1 1 Sa wala pay nabuhat bisan unsa, ang Pulong diha na. Ang Pulong uban sa Dios ug ang Pulong Dios. 2 Sukad pa gayod sa sinugdan ang Pulong uban sa Dios. 3 Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. 4 Diha sa Pulong ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tawo. 5 Ang kahayag nagdan-ag diha sa kangitngit ug wala makabuntog niini ang kangitngit. 6 Ang Dios nagpadala ug usa ka tawo nga ginganlag Juan 7 aron pagsaksi ngadto sa mga tawo mahitungod sa maong kahayag aron ang tanan makadungog sa mensahe ug motuo. 8 Si Juan dili mao ang kahayag apan mianhi siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. 9 Ang matuod nga kahayag moanhi sa kalibotan aron ang tanan madan-agan sa kahayag. 10 Ang Pulong dinhi na sa kalibotan. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibotan apan ang kalibotan wala moila kaniya. 11 Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan apan wala sila modawat kaniya. 12 Apan kadtong midawat ug misalig kaniya gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. 13 Nahimo silang mga anak sa Dios dili sa tawhanong paagi o pagbuot. Ang Dios mismo mao ang naghimo kanilang iyang mga anak. 14 Ug ang Pulong nahimong tawo ug mipuyo uban kanamo, puno sa grasya ug kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong Anak sa Amahan. 15 Misaksi si Juan mahitungod kaniya ug misinggit, "Siya ang akong gipasabot sa akong pag-ingon, ‘Siya nga moabot sunod kanako labaw kanako kay diha na man siya sa wala pa ako matawo.’" 16 Gikan sa naghingapin niyang grasya kitang tanan gihatagan niya sa walay puas nga panalangin. 17 Ang Balaod gihatag sa Dios pinaagi kang Moises apan ang grasya ug ang kamatuoran miabot pinaagi kang Jesu-Cristo. 18 Wala pa gayoy tawo nga nakakita sa Dios. Ang bugtong Anak nga Dios nga pinangga kaayo sa Amahan maoy nagpaila kaniya. 19 Ang mosunod mao ang testimonyo ni Juan sa dihang ang kadagkoan sa mga Judio sa Jerusalem nagpadalag mga pari ug mga Levita aron pagpangutana kang Juan kon kinsa siya. 20 Wala magdumili si Juan pagtubag kanila. Mitug-an siya sa walay lipodlipod nga dili siya mao ang Mesiyas. 21 "Kinsa ka man diay?" nangutana sila. "Si Elias ka ba?" "Dili," mitubag siya. "Ikaw ba ang Propeta nga among gipaabot?" nangutana sila. "Dili," mitubag siya. 22 Ug sila miingon, "Kon mao kana, sultihi kami kon kinsa ka aron may ikatubag kami sa mga nagsugo kanamo. Unsa may ikasulti mo mahitungod sa imong kaugalingon?" 23 Si Juan mitubag pinaagi sa mga pulong ni propeta Isaias: "Ako mao ‘ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan: Tul-ira ang dalan nga agian sa Ginoo!’" 24 Ang mga sinugo pinadala sa mga Pariseo. 25 Gipangutana na usab nila si Juan, "Kon ikaw dili mao ang Mesiyas o si Elias o ang Propeta, nganong namunyag ka man?" 26 Si Juan mitubag, "Ako nagbunyag pinaagi sa tubig. Apan may usa diha kaninyo nga wala ninyo hiilhi. 27 Moabot siya sunod kanako apan ako dili takos bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas." 28 Kining tanan nahitabo didto sa Betania, sa tabok sa Suba sa Jordan diin namunyag si Juan. 29 Sa pagkasunod adlaw, nakita ni Juan si Jesus nga nagpadulong kaniya ug siya miingon, "Anaa ang nating Karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibotan! 