1 1 Käkkä aa rin kuat kɔc ke dhiëëth Jethu thïn, kuat Bɛ̈nyŋaknhom Debit bɔ̈ cök tënë Abaram. 2 Abaram ë ye wun Ithäk. Ithäk ë ye wun Jakop. Yen cï Juda bɛ̈n dhiëëth kek wämäthakën kɔ̈k. 3 Juda ë ye wun pandiɛɛt, Peredh ku Dhara ku manden ë cɔl Tamar, Peredh ë ye wun Ɣedhron ku Ɣedhron ë ye wun Ram. 4 Ram ë ye wun Aminadap, ku Aminadap ë ye wun Nacon, ku Nacon ë ye wun Thalmon. 5 Thalmon ë ye wun Boath, ku man ë cɔl Raɣäp. Boath ë ye wun Obet, ku man ë cɔl Ruth, ku Obet ë ye wun Jethe. 6 Ku Jethe ë wun Bɛ̈nyŋaknhom Debit, ku Debit ë ye wun Tholomon, ku man ëcï kaŋ aa tiŋ Uria. 7 Tholomon ë ye wun Raboam, ku Raboam ë ye wun Abija, ku Abija ë ye wun Atha. 8 Atha ë ye wun Jocapat, Jocapat ë ye wun Joram, ku Joram ë ye wun Udhia. 9 Udhia ë ye wun Jotham, Jotham ë ye wun Aɣath, ku Aɣath ë ye wun Ɣedhekia. 10 Ɣedhekia ë ye wun Manathe, Manathe ë ye wun Amon, ku Amon ë ye wun Jothia. 11 Jothia ë ye wun Jekonia, ku wämäthakën kɔ̈k, ku jɔl ke peec ku ɣɛ̈th ke Babilonia. 12 Wën cï ke ɣäth Babilonia aacï la dhiëth këlä, Jekonia acï Cealtiel la dhiëëth. Cealtiel ë ye wun Dherubabel. 13 Dherubabel ë ye wun Abiöt ku Abiöt ë ye wun Eliakim. Ku Eliakim ë ye wun Adhor. 14 Adhor ë ye wun Dhadok. Dhadok ë ye wun Acim, ku Acim ë ye wun Eliöt. 15 Eliöt ë ye wun Aliadhër ku Aliadhër ë ye wun Mathan. Ku Mathan ë ye wun Jakop. 16 Ku Jakop ë ye wun Jothep mony Maria, ku ë yen acï Jethu cɔl Raan cï lɔc ku dɔc bɛ̈n dhiëëthm 17 Këya, kuat Jethu ë kith, ee ye yic thiäär ku ŋuan jɔɔk Abaram ɣeet Debit, ku ben yic aa thiäär ku ŋuan ɣeet tɛ̈wäär cï ke pɛɛc Babilonia, ku ben yic aa thiäär ku ŋuan jɔɔk kɔc cï dhiëëth Babilonia ɣet dhiënh Jethu raan cï lɔc ku dɔc. 18 Dhiënh Jethu ë loi rot këlä. Maria ë wïc Jothep bï thiaak. Tɛ̈wën këc ye gam, ke yök ke cï liëc ë manh yök tënë Wëi Nhialic. 19 Jothep, raan awën wïc ye bï thiaak ë ye raan path, ku akëc wïc bï Maria yɔ̈ɔ̈r guɔ̈p, go wïc bï puɔ̈l ke cïn raan piŋ ye. 20 Tɛ̈wën wïc yen kënë bï looi, ka atuny Nhialic nyuth rot ye nyuɔ̈th yic ku lueel, "Jothep, manh Debit, duk riɔ̈c ba Maria cïï thiak, rin ë riɛl Wëi Nhialic yen ayök yen manh tɔ̈ yeyäc. 21 Yeen abï mɛnh moc dhiëëth, ku aba cäk ke cɔl Jethu rin yen ë raan bï kɔc wɛ̈ɛ̈r bei adumuɔ̈ɔ̈mken yiic." 22 Kënë acï rot looi këya, bï wɛ̈t Nhialic cï raan käkke tïŋ lueel yenhom tiɛɛŋ. Ku wɛ̈t kënë ëcï lueel ëlä, 23 "Nyan bïm abï liëc, ku abï manh moc dhiëëth ku abï cɔl Emanuel. Ku wɛ̈tde yic, Nhialic atɔ̈ kek ɣook." 24 Këya, Jothep acï kë cï atuny Nhialic lɛ̈k ye gam, ku ɣɛ̈th Maria baai. 25 Ku aa këc rëër cïmën tik ke moc ɣet tɛ̈ dhiëëth Maria wënde, ku ciɛ̈k Jothep ke cɔl Jethu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52