1 1 He tah Jesuh Khrih kah Patuer thli thoepna ni. Ahih tah Devid cadil la awm tih Devid tah Abraham cadil la awm. 2 (2-6a) Abraham capa Isak, Isak capa Jakob, Jakob capa Judah oen a boenhui, Judah capa Perez oen Zerah (a manu tah Tamar), Perez capa Hezron, Hezron capa Ram, Ram capa Amminadab, Amminadab capa Nahshon, Nahshon capa Salmon, Salmon capa Boaz (a manu Rahab), Boaz capa Obed (a manu Ruth), Obed capa Jesi, Jesi capa Devid Sengpahrang. 6 (6b-11) Devid dung kalawng Israel thlaangphun Babilon ram ah tamnaa la a khuen toe Patuer hue tah adangkah angla awm: Devid capa Solomon (a manu tah Uriah kah a yu te), Solomon capa Rehoboam, Rehoboam capa Abijah, Abijah capa Asa, Asa capa Jehoshafat, Jehoshafat capa Joram, Joram capa Uzziah, Uzziah capa Jotham, Jotham capa Ahaz, Ahaz capa Hezekiah, Hezekiah capa Manasseh, Manasseh capa Amon, Amon capa Josiah, Josiah capa Jehoiakhin oen a boenhui. 12 - 16 Babilon ah tamnaa la a awm coeng kalawng Jesuh a cuun toe tah adangkah angla awm. Jehoiakhin capa Shealtiel, Shealtiel capa Zerubbabel, Jerubbabel capa Abiud, Abiud capa Eliakim, Eliakim capa Azor, Azor capa Zadok, Zadok capa Akhim, Akhim capa Eliud, Eliud capa Eliazar, Eliazar capa Matthan, Matthan capa Jakob, Jakob capa Josep, Josep lawng Meri a yuna tih Meri lawng Messiah a ti u Jesuh te a cuun. 17 Tedawngah Abraham kalawng Devid toe dung thlailii, Devid kalawng Babilon ah tamnaa la a awm toe dung thlailii, tamnaa la a awmna kalawng Messiah a cuun toe ah dung thlailii awm. 18 Jesuh Khrih a cuunna tah hetila ni. A manu Meri te Josep ham a kang pe, tede yuvaa la a awm haih hih thlan ah Ciim Muithla rang oen camaw ka cuun ai tila a ming, 19 Josep tah thaihu adoengla aka sai thlaang la awm tih Meri te thlaang lak ah yah lawh sak ham ngaih nawh tih ahuepla toeng ham kamthlah. 20 He kawng he a poek lii vengah Bawipa kah vanthlaang pakhat lawng ahih tengla a mang ah a pho pe tih “Devid cadil Josep, Meri te yuna ham rih boel, Metihtiah a bung a vawn he Ciim Muithla rang oen ni. 21 Ahih lawng capa a cuun vetih a miing ah Jesuh tila na sak ai, metihtiah a thlaang thli te a thawlhna kalawng a thlawn ai.” a tina. 22 Bawipa lawng tawngha hawna oen a thui oepsoeh te a soepna hamla he thaihu boeih he va thoeng hang. 23 Hulaa cuem pakhat tah vawn vetih capa a cuun ai, a miing tah Immanu-el a sak u ai” (Immanu-el thuingaihna tah “Pathen mami tengah awm” tina ni.) 24 Josep tah a ihna kalawng tho tih Bawipa kah vanthlaang lawng a thui pe angla Meri te a yuna. 25 Tede a capa a cuun thlan ah tengcehna nawh. Josep lawng a capa te Jesuh tila miing a sak.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52