30 Siya ang akong gipasabot sa pag-ingon ko, ‘May tawo nga moabot sunod kanako apan labaw siya kanako kay diha na man siya sa wala pa ako matawo.’ 31 Kaniadto wala ako makaila kon kinsa siya apan mianhi ako nga nagbunyag pinaagi sa tubig aron ipaila siya ngadto sa Israel." 32 - 33 Kini ang pamatuod ni Juan: "Wala ako makaila kon kinsa siya apan ang Dios nga nagsugo kanako aron pagbunyag pinaagi sa tubig, miingon kanako, ‘Makita mo ang Espiritu nga mokunsad ug magpabilin diha sa usa ka tawo. Siya mao ang magbunyag pinaagi sa Espiritu Santo.’ Unya nakita ko ang Espiritu nga mikunsad gikan sa langit sama sa pagtugdon sa usa ka salampati ug mipabilin kini kaniya. 34 Nakita ko kini ug sultihan ko kamo nga siya mao ang Anak sa Dios." 35 Sa pagkasunod adlaw didto na usab si Juan uban sa duha niya ka tinun-an. 36 Ug sa pagkakita niya kang Jesus nga milabay, miingon siya, "Anaa ang nating Karnero sa Dios!" 37 Ang duha ka tinun-an nakadungog sa pagsulti niya niini ug misunod sila kang Jesus. 38 Milingi si Jesus ug sa pagkakita niya nga nagsunod sila kaniya, gipangutana niya sila, "Unsa may inyong gipangita?" Sila mitubag, "Rabi, (nga sa ato pa, "Magtutudlo") hain ka man magpuyo?" 39 "Dali kamo ug tan-awa ninyo," mitubag siya. (Mga alas kuwatro kadto sa hapon.) Busa mikuyog sila kaniya ug nakita nila ang iyang gipuy-an ug nagpabilin sila uban kaniya niadtong adlawa. 40 Usa niadtong duha nga nakadungog kang Juan ug mikuyog kang Jesus mao si Andres nga igsoon ni Simon Pedro. 41 Gipangita dayon ni Andres ang iyang igsoon nga si Simon ug giingnan, "Nakita namo ang Mesiyas" (nga sa ato pa, "Cristo"). 42 Unya gidala niya si Simon ngadto kang Jesus. Mitutok si Jesus kaniya ug miingon, "Ikaw si Simon nga anak ni Juan. Apan sukad karon nganlan ka nag Cefas" (nga sa ato pa, Pedro). 43 Sa pagkasunod adlaw nakahukom si Jesus pag-adto sa Galilea. Natagboan niya si Felipe ug giingnan niya, "Kuyog kanako!" ( 44 Si Felipe taga-Betsaida, ang lungsod nga gipuy-an ni Andres ug ni Pedro.) 45 Nakit-an ni Felipe si Natanael ug giingnan, "Nakita namo ang gihisgotan ni Moises sa basahon sa Balaod ug gihisgotan usab sa mga propeta. Siya mao si Jesus, ang anak ni Jose nga taga-Nazaret." 46 "May maayo ba gud nga gikan sa Nazaret?" nangutana si Natanael. "Dali diri ug tan-awa," mitubag si Felipe. 47 Sa pagkakita ni Jesus kang Natanael nga nagpadulong kaniya, miingon siya, "Aniay tinuod gayod nga Israelita ug hingpit ang iyang pagkamatinud-anon!" 48 "Nganong nakaila ka man kanako?" nangutana si Natanael kaniya. Si Jesus mitubag, "Nakita ko ikaw didto ilalom sa kahoyng igera sa wala ka pa tawga ni Felipe." 49 Si Natanael mitubag, "Magtutudlo, ikaw mao ang Anak sa Dios! Ikaw ang Hari sa Israel!" 50 Si Jesus miingon, "Mituo ka ba tungod lang kay miingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilalom sa kahoyng igera? Makakita ka unyag mas kahibulongan pa niini!" 51 Ug miingon siya kanila, "Sultihan ko kamo: makita ninyo ang langit nga maabli ug ang mga anghel sa Dios nga magsaka-kanaog diha sa Anak sa Tawo!"
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52