1 1 A Saakomɔ yiiluŋ mannoo ba naŋ ŋmaa biŋ a Yesu Kristo, a David bidɔɔ, a Abraham bidɔɔ, yɛlɛ. 2 Abraham da dɔge la Isaak, ka Isaak dɔge Gyakob, ka Gyakob dɔge Gyuda ane o yɔɔmine. 3 Gyuda dɔge la Farɛs ane Zɛra, ka ba ma da e Tamar. Farɛs da dɔge la Hɛzron, ka Hɛzron dɔge Aram. 4 Aram dɔge la Amenadab, ka Amenadab dɔge Naason, ka Naason dɔge Salmon. 5 Salmon dɔge la Boaz, ka o ma da e Rahab. Boaz da dɔge la Obɛd, ka o ma da la Ruti. Obɛd da dɔge la Gyɛse. 6 Gyɛse da dɔge la a Naa David. A Naa David da dɔge la Solomon, ka o ma da e Uraiya pɔgɔ. 7 Solomon da dɔge la Rehoboam, ka Rehoboam dɔge Abigya, ka Abigya dɔge Asa. 8 Asa dɔge la Gyɛhosafat, ka Gyɛhosafat dɔge Gyɛhoram, ka Gyɛhoram dɔge Uzaiya. 9 Uzaiya da dɔge la Gyotam, ka Gyotam dɔge Ahaz, ka Ahaz dɔge Hɛzɛkaiya. 10 Hɛzɛkaiya da dɔge la Manasa, ka Manasa dɔge Amon, ka Amon dɔge Gyosaiya. 11 Gyosaiya da dɔge la Gyɛkonaiya ane o yɔɔmine a saŋ na ba naŋ da de ba gaa n e te bare ba Babelon teŋɛ poɔ. 12 Ba naŋ leɛ wa yi a Babelon wa la, ka Gyɛkonaiya da dɔge Salateɛl, ka Salateɛl da dɔge Zorobabɛl. 13 Zorobabɛl da dɔge la Abeod, ka Abeod dɔge Ɛleakem, ka Ɛleakem dɔge Azor. 14 Azor da dɔge la Zadok, ka Zadok dɔge Akim, ka Akim dɔge Ɛleod. 15 Ɛleod da dɔge la Ɛleɛzɛr, ka Ɛleɛzɛr dɔge Matan, ka Matan dɔge Gyakob. 16 Gyakob da dɔge la Gyosɛf naŋ da e Maria serɛ. Onɔ la dɔge Yesu, ba naŋ boɔlɔ Kristo. 17 A lɛ poɔ, a boorɔ zaa naŋ yi Abraham te ta David da ta la pie ne anaare, ka a boorɔ naŋ yi David saŋ a te ta a saŋ na ba naŋ da de ba gaa ne Babelon teŋɛ, meŋ da ta la pie ne anaare. Ka a leɛ e boorɔ pie ne anaare naŋ yi a saŋ na ba naŋ da de ba gaa ne a Babelon teŋɛ, a wa te ta Kristo saŋ. 18 A ŋaa la ka a Yesu Kristo dɔgebo waa. Ba eŋ la noɔre ka O ma Maria na kuli la Gyosɛf. Kyɛ a saŋ na ba naŋ da ba laŋ taa sɛre, ba da nyɛ la ka o taa poɔ, ka a poɔ yi a Sekyerete zie. 19 O serɛ Gyosɛf da e la yeltori sobɔ. O da ba boɔrɔ ka o iri o pare nobɔ poɔ, kyɛ teɛre ka o na bare o zomm lɛ. 20 O naŋ teɛrɛ a ama la, kyɛ kyɛllɛ, ka malke naŋ yi a Daŋna zie, wa o zie zannoo poɔ a wa yeli, “Gyosɛf, David bidɔɔ, ta zoro dambẽɛ̃ ka fo de Maria kuli ne ka o te e fo pɔgɔ, bonzuiŋ, a bon na naŋ eŋ o a poɔ e la a Sekyerete. 21 O na dɔge la bidɔɔ, ka fo pore a bie yuori ka Yesu, bonzuiŋ, Onɔ la na faa O nobɔ a yi ba yelbebe poɔ.” 22 Ama zaa e la lɛ ka a tu lɛ a Daŋna naŋ da yeli, naŋ yi a Ŋmen-noɔr sobɔ noɔre yelbie poɔ: 23 “Kyɛllɛ, a pɔɔsaraa naŋ ba bɔŋ dɔɔ na taa la poɔ, kyɛ o na dɔge la bie ka o e dɔɔlee, ka ba boɔlɔ O ka Imanuel” — a pare la, “Naaŋmen be la te zie.” 24 Gyosɛf naŋ wa iri o gõɔ̃ zu, o e la lɛ a Daŋna malke naŋ da tere noɔre ko o. O da de la Maria kuli ne ka o te e o pɔgɔ. 25 Kyɛ o da ba bɔŋ o na dɔɔ ne pɔgɔ kyɛ gu ka o wa te dɔge o bidɔɔ dandaŋ sobɔ. O da pore la o yuori ka Yesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52