1 1 Mao kini ang talaan sa kagikan ni Jesu-Cristo, kaliwat ni Haring David nga kaliwat ni Abraham. 2 - 11 Gikan kang Abraham ngadto kang Haring David mao ang mosunod nga mga kaliwatan: Abraham, amahan ni Isaac Isaac, amahan ni Jacob Jacob, amahan ni Juda ug sa iyang mga igsoon Juda, amahan ni Perez ug ni Sera (si Tamar ang ilang inahan) Perez, amahan ni Hezron Hezron, amahan ni Aram Aram, amahan ni Aminadab Aminadab,amahan ni Naason Naason, amahan ni Salmon Salmon,amahan ni Boas (si Rahab ang iyang inahan) Boas, amahan ni Obed (si Ruth ang iyang inahan) Obed, amahan ni Jesse Jesse, amahan ni David nga hari Haring David Gikan kang Hari David hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga Israelita ngadto sa Babilonia mao ang mosunod: Hari David, amahan ni Solomon (ang iyang inahan asawa kanhi ni Urias) Solomon, amahan ni Rehoboam Rehoboam, amahan ni Abias Abias, amahan ni Asa Asa, amahan ni Josafat Josafat, amahan ni Joram Joram, amahan ni Usias Usias, amahan ni Jotam Jotam, amahan ni Ahas Ahas, amahan ni Ezequias Ezequias, amahan ni Manases Manases, amahan ni Amon Amon, amahan ni Josias Josias, amahan ni Joaquin ug sa iyang mga igsoon. 12 - 16 Gikan sa pagkabihag sa mga Israelita ngadto sa Babilonia hangtod nga natawo ang Mesiyas mao ang mosunod: Jeconias, amahan ni Salatiel Salatiel, amahan ni Sorobabel Sorobabel, amahan ni Abiud Abiud, amahan ni Eliakim Eliakim, amahan ni Asor Asor, amahan ni Sadok Sadok, amahan ni Aquim Aquim, amahan ni Eliud Eliud, amahan ni Eleasar Eleasar, amahan ni Matan Matan, amahan ni Jacob Jacob, amahan ni Jose Jose (bana ni Maria nga maoy inahan ni Jesus nga giilang Mesiyas). 17 Busa may 14 ka kaliwatan gikan kang Abraham hangtod ni David ug 14 ka kaliwatan gikan ni David hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga Israelita ngadto sa Babilonia ug laing 14 ka kaliwatan gikan sa pagkabihag hangtod nga natawo ang Mesiyas. 18 Mao kini ang kaagi sa pagkatawo ni Jesu-Cristo. Ang iyang inahan nga si Maria niadtong panahona gitakda nga maminyo kang Jose. Apan sa wala pa sila magtipon nakamatikod si Maria nga nagsabak siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. 19 Si Jose nga iyang pamanhonon tawo nga matarong ug dili buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tawo. Busa nagplano siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. 20 Samtang naghunahuna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, "Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. 21 Manganak siyag batang lalaki ug nganli siyag Jesus kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasal-anan." 22 Ug kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta, 23 "Ang usa ka putli nga batan-ong babaye magsabak unya manganak ug batang lalaki. Nganlan siyag Immanuel" (nga sa ato pa, "Ang Dios ania uban kanato"). 24 Busa sa pagmata ni Jose gituman niya ang gisugo sa anghel ug gipangasawa niya si Maria. 25 Apan wala niya hilabti si Maria hangtod nga siya nanganak. Unya ginganlan ni Jose ang bata ug Jesus.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52