1 1 I̱ lab jaléng'ˋ 'lɨɨ˜ yʉ́ʉ'˜ quiá'ˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ lɨ́ɨngˊ sɨju̱ˇ 'lɨɨ˜ yʉ́ʉ'˜ dseata˜ Daví'ˆ có̱o̱'˜guɨ 'lɨɨ˜ yʉ́ʉ'˜ Abraham. 2 Jo̱ Abraham calɨsíˋ tiquiá'ˆ Isáaˊ jo̱ Isáaˊ calɨsíˋ tiquiá'ˆ Jacóoˆ jo̱ Jacóoˆ calɨsíˋ tiquiá'ˆ Judá có̱o̱'˜ jaléng'ˋ rúiñ'ˋ. 3 Jo̱ Judá calɨsíˋ tiquiá'ˆ Fares có̱o̱'˜guɨ Zara jo̱ niquiá'rˆ calɨsírˋ Tamar. Jo̱ Fares calɨsíˋ tiquiá'ˆ Esrom jo̱ Esrom calɨsíˋ tiquiá'ˆ Aram. 4 Jo̱ Aram calɨsíˋ tiquiá'ˆ Aminadab jo̱ Aminadab calɨsíˋ tiquiá'ˆ Naasón jo̱ Naasón calɨsíˋ tiquiá'ˆ Salmón. 5 Jo̱ Salmón calɨsíˋ tiquiá'ˆ Booz jo̱guɨ niquiá'rˆ calɨsírˋ Rahab. Jo̱ Booz calɨsíˋ tiquiá'ˆ Obed jo̱guɨ niquiá'rˆ calɨsíˋ Rut. Jo̱ Obed calɨsíˋ tiquiá'ˆ Isaí. 6 Jo̱guɨ Isaí calɨsíˋ tiquiá'ˆ i̱ dseata˜ Daví'ˆ jo̱ íbˋ tiquiá'ˆ Salomón jo̱guɨ niquiá'rˆ i̱ calɨ́ngˉ dseamɨ́ˋ quiá'ˉ Urías. 7 Jo̱ Salomón calɨsíˋ tiquiá'ˆ Roboam jo̱ Roboam calɨsíˋ tiquiá'ˆ Abías jo̱ Abías calɨsíˋ tiquiá'ˆ Asa. 8 Jo̱ Asa calɨsíˋ tiquiá'ˆ Josafat jo̱ Josafat calɨsíˋ tiquiá'ˆ Joram jo̱ Joram calɨsíˋ tiquiá'ˆ Uzías. 9 Jo̱ Uzías calɨsíˋ tiquiá'ˆ Jotam jo̱ Jotam calɨsíˋ tiquiá'ˆ Acaz jo̱ Acaz calɨsíˋ tiquiá'ˆ Ezequías. 10 Jo̱ Ezequías calɨsíˋ tiquiá'ˆ Manasés jo̱ Manasés calɨsíˋ tiquiá'ˆ Amón jo̱ Amón calɨsíˋ tiquiá'ˆ Josías. 11 Jo̱ Josías calɨsíˋ tiquiá'ˆ Jeconías có̱o̱'˜ jaléng'ˋ rúiñ'ˋ. Jo̱ ie˜ jo̱b mɨ˜ catǿˉ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ Babilonia fɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel fɨˊ góorˋ e 'ñúuiñ'˜ do. 12 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ lajo̱, Jeconías calɨsíˋ tiquiá'ˆ Salatiel jo̱ Salatiel calɨsíˋ tiquiá'ˆ Zorobabel. 13 Jo̱ Zorobabel calɨsíˋ tiquiá'ˆ Abiud jo̱ Abiud calɨsíˋ tiquiá'ˆ Eliaquim jo̱ Eliaquim calɨsíˋ tiquiá'ˆ Azor. 14 Jo̱ Azor calɨsíˋ tiquiá'ˆ Sadoc jo̱ Sadoc calɨsíˋ tiquiá'ˆ Aquim jo̱ Aquim calɨsíˋ tiquiá'ˆ Eliud. 15 Jo̱ Eliud calɨsíˋ tiquiá'ˆ Eleazar jo̱ Eleazar calɨsíˋ tiquiá'ˆ Matán jo̱ Matán calɨsíˋ tiquiá'ˆ Jacóoˆ. 16 Jo̱ Jacóoˆ calɨsíˋ tiquiá'ˆ Séˆ, jo̱ i̱ Séˆ do íbˋ i̱ calɨ́ˉ dseañʉ'ˋ quiá'ˉ Yáˆ; jo̱ i̱ Yሠdo, íbˋ i̱ lɨ́ɨngˊ niquiá'ˆ Jesús i̱ lɨ́ɨngˊ Mesías e guǿng'ˋ: Dseaˋ i̱ caguíng'ˋ Fidiéeˇ. 