1 1 Qquen tsu Jesucristo tayopi'su antiandeccu. Tiseja tayopi'su David omba'su dutssi'ye tsu. Tayopi'su Abram omba'su dutssi'ye tsu. 2 Abrahamjan Isaac quitsa tsu. Isaacja Jacob quitsa. Tiseja Judá quitsa. Judá antiandeccu'qque tsu Jacob dushundeccu. 3 Judá tsu Fares quitsa. Tise faesu du'shuja Zara. Tsendeccumbe mamajan Tamar tsu. Fares tsu Esrom quitsa. Esrom tsu Aram quitsa. 4 Aramja Aminadab quitsa tsu. Aminadabja Naasón quitsa. Naasónjan Salmón quitsa. 5 Salmón tsu Booz quitsa. Booz mama tsu Rahab. Booz tsu Obed quitsa. Obed mama tsu Rut. Obedja Isaí quitsa tsu. 6 Isaíja na'su David quitsa tsu. Davidja Urías'ye pasi tsandupajen'choma pushepa Salomón quitsa tsu. 7 Salomónjan Roboam quitsa tsu. Roboam tsu Abías quitsa. Abías tsu Asa quitsa. 8 Asa tsu Josafat quitsa. Josafat tsu Joram quitsa. Joram tsu Uzías quitsa. 9 Uzíasja Jotam quitsa tsu. Tiseja Acaz quitsa. Acazja Ezequías quitsa tsu. 10 Ezequíasja Manasés quitsa. Manasésja Amón quitsa. Tiseja Josías quitsa. 11 Israendeccuma indipa Babilonia andeni angai'te Josíasja Jeconías, tise antiandeccuma'qque isupa Jeconías quitsa tsu. 12 Omboe Babiloniani japa Jeconíasja Salatiel quitsa tsu. Salatiel tsu Zorobabel quitsa. 13 Tiseja Abiud quitsa. Abiudja Eliaquim quitsa. Tiseja Azor quitsa. 14 Azor tsu Sadoc quitsa. Sadocja Aquim quitsa. Tiseja Eliud quitsa. 15 Tiseja Eleasar quitsa. Tiseja Matán quitsa. Matán tsu Jacob quitsa. 16 Jacobja José quitsa tsu. José tsu Maríama pushe. Maríaja Jesús mama tsu. Jesúsja Cristo tsu. 17 Tsa'caen Abrahamne Davidngae catorce yayandeccu'su du'shuve tsu agatto. Davidne Babiloniani anga'chongae catorce yayandeccu'su du'shuve tsu agatto. Babiloniani anga'chone Cristo jiya'ngae'qque catorce yayandeccu'su du'shuve tsu agatto. 18 Qquen tsu Jesucristoma isu'cho. Tise chanjan, María Josénga tayo iñajañemba toya tsandiei'ccu fae'ngae can'jembe'yi surie da. Chiga Quendya'pa tisenga jisi surie da. 19 Surie dasi Joséja ño'a a'ipa tsama atesupa Maríama pusheye in'jambi. Tsa'ma poiyi'cco a'inga tsama condaseye in'jambipa a'tutsse Maríama catiye asi'ttaen. 20 Tsa'caen asi'ttaen'jen'ni Na'su Chigama sefacconi'su shondo'su tisenga ji. José anamba ayo'osi sefacconi'su shondo'su attiamba su: —¡José, David dutssi'ye! Dyombe'yi que pushe Maríama que tsaoni angaja. Tise ttopanga an'du'cho du'shuja Chiga Qquendya'pa du'shu tsu. 21 Tsandie du'shuve tsu isuya. Tise aindeccuma tsu tise'pa egae tsincon'cho'ye ccushaeña. Tsa'cansi tisema qui inisian'faya Jesúsve. Jesús qquenda tsu ccushaen'su qquen su. 22 Qquen tsu Jesúsma isu'choja, Na'su Chiga tayopi suqquia'caen tsoñe. Nane Na'su Chigaja Tise Aya'fama afa'sui'ccu qquen tsu su: 23 Toya tsandiei'ccu cansembi'choa pushesu tsu surie dapa tsandie du'shuve isuya. Du'shumbe iniseja Emanuelya tsu. Chiga ingi'ccu can'jen, qquen tsu suye in'jan. 24 Tsonsi José ana qquendyapa Na'su Chigama sefacconi'su shondo'su suqquia'caen tson. Maríama i'ngapa tise pusheve tsaoni i. 25 Fae'ngae tsaoni can'je'an'qque du'shuma isuya'ngae toya fae'ngae canse'fambi. Tsandie du'shuve isupa tisema inisian'fa Jesúsve.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52