1 1 A₂la₂ bá₄ caun₂ lista ja₁le₁ton₅ dsa₂ can'₅₄ quián₅ Jesucristo i₂jme₁lɨ́n₄ tsɨ₁jon₂ quián₅ David quian'₅₄ Abraham. 2 Abraham ca₂lɨn₃ jmei₂ Isaac, Isaac guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Jacob; Jacob guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Judá quian'₅₄ rɨin'₅₄. 3 Judá guë'₂ në́₃ ca₂lɨn₃ jmei₂ Fares quian'₅₄ Zara të₂le₃ quian'₅₄ Tamar. Fares guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Esrom; Esrom guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Aram. 4 Aram guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Aminadab; Aminadab guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Na'asón; Na'asón guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Salmón; 5 Salmón guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Bo'oz të₂le₃ quian'₅₄ Rahab. Bo'oz guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Obed të₂le₃ quian'₅₄ Ruth. Obed guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Isaí; 6 Isaí guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Rag₅₄ David. Rag₅₄ David guë'₂ në́₃ ca₂lɨn₃ jmei₂ Salomón, (të₂le₃ quian'₅₄ i₂jme₁lɨ́n₄ dsa₂ mɨ́₂ quián₅ Urías le₂jŋiá₅). 7 Salomón guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Roboam; Roboam guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Abías; Abías guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Asa; 8 Asa guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Josafat; Josafat guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Joram; Joram guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Usías; 9 Usías guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Jotam; Jotam guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Acaz; Acaz guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Ezequías; 10 Ezequías guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Manasés; Manasés guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Amón; Amón guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Josías; 11 Josías guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Jeconías quian'₅₄ rɨin'₅₄, (lia'₂ con'₂ jmɨg₄ jme₁ca₂i₃lén₂ dsa₂ israelitas a₂ca₂tág₃ dsa₂ juɨ₅ 'uë₃ Babilonia). 12 Cang₂ jme₁ma₂tág₃ dsa₂ 'uë₃ Babilonia jaun₂, ca₂lɨn₃ Jeconías jmei₂ Salatiel; i₂ca₂lɨn₃ jmei₂ Zorobabel; 13 Zorobabel në́₃ ca₂lɨn₃ jmei₂ Abiud; Abiud guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Eliaquim; Eliaquim guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Azor; 14 Azor në́₃ ca₂lɨn₃ jmei₂ Sadoc; Sadoc guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Aquim; Aquim guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Eliud; 15 Eliud guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Eleazar, i₂ca₂lɨn₃ jmei₂ Matán; Matán guë'₂ ca₂lɨn₃ jmei₂ Jacob; 16 Jacob në́₃ ca₂lɨn₃ jmei₂ José, dsɨ₂i₂gu₂ María; María guë'₂ në́₃ ca₂lɨn₃ chog₅₄ Jesús i₂të́'₂ dsa₂ Cristo. 17 Jaun₂ në́₃, con'₂ guia₃-quén₂ tsɨ₁jon₂ dsa₂ ca₂ŋɨ́₂ ca₂le₃ jme₁chan₂ Abraham ca₂të₂ jmɨg₄ jme₁ca₂rë₃chán₃ David, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ guia₃-quén₂ tsɨ₁jon₂ dsa₂ ca₂ŋɨ́₂ ca₂le₃ jme₁chan₂ David, ca₂të₂ jmɨg₄ jme₁ca₂tág₃ dsa₂ dsa₂ israelitas juɨ₅ 'uë₃ Babilonia; cang₂ jaun₂ guë́₄ në́₃, con'₂ guia₃-quén₂ tsɨ₁jon₂ dsa₂ ca₂ŋɨ́₂ ca₂le₃ ca₂tág₃ dsa₂, ca₂të₂ jmɨg₄ jme₁ca₂rë₃chán₃ dsa₂ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄. 18 Le₂la₂ bá₄ ca₂lë₃ a₂ca₂rë₃chán₃ Jesús: chog₅₄ jme₁chen₂ María jme₁ma₂lɨ'₅₄ jág₁ a₂jéin'₂ gu₂ quian'₅₄ José; la₁ né'₃ guë́₄ a₂tiain'₃, María në́₃ ca₂can₃ guein₂ të₂le₃ quian'₅₄ juɨ₅bí₂ quió'₅ Jme₂dsí₂ Jŋió₅. 19 José dsa₂ ŋe'₂ quiáin₅ në́₃ jme₁lɨ́in₄ jan₂ dsa₂ dsen₃, jaun₂ tsá₃ jme₁'nio₃ chein'₃ o₂guí'₃ María jua'₅₄ le₃ŋi₅ dsa₂ juɨn₅; jŋia'₅₄ lia'₂ a₂jaun₂ bá₄ jme₁dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ a₂jme₁téi₂ bá₄ con'₂ tsá₃ 'ein₂ ŋi₅. 20 Le₂jaun₂ bá₄ jme₁ma₂ca₂'náu'₃ dsɨ́₅ jmo₃, jme₁ca₂quɨ₃ a₂ca₂jme₃jnia₅ jan₂ ángel quián₅ Te₁gui'₅₄ ne₅₄ ca₂juá'₂: ―Së́₄, tsɨ₁jon₂ David, tsá₃ lë₁jmo₂ gang'₃ jua'₅₄ cán'₁ o₂guí'₃ a₂guéng'₄ María a₂léin₂ dsɨ₂i₂gog'₂, ia₁ guein₂ i₂le₃chan₂ quiáin₅ já₅ ja₁con₂ Jme₂dsí₂ Jŋió₅. 21 Jaun₂ le₃chan₂ jan₂ guein₂ dsa₂ ŋe'₂ quiáin₅, jaun₂ quiain'₅₄ 'ne₂ JESÚS. Le₃chein₂ le₂në₅ ia₁ a₂lióin₂ dsa₂ juɨg₂ quiáin₅ 'uɨg₅₄ dsáu₁. 22 Ca₂lë₃ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅ ia₁jaun₂ le₃ti₃ juɨ₁lia'₂ ca₂juá'₂ Te₁gui'₅₄ të₂le₃ quian'₅₄ dsa₂ i₂jme₁'ë́₂ jág₁ quiáin₅, jme₁ca₂juá'₂: 23 Cán₂ jan₂ dsa₂ mɨ₄ guein₂, jaun₂ le₃chan₂ jan₂ guein₂ dsa₂ ŋe'₂ quiáin₅, jaun₂ le₃chein₂ Emanuel, co₂'nió'₄ a₂juá'₂: Quiong'₅₄ Diú₄ jniog₄. 24 Jaun₂ jme₁ca₂ŋé₃ Së́₄ a₂jme₁rë₂güɨ́in₃ jaun₂, le₂jaun₂ bá₄ ca₂jmo₃ lia'₂ con'₂ lë́₅ ca₂juá'₂ ángel quián₅ Te₁gui'₅₄, jaun₂ ca₂guein₃ bá₄ María a₂lén₂ 'éi₂ dsɨ₂i₂gu₂. 25 La₁ia₁ tsá₃ ca₂tiáin'₂ dsɨ₂juɨ₅ jme₁né₄, jua'₅₄ a₂ca₂rë₃cuɨin₂₃ rɨin'₅₄, ca₂lia'₂ jme₁ca₂rë₃chán₃ guein₂ i₂le₂'uɨg₅₄ 'éi₂ quián₅ bá₄ María; jaun₂ ca₂quiain₃ guein₂ Jesús.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52