1 1 AWAREK de kuen e dhienh ci Yecu Kritho dhieeth, ee Wen e Dabid, wen e Abraɣam. 2 Abraɣam aci Yithak dhieeth; ku dhieth Yithak Jakop; ku dhieth Jakop Juda ku wɛɛtwuun; 3 ku dhieth Juda Peredh ku Dhera e Tamar; ku dhieth Peredh Kedhron; ku dhieth Kedhron Aram; 4 ku dhieth Aram Aminadab; ku dhieth Aminadab Nacon; ku dhieth Nacɔn Thalmon; 5 ku dhieth Thalmon Boadh e Rakab; ku dhieth Boadh Obed e Ruth; ku dhieth Obed Jethe; 6 ku dhieth Jethe Dabid malik. Ku dhieth Dabid malik Tholomon ne tiiŋ waan ci kɔn aa tiiŋ de Uria; 7 ku dhieth Tholomon Rekoboam; ku dhieth Rekoboam Abija; ku dhieth Abija Atha; 8 ku dhieth Atha Jekocapat; ku dhieth Jekocapat Joram; ku dhieth Joram Udhia; 9 ku dhieth Udhia Jotham; ku dhieth Jotham Akadh; ku dhieth Akadh Kedhekia; 10 ku dhieth Kedhekia Manathe; ku dhieth Manathe Amon; ku dhieth Amon Jothia; 11 ku dhieth Jothia Jekonia ku wɛɛtwuun, cit man e run waan jɔte kɔc leereke Babulon. 12 Na ɣɔn, aci kɔc thok e jot leereke Babulon, ke Jekonia dhieth Calathiel; ku dhieth Calathiel Dhorobabel; 13 ku dhieth Dhorobabel Abiud; ku dhieth Abiud Eliakim; ku dhieth Eliakim Adhor; 14 ku dhieth Adhor Thadok; ku dhieth Thadok Acim; ku dhieth Acim Eliud; 15 ku dhieth Eliud Eleadhar; ku dhieth Eleadhar Mathan; ku dhieth Mathan Jakop; 16 ku dhieth Jakop Jothep mony e Mari, nyan waan dhieth Yecu, cɔl Kritho. 17 Yen kuen guop ka, kuen e dhieth ebɛn, cak e Abraɣam aɣet Dabid acik yiic thieer ku ŋuan; ku kuen e dhieth cak e Dabid aɣet jon ci kɔc jɔt leereke Babulon acik yiic thieer ku ŋuan; ku kuen e dhieth cak e jon ci kɔc jɔt leereke Babulon aɣet Kritho acik yiic thieer ku ŋuan. 18 Dhienh e dhieethe Yecu Kritho ki: Thieŋ de Mari man aci kɔn lueel keke Jothep; na wen, aŋootki ke ke ken guɔ reer etok, ke yok ade yic meth ne kede Weidit Ɣer. 19 Ku Jothep monyde ee raan piɛth, go piɔu cien luɔi lueel en en e kɔc niim, ku ade piɔu luɔi bi en e pɔl ke kuc kɔc. 20 Ku te ŋoot en ke ciet ekake e yepiɔu, di, ke tunynhial e Bɛnydit tul tede yen ke e nyuoth, lueel, yan, Jothep, wen e Dabid, du riɔc e luɔi bi yin Mari noom bi aa tiiŋdu; ke ci yok e yeyac ee Weidit Ɣer kek aa dhieth en. 21 Ku abi mɛwa dhieeth, ku aba cak rin, an, YECU; luɔi bi en kɔcken kony ne karɛcken. 22 Ku kake acike looi kedhie, e luɔi bi jam aa yic jam ɣɔn cii Bɛnydit lueel ne thoŋ e nebi, yan, 23 Tieŋki, dhueny ken kɔn yok keke moc abi meth yok, ago mɛwa dhieeth, Ku abik meth cak rin, an, Emanuel; (te puke yen e thoŋda, yen aye, Nhialic ee tɔu keke wook). 24 Na wen, aci paac e ninic, en Jothep, ke jɔ looi cit man ci tunynhial e Bɛnydit e lɛk en, go tiiŋde noom; 25 ku ken nin ke yen, te ŋoot en ke ken wendɛn e kɛɛi yen dhieeth; ku jɔ cak rin, an, YECU.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52