1 1 Yesu Mɛsiyɑ ko ɑ̀ ci Dɑfidi ize, Abulɛmɑ ize, ɑ̀ cɛɛ kɑ cɛɛ yom tirɑ neyɑ. 2 Abulɛmɑ nɑ Isɑɑkɑ hɛi. Isɑɑkɑ nɑ Yɑkɔfu hɛi. Yɑkɔfu mo nɑ Yudɑ ndɑ ɑ̀ bɛɛrɛ yom ndɑ ɑ̀ cɛɛnɛ yom hɛi. 3 Yudɑ mo nɑ Fɑresi ndɑ Zerɑ hɛi Tɑmɑrɑ gɑɑ. Fɑresi nɑ Esirɑm hɛi. Esirɑm nɑ Arɑm hɛi. 4 Arɑm mo nɑ Aminɑdɑbu hɛi. Aminɑdɑbu mo nɑ Nɑɑsɑm hɛi. Nɑɑsɑm nɑ Sulumi hɛi. 5 Sulumi mo nɑ Boɑzu hɛi Lɑhɑbu gɑɑ. Boɑzu nɑ Obe hɛi Lutɑ gɑɑ. Obe mo nɑ Yɑsɑi hɛi. 6 Yɑsɑi nɑ Kpe Dɑfidi hɛi. Kpe Dɑfidi mo nɑ Sɑlomɔ hɛi Uri wɛndɛ zeenɑ gɑɑ. 7 Sɑlomɔ nɑ Lobuɑm hɛi. Lobuɑm nɑ Abiɑ hɛi. Abiɑ nɑ Asɑ hɛi. 8 Asɑ mo nɑ Yosufɑ hɛi. Yosufɑ nɑ Yorɑm hɛi. Yorɑm nɑ Uziɑ hɛi. 9 Uziɑ mo nɑ Yotɑm hɛi. Yotɑm nɑ Ahɑzɑ hɛi. Ahɑzɑ nɑ Ezeciɑ hɛi. 10 Ezeciɑ mo nɑ Mɑnɑse hɛi. Mɑnɑse nɑ Amɔ hɛi. Amɔ nɑ Yosiɑ hɛi. 11 Yosiɑ mo nɑ Yekoniɑ ndɑ ɑ̀ cɛɛnɛ yom hɛi sɑɑ kɑ ǹ nɑ ǹ dii kɑ kpeindei Bɑbiloni lɑɑbu. 12 Ǹ diiyom kɑ kpeindei Bɑbiloni lɑɑbu bɑndɑ no, Yekoniɑ mo nɑ Sɑlɑtilu hɛi. Sɑlɑtilu mo nɑ Zorobɑbe hɛi. 13 Zorobɑbe nɑ Abiude hɛi. Abiude nɑ Eliɑkim hɛi. Eliɑkim mo nɑ Azoro hɛi. 14 Azoro mo nɑ Sɑdoki hɛi. Sɑdoki nɑ Akim hɛi. Akim nɑ Heludɑ hɛi. 15 Heludɑ nɑ Heliɑzuru hɛi. Heliɑzuru mo nɑ Mɑtɑm hɛi. Mɑtɑm nɑ Yɑkɔfu hɛi. 16 Yɑkɔfu mo nɑ Yosɛfu hɛi, Mɑriɑmɑ kunye no. Mɑriɑmɑ nɑ Yesu hɛi, ngɑ kɑ ǹ nɑ ɑ̀ cɛɛ Mɛsiyɑ. 17 Cɛɛ kɑ cɛɛ yom di kulu zɑ Abulɛmɑ gɑɑ kɑlɑ Dɑfidi gɑɑ, ǹ kulu cɛɛ wei cindi tɑɑci no. Zɑ Dɑfidi mo gɑɑ kɑlɑ sɑɑ kɑ ǹ nɑ ǹ dii kɑ kpeindei Bɑbiloni lɑɑbu di, cɛɛ wei cindi tɑɑci no. Zɑ ǹ kpeindei Bɑbiloni lɑɑbu di mo kɑlɑ Mɛsiyɑ gɑɑ cɛɛ wei cindi tɑɑci no. 18 Yesu Mɛsiyɑ hɛiyom zɑngɑ ɑ̀ tɛ ndɑ neyɑ. À nyɑ Mɑriɑmɑ yɑ Yosɛfu hundiyo no. Hɑli ǹ meigu cɔfɔ Biyɑ Hɑlɑɑlɑ nɑ gunde dɑm Mɑriɑmɑ gɑɑ. 19 Ammɑ ɑ̀ sɔgɔ Yosɛfu ci bɔrɔ cɛɑntɛ susu. À si bɑɑ ngɑ mɑ ɑ̀ hɑwɑndi. À go miilɑ ngɑ mɑ ɑ̀ fee tugu kunɑ. 20 Kɑ ɑ̀ go hɛ nge yom di lɑsɑbu tɛ, cɔfɔ Kpe ŋmɔne dɔntɔneize fɔ hunutɛrɛ ɑ̀ sɛ hɑndiri kunɑ. À cii: Yosɛfu, Dɑfidi ize, si hɑmburu ndɑ n hundiyo Mɑriɑmɑ zɑɑyom ɑ̀ mɑ ci n wɛndɛ. N mɑ si hɑmburu zɑmɑ hɛ kɑ ǹ dɑm ɑ̀ gɑɑ, Biyɑ Hɑlɑɑlɑ yɑ nɑ ɑ̀ dɑm. 21 À kɑɑ koo hɑibɔrɔ fɔ hɛi. Ǹ gɑ ɑ̀ mɑɑ no Yesu zɑmɑ ngɑ yɑ gɑ ngɑ jɑmɑ fɑɑbɑ ndɑ ǹ dulum yom. 22 Hɛ wɔ kulu tɛ mo no zɑmɑ hɛ kɑ Kpe cii ɑndebi gɑɑ mɑ tɔ sɛ. 23 Andebi di cii: “Gunɑ, hundiyo kɑ ɑ̀ si hɑru bei, ɑ̀ kɑɑ kunu. À bine kɑɑ koo hɑibɔrɔ fɔ hɛi. Ǹ gɑ ɑ̀ cɛɛ Emɑnuɛli.” À mɑɑ feeriji yɑ ci Ikpɛ goono i bɑndɑ. 24 Kɑ Yosɛfu tunu ngɑ jiibi kunɑ, ɑ̀ tɛ zɑngɑ Ikpɛ dɔntɔneize di nɑ ɑ̀ no fɔndɔ kɑ ɑ̀ mɑ ngɑ hundiyɑ hiji. 25 Ammɑ Yosɛfu si ɑ̀ bei kɑlɑ ɑ̀ nɑ koo sintine hɛi. À nɑ ɑ̀ mɑɑ dɑm Yesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52