1 1 'Niwak jleyis papo tajla'm t'ipi pet ja Sijwajieti Jesús, ti tajla pet pa David, 'yina David tajla pet pa Abraham: 2 pa Abraham paka Isaac jinia' t'ipi pet, 'yina Isaac paka pa Jacob jinia' t'ipi pet, sekyi'i Jacob paka pet pa Judá jinia' siu'neje papo ji'niayi ijwienjliyik'i ti jiniayis pa Jacob. 3 Jlampet pa Judá paka t'ipi pet pa Fares ti jinia' siu'neje pa Zara, jletis japa Tamar. 'Yina Fares paka pet pa Esrom jinia', sekyi'i Esrom paka pet pa Aram jinia'. 4 Aram paka pet pa Aminadab jinia', 'yina Aminadab paka pet pa Naasón jinia', sekyi'i Naasón paka pet pa Salmón jinia'. 5 Salmón paka pet pa Booz jinia', Booz japaka jlet t'ipi pet japa Rahab. Booz paka pet pa Obed jinia', jleta t'ipi pet japa Rut. Obed Isaí jinia' t'ipi pet, 6 sekyi'i Isaí paka pet pa anechiyas David jinia'. 'Yina David paka pet pa Salomón jinia', Salomón jlet t'ipi pet japa Urías jik'iemjla. 7 Salomón paka pet pa Roboam jinia', 'yina Roboam paka pet pa Abías jinia', sekyi'i Abías paka pet pa Asa jinia'. 8 Jlampet pa Asa, Josafat jinia' pet, 'yina Josafat paka pet pa Joram jinia', sekyi'i Joram paka pet pa Uzías jinia'. 9 Uzías paka pet pa Jotam jinia', sekyi'i Jotam paka pet pa Acaz jinia', Acaz paka pet pa Ezequías jinia'. 10 Sekyi'i Ezequías paka pet pa Manasés jinia', Manasés paka pet pa Amón jinia', Amón paka pet pa Josías jinia'. 11 Josías paka pet pa Jeconías jinia', siu'neje papo ji'niayi ijwienjliyik'i ti jiniayis pa Josías, pakayi ti siupapo Babilonia jlele iyo jikipijnasa' papo Israel jika kia'lis. 12 Jlampa yama'niji puwak jlomas ti tiwoki inkipijnasa' papok i'nio' Jeconías pakajimpe pet pa Salatiel jinia', 'yina Salatiel pakajimpe pet pa Zorobabel jinia'. 13 Zorobabel pakajimpe pet pa Abiud jinia', sekyi'i Abiud pakajimpe pet pa Eliakim jinia', 'yina Eliakim pakajimpe pet pa Azor jinia'. 14 Azor paka pet pa Sadok jinia', sekyi'i Sadok paka pet pa Akim jinia', Akim paka pet pa Eliud jinia'. 15 'Yina Eliud pakaye t'ipi pet Eleazar jinia', sekyi'i Eleazar paka pet pa Matán jinia', Matán paka pet pa Jacob jinia', 16 'yina Jacob paka pet pa José jinia'. 'Yina pa José paka t'ipi pa María k'iemjla, sekyi'i pak jlas'ne pet ja Jesús pa Cristo, ti iyo'ate, Injwajieti ti Sinia' jijliujwanik. 17 Siupa nojt'ijiampe ti tajlap'e pa Abraham paj ti yiyeyi pa David itijwa'm sikioye ijniujlits'i tom'niji talt'ijiampe pa Abraham, ti poye t'ipi pet pa David, kia'iyojliyi itijwa'm sikioye ijniujlits'i tom'niji siupapo tajla'm, paj ti yiyeyi siupuwa jlomas ti Babilonia jlele iyo jikipijnasa' papo Israel jika kia'lis. Sektaj'le'ne pet ti kia'iyo itijwa'm sikioye ijniujlits'i tom'niji papo tajla'm, ti yiyeyi pit siupuwa jlomas ti poye ja Injwajieti ti Sinia' jijliujwanik. 18 Siukia ti poye pet ja Jesús, kiak iyoyiyi'ate: José initemini'ni jlaja María ti iyo jlosieye, ti iyo kaneyi. 'Yina ti je yijlik'iji kiu' wita'm, siojopa Sinia' jikimet ti 'es japaka jla'm siupi iyone ti María ini'yenaja'n ti isiu'ujniena. 19 Ti José i'wina jlaja María ti isiu'ujnie'n, iyo'ni kaleyi. 'Yina ti 'es jla'm pi i'nio', jak je iyoyiji'ni kanjwejla'm papo i'nio' ka intajlata ti kia'iyo jlajak jlosie, 'yina inijweki wek ti siupi iyo kawoyi ka lajak'i papo ka 'najane pa ka wone, ti iyo ka leyi jlaja María. 20 Ijiatjliyi wakal siupi jitienkiujnieye iyone, ti Saka'niona jijliujwanik poli jlele yiyet'iyipi pa José ti ijwijliane ti i'wi'in. Iyone'ne 'ate: —José, David jlas, ká anit'ajanit'ni. Ki'm ilia'm jana María. Weyi, kajeyepa ti siunie kia'le ni ja jlasa' jantajla jana Sinia' jikimet ti 'es. 21 Ja jlas japoye, siunie kia'le jle' jawo'ate Jesús. Kiak jle' jawo kajeyepa ti ja jlama ti janjwajiete'n napo jika kia'lis, ti janjwajiete ni jike'. 22 Lapakawo ka kiak je iwo ti yiyi ti 'yakajayi siupi Sinia' iyont'iyipi papo jijwejlanawos, ti ijwijla'm ti iyo'ate: 23 “Siojona jlosie ti ayijnies t'ale' je yi'i, jankiu'ujnie'n, jlas japoye. Siunie kia'le jle' jawo'ate Emanuel.” (Ti awonaja 'ate, Sinia' yisajap.) 24 José t'oyet'ijimpe, 'yina iyoyi siupa Saka'niona jijliujwanik poli jlele ijliuye ka woyi, iliyeyi jiwek ti iyotaja ka leyi jlaja María, sekyi'i yiyi'ne. 25 Jlam'ne je isiene wita'm siujlieja ijwil ka neyi, ti yiyet'ijyimpe ja kia'le. José jle' iyone'ne a'te Jesús.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52