1 1 'A'íi mu a'ɨ́ɨn pué'een ɨ huáasimua'mua' ɨ Jesús tɨ Cɨríistu' pué'een ɨ tɨ a'ɨ́ɨjma jitze eeráama'can ɨ David, ajta a'ɨ́jcɨ ɨ Abraham. 2 'Abraham pu táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Isaac, ajta a'ɨ́jna ɨ Isaac, a'ɨ́j pu'ijta táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Jacoob, ajta a'ɨ́jna ɨ Jacob, a'ɨ́ɨjma pu tyiyóomua'aj ta'ra a'ɨ́jna ɨ Judá, ajta séecan ɨ maj ihuáamua'mua pué'een ɨ Judá. 3 Ajta a'ɨ́jna ɨ Judá a'ɨ́ɨ pu hua'táata pué'eenya'aj a'ɨ́ɨjma ɨ Fares ajta ɨ Zérah, ajta a'ɨ́ɨn hua'náanaca'aj ɨ Tamar. Ajta a'ɨ́jna ɨ Fares, a'ɨ́ɨ pu táatajra' pué'eenya' a'ɨ́jcɨ ɨ Esrón, ajta ɨ Esrón a'ɨ́j pu'ijta táatajra pué'eenya'aj ɨ Aram. 4 Aram pu táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Aminadab, ajta a'ɨ́jna ɨ Aminadab a'ɨ́j pu'ijta táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Naasón, ajta je'en Naasón tyiyóoj tá'ra tɨ a'yan ántyapuaaca'aj tɨjɨn Salmón. 5 Ajta a'ɨ́jna ɨ Salmón a'ɨ́ɨ pu táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Booz, ajta ɨ náanajra' a'ɨ́jcɨ ɨ Booz a'yaa pu ántyapuaaca'aj tɨjɨn Rahab. Ajta a'ɨ́jna ɨ Booz, a'ɨ́ɨ pu táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Obed, ajta ɨ náanajra' a'ɨ́jcɨ ɨ Obed a'yaa pu ántyapuaaca'aj tɨjɨn Rut. Ajta a'ɨ́jna ɨ Obed, a'ɨ́ɨ pu táatajra' pué'eenya'a a'ɨ́jcɨ ɨ Isaí, 6 ajta a'ɨ́jna ɨ Isaí pu táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ David, ɨ tɨ rey jɨme' tyi'tyávaaca'aj. A'ɨ́jna ɨ David a'ɨ́ɨ pu táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Salomón, ajta ɨ náanajra' a'ɨ́ɨ pu a'ɨ́ɨn pué'eenya'aj ɨ Urías tɨ jatyévi'tɨnya'aj. 7 Salomón pu táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Roboam, ajta a'ɨ́jna ɨ Roboam, a'ɨ́ɨ pu'ijta táatajra' pué'eenya' ɨ Abías, ajta a'ɨ́jna ɨ Abías, a'ɨ́ɨ pu'ijta táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Asá. 8 Asá pu táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Josafat, ajta a'ɨ́jna ɨ Josafat a'ɨ́ɨ pu'ijta táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Joram, ajta je'en a'ɨ́jna ɨ Joram, a'ɨ́ɨ pu táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Uzías. 9 Ajta a'ɨ́jna ɨ Uzías, a'ɨ́ɨ pu táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Jotam, ajta a'ɨ́jna ɨ Jotam a'ɨ́ɨ pu'ijta táatajra'a pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Acaz, ajta a'ɨ́jna ɨ Acaz, a'ɨ́ɨ pu táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Ezequías. 10 Ezequías pu táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Manasés, ajta a'ɨ́jna ɨ Manasés a'ɨ́ɨ pu'ijta táatajra'a pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Amón, ajta a'ɨ́jna ɨ Amón, a'ɨ́ɨ pu táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Josías. 11 Ajta a'ɨ́jna ɨ Josías, a'ɨ́ɨ pu táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Jeconías, ajta a'ɨ́ɨjma ɨ ihuáamua'mua a'ɨ́jcɨ ɨ Jeconías, a'ájna matɨ'ɨj huojo'ví'tɨj a'ɨ́ɨjma ɨ maj Israel jitze ajtyáma'can ɨ séej chuéj japua tɨ a'yan tyaja'rájtyapua tɨjɨn Babilonia. 12 'Matɨ'ɨj huojo'ví'tɨj, Jeconías pu séej tyiyóoj ta'ra tɨ a'yan ántyapuaaca'aj tɨjɨn Salatiel, ajta a'ɨ́jna ɨ Salatiel, a'ɨ́j pu tyiyóoj ta'ra ɨ Zorobabel. 