê ma ra, Êyê ki ma ra nefret kenê, O qayil bi ma înan hemin dest ra bireyno. 72 Ey kalikandê ma rê rehma xo misnê Ew qewlê xo yo mibarek ard xo vîrî. 73 Ey pêrdê ma Îbrahîmî rê wahd kerdbi ki 74 O do ma dişmenandê ma dest ra bireyno, Winî ki hendik emrê ma esto, Bêters ma bişê Ellay rê quley bikem, Ey vero, bi heme raştey û pakeya. 76 “Ew ti, lajê mi Yehya, Ti do zî pêxemberê Ellay bê, Oyo ki heme çî sera yo. Ti do verdê Rebbî şirê ki Qandê Ey ray hadre kerê. 77 Ti do qewmdê Rebbî rê xeber bidê, Reynayişo ki Ellay wahd kerdbi, O yo yeno ki şima gunayan ra bireyno. 78 Çiki Ellayê ma bol rind o ew rehmanî yo, O do ma rê cor ra nê Xeleskarî birişo. No Xeleskar do zeydê tîjîya akewo, 79 Na tîjî do roşnê xo bido, Ew êyê ki tari di ew sersîda mergî di, O do înan hemin sero biberqîyo Ew ray ma misno ki Ma raya silametey bivînim.” 80 Yehya bîyê gird ew fahmê ci zî roj bi roj bîyê vêşî. Bahdo ey xo ant gem, cayêndo bêkes, heta o qewmdê Îsraîlî mîyan di bivijyo werte ew girweyê xo eşkera kero.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52