17 Jo̱ calɨséngˋ guiquiʉ̱ˊ 'lé'ˋ íing'˜ dseaˋ catɨˊ mɨ˜ calɨséngˋ Abraham jo̱ cartɨˊ mɨ˜ calɨséngˋ dseata˜ Daví'ˆ, jo̱ jié'ˋguɨ guiquiʉ̱ˊ 'lé'ˋ catɨˊ mɨ˜ calɨséngˋ dseata˜ Daví'ˆ jo̱ cartɨˊ mɨ˜ cangojéengˋ dseaˋ Babilonia jaléng'ˋ dseaˋ Israel fɨˊ góorˋ e 'ñúuiñ'˜, jo̱ jiéng'ˋguɨ guiquiʉ̱ˊguɨ 'lé'ˋ catɨˊ mɨ˜ cangɨ́ˋ e catǿˉ dseaˋ Babilonia jaléng'ˋ dseaˋ Israel fɨˊ góorˋ jo̱ cartɨˊ mɨ˜ calɨséngˋ i̱ Mesías do i̱ caguíng'ˋ Fidiéeˇ. 18 Lalab calɨ́ˉ mɨ˜ calɨséngˋ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ ie˜ jo̱ seengˋ jaangˋ sɨmɨ́ˆ i̱ siiˋ Yሠi̱ nɨninéeˊ júuˆ quiá'ˉ có̱o̱'˜ jaangˋ sɨming'ˋ i̱ siiˋ Séˆ, dsʉ' nʉ́'ˉguɨ e nigüeárˋ co̱lɨɨng˜ cangoquieeng˜ i̱ Yሠdo yʉ̱ʉ̱ˋ la'eáangˊ có̱o̱'˜ Jmɨguíˋ quiá'ˉ Fidiéeˇ. 19 Jo̱ i̱ Séˆ do lɨ́ɨiñˊ jaangˋ sɨming'ˋ i̱ dsíng'ˉ guiúngˉ, jo̱ba' jaˋ calɨ'iiñ˜ fa' e cajméerˋ dseeˉ quiá'ˉ i̱ Yሠdo fɨˊ quiniˇ dseaˋ. Jo̱ba' ca'ɨ́ˋ dsíirˊ e nitiúungˉneiñ' do e ɨɨmˋjiʉ e laco̱' jaˋ nilɨñiˊ dseaˋ. 20 Jo̱ lajeeˇ e ɨˊ dsíiˊ i̱ Séˆ do e nijmérˉ lajo̱, lajeeˇ güɨɨiñˋ jo̱ caquɨrˊ e cajnéngˉ jaangˋ ángel i̱ lɨ́ɨngˊ guotɨɨˉ Fidiéeˇ i̱ casíingˋ dseaˋ do. Jo̱ íˋ casɨ́'rˉ i̱ Séˆ do jo̱ cajíñ'ˉ: —Séˆ, sɨju̱ˇ dseata˜ Daví'ˆ, jaˋ jmoo'ˋ 'gó'ˋ e nicøn'ˆ Yሠe nilíiñˉ dseamɨ́ˋ quíi'ˉ, dsʉco̱' i̱ jiuung˜ i̱ quiéeiñˋ na ca'uíiñˉ có̱o̱'˜ Jmɨguíˋ quiá'ˉ Fidiéeˇ. 21 Jo̱ nilɨseengˋ jaangˋ yʉ̱ʉ̱ˋ sɨñʉʉˆ quiá'rˉ, jo̱ 'nʉˋ nitó̱'ˆ e nilɨsiirˋ Jesús, jo̱ nilɨsiirˋ lana dsʉco̱' nileáiñˉ jaléng'ˋ dseaˋ quiá'rˉ jee˜ jalé'ˋ dseeˉ quiáiñ'ˉ. 22 Jo̱ jalé'ˋ e cajíng'ˉ i̱ ángel do calɨ́ˉ e laco̱' calɨti˜ júuˆ quiá'ˉ Fidiéeˇ e café'ˋ jaangˋ dseaˋ i̱ café'ˋ cuaiñ˜ quiá'rˉ malɨɨ˜guɨ eáangˊ mɨ˜ cajíñ'ˉ lala: 23 Jaangˋ sɨmɨ́ˆ nidsiquieeiñ˜ jaangˋ yʉ̱ʉ̱ˋ sɨñʉʉˆ, jo̱ mɨ˜ nilɨseengˋ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ do, nité̱rˉ e nilɨsiiñˋ Emanuel e guǿng'ˋ: Fidiéeˇ seeiñˋ có̱o̱'˜ jneaa˜aa'. 24 Jo̱ mɨ˜ cajnéˉ dsíiˊ i̱ Séˆ do, jo̱ba' cajméeˋbre jalé'ˋ e cajíng'ˉ i̱ ángel do jo̱guɨ cacǿmˉbre i̱ Yሠdo e nilíˋ dseamɨ́ˋ quiá'rˉ. 25 Dsʉ' jaˋ caquiaiñ'ˆ có̱o̱iñ'˜ do cartɨˊ mɨ˜ calɨséngˋ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ i̱ quiéeiñ'ˋ do. Jo̱ mɨ˜ calɨséngˋ íˋ, jo̱ba' caté̱e̱ˋ Séˆ e calɨsíñ'ˋ do Jesús.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52