13 Zorobabel pu táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Abiud, ajta a'ɨ́jna ɨ Abiud a'ɨ́ɨ pu táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Eliaquim, ajta a'ɨ́jna ɨ Eliaquim, a'ɨ́ɨ pu'ijta táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Azor. 14 Ajta a'ɨ́jna ɨ Azor, a'ɨ́ɨ pu táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Sadoc, ajta a'ɨ́jna ɨ Sadoc, a'ɨ́ɨ pu'ijta táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Aquim, ajta a'ɨ́jna ɨ Aquim, a'ɨ́ɨ pu táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Eliud. 15 Ajta a'ɨ́jna ɨ Eliud, a'ɨ́ɨ pu táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Eleazar, ajta a'ɨ́jna ɨ Eleazar, a'ɨ́ɨ pu táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Matán, ajta a'ɨ́jna ɨ Matán, a'ɨ́j pu'ijta táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ Jacob. 16 Jacob pu táatajra' pué'eenya'aj a'ɨ́jcɨ ɨ José, ɨ cɨ́na'ra' a'ɨ́jcɨ ɨ Maríia, ajta a'ɨ́jna ɨ Maríia a'ɨ́ɨ pu a'ɨ́ɨn pué'eenya ɨ náanajra' a'ɨ́jcɨ ɨ Jesús, ɨ tyaj a'yan jatamuá'mua tɨjɨn Cɨríistu'. 17 'A'yaa mu mij tamuáamuata' japuan muaacua ará'asej ɨ maj jitzan eeráanye a'ɨ́jcɨ ɨ Abraham, 'asta na'aj quee huanɨé'huaca' a'ɨ́jna ɨ David, majta a'yan cha'ta mana'aj ará'asej ɨ maj a'ɨ́jna jitze eeráanye ɨ David, matɨ'ɨj huojo'vi'tɨj a'ɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyáma'can a'ájna a Babilonia, majta a'yan cha'ta mana'aj tamuáamuata' japuan muaacua tyitya'rá'axcaj tɨ'ɨj huanɨé'huaca' ɨ Cɨríistu'. 18 'A'yaa pu tyu'nɨé'huaca'a a'ɨ́jna ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistu' pué'een. A'ɨ́ɨ pu náanajra' a'ɨ́jna ɨ Maríia, tɨ ajta arí jáatzaahuaj tɨ'ij huatyéviche'en a'ɨ́jcɨ jamuan ɨ José, ajta matɨ'ɨj quee xu néemi'i huatyá'caj aj pu'ij pa'rɨ'ɨj huataséjre ɨ jucáara'an jitze, a'ɨ́j pu jɨn a'yan huarɨ́j ɨ muárɨe'ria'ra' jɨme' ɨ júuricama'ra' ɨ Dios. 19 Ajta a'ɨ́jna ɨ tɨ José ɨ tɨ ja'ancuré'vi'tɨj tyámua' pu tyi'tyevistaca', a'ɨ́j pu jɨn quee jaxɨe'va'ca'aj tɨ puéejtzi jaatá'an hua' tzajta' ɨ tyeɨ́tye, a'yaa pu'ij tya'xɨe'va'ca'aj tɨ ma jaatátoonyij avíitzij jɨme'. 20 Tɨ'ɨj arí jaaxa'puɨ'ɨntarej tɨ'ij a'yan huárɨnyij, sɨ́ɨj pu ɨ tɨ tajapua tyi'huɨɨre' jimi huataséjre tɨ'ɨj ooj tyácusima'aj, a'yaa pu tyaaté'exaa tɨjɨn: "José, mu paj a'ɨ́j jitze eeráma'can ɨ David, capaj tyi'tzɨɨnya'aj paj ja'ancuré'vi'tɨj a'ɨ́jcɨ ɨ Maríia, ji'nye ɨ tɨ huataséjre ɨ jucáara'an jitze, a'ɨ́j pu jɨme' eeráma'can ɨ muárɨe'ria'ra' ɨ júuricama'ra' ɨ Dios. 21 Maríia pu tyátacan tyiyóoj ta'mej, a'yaa pej pij jaatámua'tyij tɨjɨn JESÚS. A'yaa pu antyapuáaj ja'mej, ji'nye a'ɨ́ɨ pu hua' japua huatányuusij ɨ jutyeɨ́tyeristyamua' ɨ maj ootyá'ɨtzeere' ɨ Dios jimi. 22 'A'yaa pu tyu'rɨ́j tɨ'ij a'yan tya'róo'astej je'ej tɨ tyu'taxájtaca' a'ɨ́jna ɨ tɨ tyi'xaxa'ta' ɨ tavástara' jitze ma'can a'yan tɨjɨn: 23 'Pa'rɨ'ɨj pu huataséjre'sij ɨ jucáara'an jitze ɨ íitɨ' tɨ quee xu a'tɨ́j jatyévi'tɨn, a'ɨ́ɨ pu tyiyóoj tá'me tyáatacan, a'yaa mu mij jaatámua'sij tɨjɨn Emanuel. A'ɨ́jna nyúucarij Emanuel, a'yaa pu huatóomua'aj tɨjɨn: Dios pu tajamuan ye séejre'. 24 'Tɨ'ɨj huájɨj a'ɨ́jna ɨ José, aj pu'ij a'yan huarɨ́j je'ej tɨ tyaté'exa a'ɨ́jna ɨ tɨ ta japua tyi'huɨɨre', aj pu'ij ja'ancure'vitɨj a'ɨ́jcɨ ɨ Maria. 25 Ajta tɨ'ɨj quee xu jamuan hui'cária'caj a'ɨ́ɨ pu ɨ Maria tyiyóoj ta'raj tyáatacan, aj pu'ij Jose a'yan jaatamua'aj tɨjɨn JESÚS.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52