1 1 Hino ni adisi ya Jesu Masihi. Iye kala ni chivyazi cha Daudi, na chivyazi cha Brahimu. 2 Brahimu wavyala Isaka, Isaka achivyala Jakobo, naye Jakobo achivyala Juda na nduguze. 3 Juda achivyala Perezi na Zera, ambao nine yao kala ni Tamari. Perezi kala ni isengbwa wa Hezironi, naye Hezironi achivyala Rami. 4 Rami achivyala Aminadabu, Aminadabu achivyala Nashoni, naye Nashoni achivyala Salmoni. 5 Salmoni na mchewe Rahabu avyala Boazi, naye Boazi na mchewe Ruthu avyala Obedi, naye Obedi achivyala Jese. 6 Jese wakala isengbwa wa Mfalume Daudi. Daudi naye wavyala Selemani na mchetu ambaye kala ni mkpwaza Uria. 7 Selemani wavyala Rehoboamu, Rehoboamu achivyala Abiya, naye Abiya achivyala Asa. 8 Asa wavyala Jehoshafati, Jehoshafati achivyala Joramu, naye Joramu achivyala Uzia. 9 Uzia wakala isengbwa wa Jothamu, Jothamu achivyala Ahazi, naye Ahazi achivyala Hezekia. 10 Hezekia wakala isengbwa wa Manase, Manase achivyala Amoni, naye Amoni achivyala Josia. 11 Josia wavyala Jekonia na nduguze. Hinyu ndio wakati Ayahudi ariphohalwa achiphirikpwa tsi ya Babeli. 12 Bada ya Ayahudi kuhalwa kuphirikpwa Babeli, Jekonia wavyala Shealtieli, naye Shealtieli kala ni isengbwa wa Zerubabeli. 13 Zerubabeli wavyala Abiudi, Abiudi achivyala Eliakimu, naye Eliakimu achivyala Azori. 14 Azori wavyala Zadoki, Zadoki wakala isengbwa wa Akimu, naye Akimu achivyala Eliudi. 15 Eliudi wavyala Eliazari, Eliazari achivyala Mathani, naye Mathani achikala isengbwa wa Jakobo. 16 Jakobo wakala isengbwa wa Yusufu, mlumengbwa wa Maryamu. Naye Maryamu wakala ninengbwa wa Jesu, aihwaye Masihi. 17 Kpwa hivyo vivyazi vyosi kula Brahimu hadi Daudi ni vivyazi kumi na vine. Kula Daudi hadi Ayahudi kuhalwa kuphiya Babeli ni vivyazi kumi na vine. Bada ya Ayahudi kuhalwa kuphirikpwa Babeli hadi wakati wa kuvyalwa Masihi ni vivyazi kumi na vine. 18 Kuvyalwa kpwa Jesu Masihi kpwakala hivi. Maryamu nine wa Jesu ariphokala wende wa Yusufu, kabla taadzangbwe kala phamwenga, waphaha mimba kpwa uwezo wa Roho wa Mlungu. 19 Yusufu ariphomanya kukala wendewe ana mimba, wapanga kumricha chisiri-siri kpwa mana kala ni mutu wa haki, naye kayalonda kumuifya. 20 Bada ya kuririkana dzambo hiro, malaika wa Mlungu wamuedzera ndosoni, achimuamba, "Yusufu, chivyazi cha Daudi, usiogophe kumhala Maryamu akale mcheo, mana ana mimba kpwa uwezo wa Roho wa Mlungu. 21 Iye andadzivugula mwana wa chilume, naye undamuiha Jesu, kpwa kukala iye ndiye ndiyeokola atue kula dambini." 22 Phahi gosi higa gahendeka ili neno rogombwa ni Mlungu kutsupira nabii ritimie, roamba: 23 "Lolani, mwanamwali andaphaha mimba, andadzivugula mwana wa chilume, nao andamuiha Imanueli." Manage ni, "Mlungu a phamwenga naswi." 24 Yusufu aripholamuka usingizini wahenda vira malaika wa Mlungu arivyolagiza. Wamhala Maryamu, 25 lakini kayalala naye hadi ariphodzivugula. Wadzivugula mwana wa chilume, ndipho Yusufu achimhasa dzina ra Jesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52